Slohové postupy a útvary (žánre)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 878 slov
Počet zobrazení: 11 583
Tlačení: 452
Uložení: 434

Slohové postupy a útvary (žánre)

Slohový postup – spôsob, akým sa usporadúvajú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu

Viď tabuľka nižšie. 


slohový postup

znaky a jazykové prostriedky

slohové útvary (žánre)

informačný
- základ tvoria údaje: kto? čo?
kedy? kde? ako? prečo?

- jednoduchá kompozičná a syntaktická stavba
- zhustené a úsporné vyjadrovanie
- vety na seba málo nadväzujú, pôsobia ako samostatné, obsahovo aj formálne uzavreté celky
- presné údaje, vlastné mená, číslovky – objektívnosť
- texty môžu byť formalizované
(tabuľky, predtlače)
- najčastejšie sa uplatňuje v útvaroch administratívneho a publicistického štýlu

Správa, oznámenie, prehľady, zoznamy, rôzne útvary bežnej komunikácie

rozprávací
- zachytáva udalosti v časovej a príčinnej následnosti

- prevažujú dejové slovesá, najmä slovesá pohybu v minulom čase alebo v historickom prézente
- text sa oživuje priamou rečou postáv
- prevažuje subjektívny prístup autora
- uplatňuje sa najmä v útvaroch umeleckého a publicistického štýlu a v hovorovom štýle

rôzne epické žánre (poviedka novela, román a pod.), rozprávanie, fejtón, súkromný list

opisný
- zachytenie znakov a vlastností vecí (osôb, predmetov, činností)

- prevažujú jednoduché vety s viacnásobnými alebo širšie rozvitými členmi
- majú charakter enumerácie (výpočtu)
- miera subjektivity autora závisí od druhu opisu – objektivita v opisoch v odbornom štýle → subjektivita v prípade umeleckého štýlu
- uplatňuje sa v útvaroch umeleckého, náučného, publicistického štýlu

opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, cestopis, reportáž

výkladový a úvahový
- analýza a vysvetlenie podstaty javov (príčinných a dôsledkových vzťahov)

- myšlienky sa radia induktívne alebo deduktívne
- prevažujú zložené súvetia
- využitie odborných termínov
- argumentácia – uvádzanie faktov, dôkazov
- presnosť, objektívnosť
- odborný text môže byť doplnený tabuľkami, grafmi, obrázkami

výklad, odborný referát, prednáška

- úvaha – prináša subjektívny pohľad autora na známy (spoločenský, etický, filozofický) problém
- konfrontuje subjektívne a objektívne hodnotenie
- využitie v útvaroch náučného, publicistického (úvaha aj v žánroch umeleckého štýlu)

úvaha, esej, úvodník, komentár

 

Jazykový štýl

- spôsob prejavu – vzniká cieľavedomým výberom a usporiadaním jazykových i mimojazykových prostriedkov s ohľadom na tematiku, funkciu, situáciu a autorov zámer

Funkčné jazykové štýly

- jazykový štýl - cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu, situáciu, zámer autora a obsahovej zložky

 


Funkčný jazykový
štýl

Znaky a jazykové
prostriedky

Slohové útvary
(žánre)

Hovorový štýl
- štýl súkromného styku,
bežnej komunikácie
-subjektívny jazykový štýl

- ústnosť, konverzačnosť, situačnosť
- časté využívanie mimojazykových
prostriedkov
- tendencia k stručnosti
- „nedbalá“ výslovnosť
- uvoľnenie vetnej stavby, časté vetné nepravidelnosti
- množstvo parazitických slov (tzv. floskuly)
- expresívne slová, univerbizované slová

Napr. bežné dialógy, súkromné listy, maily, súkromné telefonické rozhovory, sms-ky

Umelecký štýl
- štýl jazykových prejavov, ktoré
plnia najmä estetickú funkciu

- pestrosť, obraznosť a expresívnosť vyjadrovania
- využitie bohatstva slovnej zásoby
- pestrosť vetnej stavby
- najčastejšie slohové postupy: rozprávací, opisný a iné

Lyrické, epické, dramatické žánre
-veršované aj neveršované

Administratívny štýl
- úradný, kancelársky štýl
- štýl verejného styku
- objektívny jazykový štýl

- neutrálne, cudzie slová, skratky, značky
- štandardizovaný obsah a forma (napr. rôzne tlačivá), heslovitosť
- polovetné konštrukcie – častý výskyt trpných príčastí, prechodníkových a pasívnych konštrukcií
- obsahovo zhustené vety
- dominantný slohový postup: informačný

Zápisnica, zmluva, potvrdenka, žiadosť, životopis, rôzne súpisy, zoznamy, inventáre, osvedčenia, vysvedčenia

Náučný štýl
- odborný, vedecký štýl
- používaný v oblasti vedy
- objektívny jazykový štýl

- presnosť, pojmovosť, objektívnosť

- prevažujú podstatné mená nad slovesami
- pomerne dlhé vety, zložené súvetia
(podľa toho, či ide o vedecko-náučný alebo populárno-náučný štýl)
- dominantné slohové postupy: výkladový, informačný, príp. opisný

Učebnice, encyklopédie, článok, prednáška, referát

Publicistický štýl
- novinársky, žurnalistický štýl
- dominuje spravodajská funkcia
- uplatňuje sa v masmédiách

- písomnosť/ústnosť (printové/elektronické médiá)
- informatívnosť – výskyt faktografických prvkov (čísla, názvy)
- kompozičná pestrosť – tlač využíva osobitné kompozičné prostriedky (titulok, typografická úprava textu, písmo); v rozhlase a televízii je štýl úspornejší, heslovitejší (text doplnený zvukom a obrazom)

Spravodajské, analytické, beletristické žánre – napr. správa, komentár, reportáž, hybridné (zmiešané) žánre

Rečnícky štýl
- hovorené prejavy
- blízky hovorovému,
náučnému, publicistickému
štýlu – podľa funkcie, situácie,
cieľa, adresáta

- ústnosť
- prehľadnosť kompozície a štylizácie
- využitie mimojazykových prostriedkov (práca s hlasom, mimika, gestá a pod.)
- využitie rôznych slohových postupov

Agitačno-propagačné prejavy (politická reč, súdna reč); náučné (prednáška, referát); príležitostné (prejav, príhovor)

Štýlotvorné činitele

 

a) subjektívne štýlotvorné činitele

- ▪ ovplyvňuje ich autor textu
- ▪ patrí sem:
o ▪ povahové črty autora, jeho návyky a záľuby, temperament, citové založenie
o ▪ biologické faktory (pohlavie, vek,...)
o ▪ dosiahnuté vzdelanie
o ▪ jazykové a komunikačné schopnosti (rozsah slovnej zásoby, rozhľad, sčítanosť...)

b) objektívne štýlotvorné činitele

▪ sú nezávislé od autora textu
▪ patrí sem:

- téma – premet prejavu
- funkcia prejavu – zameranie, cieľ prejavu (či informačná, estetická, ovplyvňovacia funkcia)

- prostredie – situácia, počas ktorej prejav vzniká (či mestské alebo dedinské, súkromné alebo verejné...)
- forma prejavu – spôsob realizácie prejavu (či písomný alebo ústny prejav)
- adresát – či je prítomný alebo neprítomný
- miera pripravenosti prejavu – či je téma vopred daná alebo ide o improvizáciu
 
- Určte v nasledujúcich textoch:
a. slohový postup,
b. slohový útvar uvedených ukážok.

- Zaraďte texty k jazykovému štýlu, svoje tvrdenie zdôvodnite.
1. text > rozprávací slohový postup, beletrizovaný životopis > hovorový štýl
2. text > informačný slohový postup, štrukturovaný životopis > administratívny štýl

 

Štruktúrovaný životopis:

- dominuje informačný a opisný slohový postup
Informačný SP:
· základ tvorí veľké množstvo faktov o živote človeka v časovom poradí
· využívame stručné, ale presné vyjadrovanie
· nachádzajú sa tu obsahovo uzavreté celky
Opisný SP:
· opisujeme vlastnosti osoby, skúsenosti,...

- je typický žáner administratívneho štýlu
- má štandardizovaný obsah a formu
- adresnosť
- využíva neutrálne slová bez citového zafarbenia

Beletrizovaný životopis:

· okrem informačného a opisného slohového postupu sa vyskytuje aj rozprávací, prípadne úvahový slohový postup

Informačný SP :
· základ tvorí veľké množstvo faktov o živote človeka v časovom poradí

Opisný SP :
· opisujeme vlastnosti osoby, skúsenosti,...

Rozprávací SP :
· obsahuje príbeh, ktorý zachytáva údaje a udalosti zo života usporiadané v časovom poradí
· prevažujú dejové slovesá najmä v minulom čase

Úvahový SP:
· autor údaje nielen vymenúva, ale aj hodnotí, teda vyjadruje svoj osobný postoj

- patrí do umeleckého štýlu
- autor sa vyjadruje prostredníctvom obrazov, využíva umelecké prostriedky
- pestrá slovná zásoba :expresívne, hovorové, slangové slová

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017