:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Základné druhy slovníkov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 429 slov
Počet zobrazení: 13720
Tlačení: 818
Uložení: 833
Charakterizujte základné jazykovedné disciplíny, zamerajte sa na lexikografiu. Charakterizujte základné druhy slovníkov.
 
Jazykoveda – náuka o jazyku
- skúma jazyk ako jeden z charakteristických znakov konkrétneho národa.

- jazykovedné disciplíny:
1.  hláskoslovie – náuka o zvukovej stránke jazyka
2.  lexikológia – náuka o slovnej zásobe
3.  gramatika – tvaroslovie (morfológia) - náuka o slovných druhoch a gramatických kategóriách

– skladba (syntax) – zaoberá sa tvorbou, spájaním slov, viet, vetnými členmi
4.  etymológia – náuka o pôvode slov
5.  ortoepia – náuka o správnej výslovnosti
6.  rétorika – náuka o rečníctve
7.  fonetika – náuka o tvorení hlások, zvukovej stránke slov
8.  lexikografia – náuka o tvorbe slovníkov, prvý päťjazyčný Slowár Slowenskí, Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí Antona Bernoláka.
9.  štylistika – náuka o používaných jazykových prostriedkoch
 
Slovníky
Pravopisný slovník – nachádza sa  v Pravidlách slovenského pravopisu a obsahuje tie slová, s ktorými môžu mať používatelia problémy pri písaní. Pravidlá slovenského pravopisu sú kodifikačnou príručkou, okrem slovníkovej časti prinášajú aj poučky a pravidlá.

Výkladový slovník – vykladá význam slov a slovných spojení. Je dôležitý pre ľudí, ktorí sa zaoberajú štúdium jazykov. Slovník slovenského jazyka má šesť zväzkov, obsahuje 130 000 slov. Typom výkladového slovníka je aj Krátky slovník slovenského jazyka – nájdeme v ňom najfrekventovanejšie slová zo súčasnej slovenčiny, pri problematických slovách uvádza aj ich výslovnosť a základné poučenie o gramatike a pravopise.

Normatívny slovník Krátky slovník slovenského jazyka (kolektív autorov) nadväzuje na výkladový Slovník slovenského jazyka – má rozsah okolo 50 000 slov.

Synonymický slovník – obsahuje synonymické rady slov, ktoré majú rovnaký alebo blízky význam. Každý synonymický rad má základné slovo zaradené v slovníku podľa abecedy. Využívame ho na vylepšenie štýlu našich slohových útvarov, pri prekladoch, pri tvorbe poézie, prózy, textov piesní atď.

Frazeologický slovník – obsahuje ustálené slovné spojenia, frazeologické jednotky aj s ich výkladom. Máme viacero frazeologických slovníkov.

Slovník cudzích slov – používajú používatelia zo všetkých sfér odbornej činnosti. Vysvetľuje význam cudzích slov a uvádza, z ktorého jazyka slovo pochádza. Našim najpodrobnejším je Slovník cudzích slov, obsahuje 60 000 slov.

Etymologický slovník – uvádza prvotný význam slova, pôvod a vývin slova, uvádza slová s tým istým základom (napr. tvor – útvar – potvora). Máme Etymologický slovník jazyka českého a slovenského.

Retrográdny slovník – obsahuje slová zoradené abecedne od konca (napr. azda, gazda, polgazda, jazda, medzijazda, krasojazda, rozjazda, garazda). Slúži básnikom na hľadanie rýmov a jazykovedcom na skúmanie zákonitostí jazyka.

Terminologický slovník uvádza abecedný zoznam termínov – odborných názvov z jedného vedeckých odborov a ich vysvetlenie. Napr. Letecký terminologický slovník, Matematická terminológia, Názvoslovie anorganických látok, Právnický terminologický slovník, Základná jazykovedná terminológia atď.

Slovník slovenského slangu – na 183 stranách prináša časť slovnej zásoby, ktorá veľmi rýchlo starne – slangové slová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.8)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovníky Referát 309 slov 4.9
Slovenčina Jazykové a kodifikačné príručky, Slovníky Referát 1130 slov 6
0.025