Slovesá a gramatické kategórie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 342 slov
Počet zobrazení: 142 438
Tlačení: 1 479
Uložení: 1 443

Slovesá

1. Zaraďte slovesá do systému slovných druhov.

Slovný druh je skupina slov, ktoré majú rovnaké alebo podobné gramatické kategórie a plnia rovnakú alebo podobnú funkciu.

Slovesá sú slová, ktoré opisujú činnosť alebo stav. Patria medzi plnovýznamové slovné druhy s vetnočlenskou platnosťou (vo vete sú najčastejšie prísudkom, ale môžu byť aj podmetom), ohybné, ktoré ale nemajú klasické menné kategórie. Namiesto toho ich časujeme (časovanie = konjugácia).

2. Charakterizujte slovesá a slovesné gramatické kategórie.

Slovesá delíme podľa rôznych kritérií do viacerých kategórii:

 • Zvratné (majú pri sebe zvratné zámená sa, si), nezvratné (nemajú pri sebe zvratné zámená alebo ich len v niektorých tvaroch priberajú)
 • Plnovýznamové (majú vlastný vecný význam), neplnovýznamové (nemajú vecný význam)

Delenie:

 • Plnovýznamové
  • Činnostné
   • Predmetové (vyžadujú doplnenie – písať knihu, hrať futbal)
    • Prechodné (sú doplnené bezpredložkovým akuzatívom)
    • Neprechodné (všetky ostatné pády)
   • Bezpredmetové (nevyžadujú doplnenie – smiať sa, sprchovať sa)
  • Stavové
   • Bezpredmetové
  • Neplnovýznamové
   • Modálne – chcieť, môcť, musieť, mať, vedieť
   • Fázové – začať, začínať, prestať, prestávať
   • Sponové – byť, stať sa
   • Limitné – ísť, mať (išlo mu srdce puknúť, malo ho roztrhnúť)

Gramatické kategórie slovies:

 • Osoba – 1., 2., 3. os
 • Číslo – singulár, plurál
 • Čas
 • minulý
 • prítomný
 • budúci
 • Spôsob
  • Oznamovací = INDIKATÍV (Pridal )
  • Rozkazovací = IMPERATÍV (Pridaj!)
  • Podmieňovací = KONDICIONÁL
   • pridal by som – prítomný čas
   • bol by som pridal – minulý čas
   • budúci čas neexistuje!!!
 • Rod
  • Činný
   • je známy konateľ deja
   • Mamka upiekla 
  • Trpný
   • nie je známy konateľ deja
   • Buchty sú upečené.
 • Vid
 • Dokonavý (vyhrám, vyleziem, preskočím)
 • Nedokonavý (budem hrať, budem liezť, budem skákať)

3. Utvorte od uvedených slovies rozkazovací spôsob v 2. os. sg.: premyslieť, zakryť, vyryť, prestrieť, viť, zavyť, umyť.

Premysli, zakry, vyry, prestri, vi, zavy, umy.

4. Vyhľadajte a pomenujte neurčité slovesné tvary v ukážke č. 1.

Neurčité slovesné tvary:

 • Nevieme pri nich určiť gramatické kategórie slovies (typické prípony vyznačené čiernou farbou)
 • Neurčitok (byť, cestovať, písať, hľadieť)
 • Prechodník (súc, cestujúc, píšuc, hľadiac)
 • Činné príčastie prítomné (súci, cestujúci, píšuci, hľadiaci)
 • Činné príčastie minulé – nepoužíva sa (Otec bol volavší. = Otec )
 • Trpné príčastie prítomné – (uhynu, umy, hra, spieva)
 • Slovesné podstatné meno (uhynutie, umytie, hranie, spievanie)

Prechodník tvoríme tak, že dáme sloveso do 3. osoby plurálu (sú, cestujú, píšu, hľadia) a pridáme príponu –c (súc). Pri činnom príčastí pridáme príponu –ci (súci).

 • Počuť - neurčitok
 • Mrmlanie – slovesné podstatné meno
 • Valiacich sa – činné príčastie prítomné
 • Zachránené – trpné príčastie prítomné
 • Tešiac – prechodník

5. Určte slovesné gramatické kategórie vyznačených slovies

 • Oslepovali – 3.os., pl., minulý, oznamovací, činný, nedokonavý
 • Zaplakal by – 3.os, sg., prítomný, podmieňovací, činný, dokonavý
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.044 s.
Zavrieť reklamu