Ortoepia / správna výslovnosť

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 02.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 268 slov
Počet zobrazení: 18 849
Tlačení: 1 006
Uložení: 942
Ortoepia/ správna výslovnosť
Ortoepia (z gr.) je osobitná jazyková disciplína, ktorá sa zaoberá zvukovými normami, podľa ktorých sa tvoria hovorené spisovné jazykové prejavy (komunikáty). Kodifikačnou príručkou pre zvukovú rovinu spisovnej slovenčiny sú  Pravidlá slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa.
 
Jazyková kultúra národa sa prejavuje vo vedomej snahe používateľov jazyka o kultivovanie spisovného jazyka v  písomnej i hovorenej komunikácii. Kultúrna úroveň človeka sa prejavuje nielen v tom, ako pohotovo a elegantne formulujem svoje myšlienky, ako ich správne napíše, ale aj v tom, ako znie jeho reč. Správnu výslovnosť určuje ortoepická norma.
 
V rámci výslovnosti rozoznávame tri výslovnostné štýly.
 
Výslovnostné štýly
a)  vysoký štýl –využíva sa vo verejnom oficiálnom prostredí, pri recitácii umeleckých textov, v slávnostných prejavoch; komunikanti využívajú spisovnú slovenčinu.

b) neutrálny štýl – najčastejšia podoba hovorenej spisovnej slovenčiny. Využíva sa v súkromnom aj pracovnom styku. Ak je medzi komunikantmi spoločenský odstup (mladší/starší, podriadený/nadriadený,  prostredie školy, úradu a pod.), tak využíva spisovný jazyk.

c)  nižší štýl – využíva sa v súkromnom aj verejnom prostredí, všade tam, kde je medzi komunikantmi neoficiálny alebo priateľský vzťah. Vyskytujú sa v ňom odchýlky od spisovnej normy, prejavuje sa napr. vplyv miestneho dialektu.

Najčastejšie poruchy výslovnosti spoluhlások:
- rotacizmus ( ľudovo ráčkovanie – vzniká nesprávnou výslovnosťou spoluhlásky r: hrot jazyka nekmitá);
- sigmatizmus (ľudovo šušlanie – vzniká nesprávnou výslovnosťou sykaviek –  spoluhlások s,z,š,ž, a c, č; najčastejšie ho spôsobuje nesprávna poloha jazyka).

Ortoepia
- náuka o zvukových normách spisovného jazyka
 
Výslovnostné štýly
- neutrálny štýl
- vysoký štýl
- nižší štýl

Správnou výslovnosťou zabezpečíme efektívnosť našej komunikácie.
Spisovná výslovnosť a jazyková kultúra dotvára imidž vzdelaného človeka.
Spisovnou výslovnosťou prejavujeme úctu k poslucháčom.
 
Logopédia je medicínsky odbor (súčasť foniatrie), ktorý sa zaoberá prevenciou a nápravou porúch výslovnosti a reči.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018