Jazykové disciplíny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 472 slov
Počet zobrazení: 234
Tlačení: 21
Uložení: 16

Jazykové disciplíny

 • Počiatky v Starovekom Grécku a Indie – súčasť filozofie, logiky.
 • Moderná od 19. storočia – Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža Martin Hattala
 • Jazykoveda – linguistika -> zaoberá sa štúdiom jazyka, ako ľudský jav alebo ako charakteristických znakov národa
 • DISCIPLÍNY :
  • Fonetika
  • Fonológia

Fonetika

 • Jazyková disciplína, zaoberá sa zvukovou stavbou jazyka
 • Najmenšia zvuková jednotka = hláska – rečovými orgánmi vytvorený a vyslovený zvuk ustáleného znenia. Je konkrétnou realizáciou fonémy v reči
 • Skúma :
  • Ako sa hlásky artikulujú, vyslovujú
  • Ako ich počujeme
  • Ako sa správajú v spojeniach s inými hláskami
  • Ako sa tvoria slabiky, rečové takty, vety
  • Akú úlohu má dĺžka hlások, prízvuk, melódia vety, tempo r.
  • Hovorová reč, výslovnosť

Fonológia

 • Zaoberá sa zvukovou stránkou jazyka, ale zameriava sa na systém foném
 • Najmenšou zvukovou jednotkou je fonéma – rozlišuje význam slov alebo tvarov (sud – súd)
 • Skúma :
  • zvuky ľudskej reči na dorozumievanie v jazyku
  • pomocou ktorých zvukov sa rozlišujú slová a tvary
  • vlastnosti zvukov, dôležité na rozpoznávanie zvukov

Ortoepia

 • Disciplína
 • Stanovuje pravidlá spisovnej výslovnosti
 • Základná príručka = Ábel Kráľ – Pravidlá slovenskej výslovnosti

Ortografia

 • Pravopis
 • Sústava princípov a pravidiel – zvuková podoba jazyka písmom
 • Príručky (normované) = Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka

Lexikológia

 • Zaoberá sa skúmaním slovnej zásoby – súčasného jazyka i jeho historického vývinu
 • Skúma :
  • Slovo – ustálený, ako celok premiestniteľný sled hlások, jeho lexikálny a gramatický význam
  • Členenie slov – lexikálny význam (jednovýznamové, viacvýznamové)
  • Členenie slov – významové súvislosti (synonymá, antonymá, homonymá)
  • Slovnú zásobu – otvorený súbor slov, ktorý sa neustále vyvíja, mení a reaguje na spoločenské zmeny
  • Bohatstvo slovnej zásoby, zmeny v bohatstve slovnej zásoby
  • Tvorba nových slov
 • Sémantika – náuka o význame slov, slovných spojení, viet i textov

Morfológia

 • Disciplína o gramatických tvaroch slov o ich zmenách (skloňovanie, časovanie, stupňovanie)
 • Skúma :
  • Morfematickú stavbu slova (usporiadanie morfém = nositeľ významu, napr. koreňová morféma, príponová, spájacia,...)
  • Slovné druhy (vecný a gramatický význam, sústavu slovných druhov)
  • Gramatické tvary
  • Gramatické kategórie(významy)
  • Tvarotvorné postupy

Syntax

 • Disciplína, zaoberá sa spájaním slov do viet, viet do súvetí (do textov = textová/nadvetná syntax)
 • Skúma :
  • Vetné členy, sklady, spájanie viet do textov, druhy viet a súvetí, polovetné konštrukcie, expresívne syntaktické konštrukcie, syntakticky a štylisticky chybné konštrukcie
 • Textová syntax sa zaoberá :
  • syntaktickou výstavbou textu
  • konektormi – prvky, ktorými sa realizuje obsahové nadväzovanie medzi vetami v texte – rozdeľujeme :
   • Obsahové – spoločná téma
   • Jazykové – fonetické, morfologické, syntaktické
   • Mimojazykové – mimika, gestá, pohyby tela, situácia
  • výpovede v texte – priama reč, nepriama, polopriama
  • členenie súvislého textu – odseky, kapitoly,...
  • vertikálne členenie textu – veľkosť a typ písma, farba písma, pozadie,...

Štylistika

 • Disciplína, skúma výrazové prostriedky a kompozíciu textu, využívanie výrazových prostriedkov (jazykových aj mimojazykových) v jazykových prejavoch – náuka o jazykovom štýle textu – cieľavedomý výber jazykových prostriedkov pre určitý jazykový prejav

Sociolingvistika

 • Disciplína o spoločenských aspektoch jazyka
 • Skúma vzťah spoločnosti a jazyka, identitu istých spoločenských skupín, vznik foriem jazyka, jazykovú politiku štátu
 • Informácie má od sociologického výskumu

Psycholingvistika

 • Skúma javy, napr. priebeh hovorenia, vnímania a porozumenia jazykového prejavu, neurofyziologické javy

Matematická jazykoveda

 • Výskum jazykových javov – matematické metódy

Komputačná jazykoveda

 • Využíva možnosti počítačov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#expresivne syntakticke konstrukcie


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017