Slovesá

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 629 slov
Počet zobrazení: 15 481
Tlačení: 845
Uložení: 864
Slovesá /Verbá/:
-  ohybný (časuje sa) a plnovýznamový SD
-  pomenúva činnosť (robí) alebo stav (omladol) osôb, zvierat a vecí
-  gram. kategórie – majú všetky určité slovesné tvary: osoba, číslo, čas, spôsob, vid, rod
-  neurčité slovesné tvary preberajú vlastnosti a gr. kat. mien (volanie – slovesné PoM, volaný, volajúci – príčastia)
 
Delenie slovies:
1. delenie:
A) plnovýznamové:

- činnostné (skákať)
- stavové (mladnúť)

B) neplnovýznamové (pomocné):
► fázové: začať, začínať, prestať, zostať, ísť
+  neurčitok
►modálne: môcť, smieť, chcieť, musieť, mať    +  neurčitok
►sponové: byť, bývať, stať sa + PoM al. PríM
►limitné: ísť a mať
 
2. delenie:
- A) zvratné (potiť sa, hnevať sa)
- B) nezvratné (sedieť)
 
3. delenie:
- 1. určité (všetky gr. kategórie)
- 2. neurčité (nemajú všetky slov. gr. kat.):

a)  neurčitok (infinitív): písať
b)  slovesné PoM: -tie/-nie: písanie
c)  prechodník –úc/-iac: píšuc
d)  trpné príčastie –ný, -ený, -tý (písaný)
e)  činné príčastie
◙ prítomné –úci/-uci, -iaci (píšuci)
◙ minulé –vší (napísavší) – málo frekventovaný tvar
 
4. delenie:
- jednoduchý tvar (píšem, napíšem)
- zložený (budem písať, bol by písal)

. VČ platnosť
-slovesný prísudok /pomocné sloveso ako spona b y ť funguje ako menný prísudok/
-vetný základ: Stáť!
-zhodný prívlastok/neurčité sloves. tvary-príčastia trpné a činné/: navrhovaný projekt, plačúce dieťa
  Plačúci odišiel. /ako PríM/  Obžalovaný vstaňte./PríM, nepotrebujú PoM, v lexikálnom význame ho obsahujú-spodstatnené PríM/
 
-podmet: Fajčiť je zakázané.(fajčenie je zakázané)
-príčastia ako doplnok: Domov sa vrátil plačúc. – prechodník, Otec prišiel unavený.
-predmet: Nútia nás učiť sa
-nezhodný prívlastok: Prebudila sa v ňom túžba kúpiť si bicykel.
-prechodník v pozícii príslovkového určenia

Pravopis slovies
1. Zhoda podmetu (vy) s prísudkom (ste videli) pri VYKANÍ:
Vy ste to tiež videli, pani Nováková?
(zámeno pre 2. os. pl. – sloveso v 2. os. pl.)
 
NIE: Vy ste to tiež videla, pani Nováková?
 
2. Písanie i/y v slovesných tvaroch
a) Základ slova vo vybraných slovách: ►sloveso v rozkazovacom  spôsobe –y
ukryjú, umyjú ► ukry!, umy!
 
b) Základ slova nie vo vybraných slovách:
potrú, určia ►potri!, urči! urč!
 
c) Gramatické prípony (okrem trpného príčastia v
N sg. pečený ALE N pl. Chlapci boli pečení-varení
 
d) samostatná morféma BY v podmieňovacom
spôsobe sa píše osobitne: bola by sa umyla (ALE:
keby/žeby/akoby/kiežby sa bol umyl
  spojky  častica
 
3. Výnimky z rytmického krátenia:
chváliac (3. os. pl. prít. času)
Ale: činné príčastie: vládnuci, píšuci
 
4. Rozlišujte onikanie/vykanie:
Babička, kam pôjdu takto proti noci. 3.os. pl.
Babička, kam pôjdete takto proti noci. 2. os. pl.
 
5. Zápor slovesa BYŤ v 3. os. sg. v prítomnom čase:

- Správne: on nie je
- Nesprávne: on neni
 
Štylistické využitie gramatických kategórií:
Osoba
A) prednosť autorského plurálu v náučných textoch (...sme uviedli nápad.....)
B) pluralis majestaticus – slávnostný plurál: My, Karol IV., žiadame Vás.....
c) striedanie osoby alebo čísla v monológu sa využíva v umeleckom rozprávaní
 
Slovesný čas
- historický prézent – vytvára zdanie, že sa minulý dej odohráva pred očami čitateľa: Odkedy zdedil pol milióna, prestal pracovať. Sedí si v záhrade, hojdá sa v kresle. Príbuzní nechápali, čo sa deje.
 
Slovesný spôsob
- prostriedok zdvorilostného princípu komunikácie, zmierňuje príkaz: Vyniesol by si smeti?
 
Slovesný rod
- trpný rod – náučné texty, administratívny a publicistický štýl: Za darovaný liek sa neďakuje. Liek je darovaný. Bol dokázaný výskyt olova.
 
Slovesný vid
Nie - budem sa sústrediť
Áno – sústredím sa, budem sa sústreďovať
 
Štylistické využitie jednotlivých druhov slovies:
A) sponové slovesá – na spomaľovanie rozprávanie
B) modálne slovesá – zmierňujú príkazy, zdvorilostný princíp
C) limitné slovesá – stav pred uskutočnením, v subjektívnych prejavoch, dynamizujú text (Malo jej srdce rozhodiť. Išiel sa od hanby prepadnúť.
 
Štylistické využitie slovesného tvaru:
a)  neurčité sl. tvary – v staršej literatúre, v náučnom a administratívnom štýle
b)  neurčitok – povely, rozkazovací spôsob, titulky, expresívne vyjadrovanie, dvojitý zápor /litotes/ - Nemožno mi ťa neľúbiť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021