Výkladový slohový postup

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 389 slov
Počet zobrazení: 100
Tlačení: 10
Uložení: 9

17b. Výkladový slohový postup

Rozoberá a vysvetľuje vývinové, funkčné a príčinné vzťahy medzi predmetmi a javmi, alebo vnútri predmetov a javov. Vzťahy a dôvody týchto javov vysvetľuje z rozličných hľadísk. Výkladový text je sieť logicky spätých myšlienok, preto poradie myšlienok nie je možné voľne meniť - súdržnosť a nadväznosť textu

Útvary / žánre

1) Výklad - objektívny, základom je analýza javov, vzťahov, autorský plurál, neosobné vyjadrovanie

2) Úvaha - subjektívna, základom je interpretácia faktov, subjektívny názor autora

Postupy a formy logického myslenia

 • indukcia - myšlienkový postup od jednotlivosti k zovšeobecneniu, od známych vecí k neznámym, od konkrétnych javov k abstrakcii (pr. Peter je partizánčan, Ján je partizánčan - sú krajania)
 • dedukcia - opak indukcie, postup od všeobecného k jednotlivému, od známeho k neznámemu, od abstraktného ku konkrétnemu (pr. Človek je smrteľný, Ján je človek - Ján je smrteľný. )
 • zovšeobecnenie - na základe opakujúcich sa znakov a vlastností predmetov vytvárame pojmy, ktoré platia pre celú triedu predmetov
 • komparácia - porovnávanie
 • konkretizácia - uvedenie príkladu
 • triedenie - kategorizácia
 • analógia - po preskúmaní podobností 2 javov usudzujeme, že aj tretí jav toho istého charakteru bude mať tie isté vlastnosti
 • objasnenie - pomocou príkladu
 • interpretácia - vedecká (vedeckého objavu), popularizačná (vyhlášky pre vodičov), esejistická (básne), text môžeme interpretovať súhlasne, kontrastne, polemicky, komplexne (po všetkých jeho stránkach), čiastkovo (čiastkový problém)
 • argumentácia - druh objasňovania, presviedčanie, postup - vyslovíme tézu (tvrdenie), potom argumentujeme - objasňujeme svoje tvrdenie s využitím priamych (citácia) a nepriamych (hypotézy) argumentov, na záver zhrnieme povedané

Kompozícia výkladu: 

 • úvod - pomenovanie problému, javu
 • jadro - analýza jednotlivých stránok problému, javu, argumentácia
 • záver - zhrnutie, zovšeobecnenie

Druhy výkladu:

 1. Induktívny - postup od ľahšieho k náročnejšiemu, v závere vyslovíme zovšeobecnenie
 2. Deduktívny - najskôr vyslovíme tvrdenie, potom ho dokladáme príkladmi a argumentujeme, je náročnejší, rozširuje vedomosti a pomáha ich precvičovať

Pre výklad je typické: definície, pojmy, termíny, výpočty, schémy, grafy, tabuľky

Výkladové žánre v náučnom štýle

 • Odborný článok - vo vedeckých alebo odborných časopisoch
 • Dizertácia - vedecká rozprava
 1. a) monografia - ak sa zaoberá čiastkovým problémom nejakého vedného odboru
 2. b) kompendium - trojčlenná kompozícia, úvod a záver sú samostatné, jadro sa člení na kapitoly
 • Štúdia - kratšie ako dizertácia, podrobne analyzuje nejaký čiastkový odborný problém
 • Prípadová štúdia

Odborné práce v školskom prostredí

 • Odborné práce - školský referát, odborný referát, projektová práca, SOČ
 • Záverečné práce - seminárna práca, KOP (komplexná projektová práca), bakalárska, diplomová práca
 • Kvalifikačné práce - dizertačná, habilitačná práca

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

 1. Titulný list - názov školy, práce, rok, miesto, riešiteľ, ročník štúdia
 2. Obsah - názvy kapitol a čísel strán, prílohy
 3. Úvod - prvá číslovaná strana, obsahuje dôvody spracovania témy, cieľ práce, ťažkosti a prekážky, s ktorými sa autor pri písaní práce stretol, poďakovanie
 4. Metodika práce - opis metódy, spôsobu, podľa ktorej sa v práci postupovalo
 5. Vlastná práca - členená na kapitoly a podkapitoly
 6. Diskusia - úvahy a porovnania vlastných výsledkov s výsledkami, ktoré dosiahli v danej oblasti iní autori, autor vyjadruje svoje postrehy, vyvodzuje závery, riešenia problému
 7. Záver - či bol dosiahnutý cieľ, prínos práce, odporúčania, posledná číslovaná strana
 8. Zoznam použitej literatúry - abecedne zoradený
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016