Diskusia, debata, polemika

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 499 slov
Počet zobrazení: 26 528
Tlačení: 874
Uložení: 939
· Vysvetlite pojmy diskusia, debata, polemika.
· Charakterizuje diskusný príspevok.
· Uveďte komunikačné sféry, kde sa môže využiť diskusný príspevok.
· Posúďte mieru subjektívnosti/objektívnosti diskusného príspevku ako žánru.
· Prečo je diskusný príspevok hybridným slohovým útvarom?
 
Pojmy diskusia, debata, polemika patria medzi náučné prejavy rečníckeho štýlu sú to dialogické prejavy

diskusia

-  výmena názorov na určitú tému
-  slovná metóda založená na dialógu
-  súhrn všetkých diskusných príspevkov
-  Podľa obsahu delíme diskusiu: vedeckúrozhodovaciu (využíva sa v administratívnej sfére, kde sa hlasuje o väčšinovom názore)
-  Poznávací a didaktický zámer

debata

-  z fr. slova débat = výmena názorov
-  rokovanie, výmena názorov s pravidla formalizované o určitej téme
-  nie je natoľko organizovaná ako diskusia, účasť je dobrovoľná, môžeme počúvať a nezapojiť sa
-  cieľom nie je zjednocovať názory, stačí si ich len vymieňať

polemika

-  z gr. slova polemos = boj
-  útočná, bojová reč alebo článok
-  ostrá výmena názorov
-  rečníci sú presvedčení o svojej pravde a nesnažia sa ani zamyslieť nad názorom iných
-  často sú v replikách veľmi osobní a urážajú sa navzájom (pochybujú o zdravom rozume druhých)
-  nikdy nedospejú k spoločnej formulácii

diskusný príspevok

-  náučný replikový útvar rečníckeho štýlu
-  môže byť aj útvarom náučného štýlu, napr. diskusia na vedeckom sympóziu
lexika:
-  slová môžu byť expresívne ( citovo zafarbené)
-  hyperbolizácia (zveličovanie)
-  frazeologizmy (slovné spojenie, kt. má prenesený význam)
-  básnické figúry (hra so slovami) + opakovanie slov
-  rôzne typy viet (oznamovacie, opytovacie, zvolacie, rozkazovacie...)
-  synonymá, homonymá, opozitá
kompozícia:
-  diskutér v diskusnom príspevku vyjadruje svoju mienku o rokovanej téme
-  1. Os. = subjektívny názor na tému diskusie
-  Rozdelenie:
•  1. Časť: oslovenie + nadviazanie
•  2. Časť: vlastný názor + poďakovanie
-  svoj názor podporí:
•  argumentom – citát, schéma
•  dôkazom
hybridný slohový útvar:  v diskusnom príspevku sa môže vyskytovať úvaha, výklad, prerozprávanie zážitku, ktorý autor využije ako argument, či opis udalostí, preto je diskusný príspevok hybridným slohovým útvarom
 
znaky diskusného príspevku:
· Vyjadrenie názoru jednotlivca na niečo, čo sa spomenulo v referáte alebo v inom diskusnom príspevku
· Svoj názor je dobre podporiť argumentmi (napr. citovaním odbornej literatúry)
· Autor  môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach
· Subjektívny 1. os. sg. (Ja si myslím, domnievam sa)
· Prvky štýlu:
o rečníckeho (oslovenie, prihováranie sa poslucháčom)
o umeleckého a hovorového (pestrá modalita, opakovacie figúry, frazeologizmy, expresívne slová, hyperbola)
o odborného a administratívneho (termíny, výpočet akcií ap.)
Komunikačné sféry diskusného príspevku: diskusné príspevky sa využívajú v pracovnej komunikácii (na schôdzach, zasadnutiach, triednickej hodine v škole, na vyučovacej hodine, na rôznych konferenciách,...)
 
-  Diskusný príspevok vo svojej výkladovej časti využíva objektívny prístup autora. Ten vysvetľuje svoj názor, argumentuje, presviedča dôkazmi, odvoláva sa na literatúru, cituje, využíva aktuálne poznatky o danej problematike. S cieľom presvedčiť poslucháča o svojom názore, dodržiavame nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie /bibliografia na primárny prameň, odvolávky v texte/.  Vo svojej úvahovej časti využíva subjektívny prístup autora, ktorý používa subjektivizujúce slová napr. myslím si, podľa mňa, podľa mojej mienky, môj názor je. Vyjadruje vlastné hodnotenie problému, hovorí vždy za seba.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.071