Umelecký štýl – žánre a znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 912 slov
Počet zobrazení: 2 949
Tlačení: 74
Uložení: 76

Umelecký štýl

1. Charakterizujte umelecký štýl.

Štýl vo všeobecnosti je súbor znakov, isté správanie typické pre jednotlivca či skupinu.

Jazykový štýl je cieľavedomý výber a usporiadania prostriedkov s ohľadom na funkciu, prostredie.

Štýly delíme podľa postoja autora:

· Subjektívne

 • umelecký
 • hovorový

· Objektívne

 • administratívny
 • náučný

· Objektívno-subjektívne

 • publicistický
 • rečnícky

Podľa komunikačnej sféry, v ktorej sa využívajú:

· Súkromné

 • hovorový

· Verejné

 • administratívny
 • náučný
 • publicistický
 • rečnícky
 • Umelecký
 • Využíva sa v oficiálnej komunikácií, v rečníckom štýle a krásnej literatúre (= beletrie)
 • Komunikačnou sférou je umelecké prostredie (kino, divadlo, škola)
 • Komunikantmi sú autor a publikum, čitateľ, poslucháč, divák
 • Má najmä:
  • estetickú (skrášľovaciu funkciu, pôsobí na city)
  • dorozumievaciu funkciu (slúži ako prostriedok komunikácie)
  • výchovnú funkciu (obohacuje náš svet)
  • zábavnú funkciu (úlohou je pobaviť)
  • v neposlednom rade aj náučnú funkciu

2. Uveďte základné znaky umeleckého štýlu a rozdeľte jeho útvary podľa literárnych druhov.

 • Medzi hlavé znaky patria:

o Písomnosť

 • Prevažujú písané žánre, ktoré sú určené neprítomnému čitateľovi (chýba spätná väzba)

o Subjektívnosť

 • Vyjadrovanie pocitov, pôsobenie na city a vykreslenie atmosféry (= emocionálnosť)
 • používanie citovo zafarbených výsledkov (= expresívnosť)

o Variabilnosť

 • Sa prejavuje vo výbere jazykových prostriedkov
 • V miešaní žánrov a štýlov (vznikajú hybridy)
 • V bohatstve formy (členenie diela na kapitoly a diely)

o Obsahová mnohoznačnosť

 • Prejavuje sa v používaní veľkého množstva metafor, metonymií, symbolov
 • V rámci troch literárnych druhov rozlišujeme viaceré žánre umeleckého štýlu:

o Lyrika

 • Pieseň
 • Óda (oslavná pieseň)
 • Hymna (hymnická pieseň)
 • Elégia (žalospev)
 • Epigram (lyrický žáner, stručne a duchaplne vysvetľuje nejakú myšlienku)
 • Žalm
 • Balada (smútočná pieseň)
 • Lyrickoepická skladba (napr. vlastenecká Samo Chalupka: Mor ho!)
 • Pásma (vzniká voľným radením myšlienok a ich asociáciou – diktát podvedomie)

o Epika

 • Epos (najstarší, najrozsiahlejší, najpremenlivejší epický útvar, veršovaný)
 • Novela (epické dielo kratšieho až stredného rozsahu)
 • Poviedka (krátky epický útvar s jednoduchou dejovou líniou)
 • Román (veľký epický útvar)
 • Kronika (epický útvar, kvetnato sa v nej písalo o historických udalostiach v chronologickom slede, podliehala politike – ak povedal panovník, že vyhrali, nezáleží na tom, či prehrali)
 • Legenda (v stredovekej literatúre príbeh o svätých)
 • Rozprávka
 • Povesť
 • Balada (epická, lyricko-epická skladba s tragickým koncom, veršovaná)
 • Báj (mýtus)
 • Bájka (krátky epický žáner, ktorý využíva skryté pomenovanie)
 • Anekdota (vtipné rozprávanie s pointou [peontou] na konci)
 • Cestopis (zážitky z ciest)
 • Esej (patrí k náučného štýlu spracúva odbornú tematiku s vlastným hodnotením)
 • Fejtón (vtipné rozprávanie o aktuálnych spoločenských problémoch)

o Dráma

 • Tragédia (vznikla v antike)
 • Komédia (vznikla)
 • Veselohra
 • Fraška (podobná komédií, ale postavy stavia do absurdných situácií)
 • Činohra (iný názov pre drámu, zobrazuje základné spoločenské problémy a konflikty medzi postavami – napr. Jozef Gregor Tajovský: Statky - zmätky)
 • Opera (predstavenie, namiesto hovoreného slova sa používa spev)
 • Opereta (kombinácia hudby a hovoreného slova)

3. Objasnite využitie slohových postupov v žánroch umeleckého štýlu a svoje tvrdenie dokumentujte na ukážke č. 1.

 • V umeleckom štýle využívame viaceré slohové postupy (= spôsob členenia zložiek textu s určitým cieľom a ohľadom na adresáta textu)
  • rozprávací slohový postup (= SP)
   • Je nosníkom umeleckého štýlu
   • Je preňho typické množstvo slovies, slúži na dynamizáciu deja
   • Využíva sa najčastejšie, vo väčšine žánrov umeleckého štýlu
 • opisný SP
  • Slúži na spomalenie (retardáciu) deja
  • Opisy sa snažia zachytiť vonkajšie aj vnútorné najtypickejšie znaky
 • výkladový SP
  • Najmä jeho úvahová zložka (hodnotí javy, vyjadruje postoje)
  • Využíva sa v pásme rozprávača, v monologických prejavoch postáv a v reflexívnej lyrike
  • Výkladová zložka sa využíva v reportážach, biografiách a sci-fi literatúre ako súčasť populárno-náučného výkladu
 • (K ukážke č. 1)
  • Opis – Ohne, povodne, hlad a ..
  • Rozprávanie – Starý Lepiš našiel ho ..
  • Úvaha – Tak aspoň usúdila dedina a taká musel byť aj

4. Vyhľadajte v ukážke č. 1 a č. 2 typické jazykové prostriedky umeleckého štýlu: expresívne, hovorové slová, obrazné pomenovania, odchýlky vo vetnej stavbe (elipsa, nedokončená myšlienka a pod.).

 • Lebo že Drak sa stal nešťastím dediny, bolo už celkom isté. Ohne, povodne, hlad a choroby sprevádzali jeho kroky a boli pamiatkou na jeho prítomnosťTak aspoň usúdila dedina a taká musela byť pravda. Veď nikto ani poriadne nevedel, kde sa tu vzal a odkiaľ prišiel. Starý Lepiš Madlušovie našiel ho vraj pred rokmi povyše Boce, keď sa vracal cez Čertovicu z jarmoku v Brezne. Lepiš bol už vtedy napoly slepý, ale jeho kôň, kôň, ktorý bol múdrejší ako teplický richtár, zastal vraj vtedy sám od seba na ceste a nepohol sa, kým gazda nezišiel z voza a nenahmatal podľa hlasu v tme vedľa cesty uzimené tielko.
 • Typické jazykové prostriedky pre umelecký štýl:
  • veta začína časticou (lebo)
  • subjektívny slovosled viet (jadro výpovede je na začiatku, nie na konci)

Ohne, povodne, hlad a choroby sprevádzali jeho kroky a boli pamiatkou na jeho prítomnosť

 • Umelecké jazykové prostriedky
 • Zdrobneniny (deminutíva – kladne zafarbené slová) – tielko
 • Používajú sa dobová lexika (richtár, povyše)
 • Mne, rozumie sa, prvou starosťou bola Magdaléna.

Už druhý raz som ju oslobodil spod konských kopýt. Už druhý raz som ju držal na rukách. Nečakal som na podobné stretnutie. Ako som sa len tešil celé dva roky, že jej vypadnú meričky a že ako povodeň zaplaví jej tvár šťastie. Ako som sa zavše pristavil medzi hrajúcimi sa deťmi a v ich výkrikoch hľadal som výkrik jej radostiLebo som si ho predstavoval taký čistý a

úprimný, ako býva detský. Miesto toho všetkého mal som ju bezvládnu a ohlušenú. Miesto slov na privítanie musel som sa starať, ako ju zachrániť.

 • Typické jazykové prostriedky pre umelecký štýl:
  • Vsuvka (parentéza) - rozumie sa
  • umelecké prostriedky (výkrik radosti)
  • veta začína časticou lebo, subjektívny slovosled (posledná veta, jadro výpovede nie je na konci)
  • Prirovnania (ako povodeň zaplaví jej tvár šťastie), subjektívny slovosled
  • metafora (oslobodil spod konských kopýt)
 • Večernica padla na Kňazovu

Noc sa rozpäla nad večnosť jako dlžizná odedza nad polia, do ktorej mladá mater mieni uložiť svoje dieťa, a moja pieseň motala sa nad touto nocou, prebúdzala vtáctvo, čo v konároch podriemavalo, vyplašila horu, rozzvučala vzduch a prilákala hlahol ďalekých svetov. Naraz všetko ožilo, obloha i zem, hviezdy aj tráva. Naraz akoby čarodejný prútik šibol svet. Hora spievala chorál. Ticho a nábožne. Mladé bučky šepotali krásnu modlitbu. Kdesi v hlbokej tôni vyhrávala na fujare stará sosna. Bolo ju slabučko počuť, lebo osiky prenikavo zvonili striebornými listami.

 • Typické jazykové prostriedky pre umelecký štýl:
  • Výskyt slov typických pre danú dobu (jako, dlžizná namiesto dlhočizná, mater)
  • Prirovnanie, umelecký jazykový prostriedok (Naraz akoby čarodejný prútik šibol svet)
  • metafora (osiky prenikavo zvonilo striebornými listami)
  • hromadenie opisov prírody a vymenúvanie najcharakteristickejších znakov prostredia (znak lyriky, lyrizovanej prózy)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023