Spojky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 493 slov
Počet zobrazení: 9 936
Tlačení: 693
Uložení: 721
Spojky
•  neplnovýznamový SD
•  majú vlastnosti samostatných morfém (gramatických slov)
•  spájajú vety, slová
•  nemajú vetnočlenskú platnosť

Pravopis:
•  Písanie čiarky:
a)  Ak sa opakuje tá istá zlučovacia alebo vylučovacia spojka (i-i-i, ani-ani, alebo-alebo): Ozve sa či v zime, či v lete. Alebo ber, alebo nechaj!
•  ALE: ak vymením zlučovaciu spojku za INÚ, čiarku pred vymenenou nepíšeme: Zvieratá kŕmime i na jar, i v lete aj na jeseň a v zime.
 
b) Ak sú vety alebo členy viacnásobného vetného člena spojené inými spojkami ako a, i, aj, ani, či, alebo v zlučovacom význame:
Ozve sa každý rok, a preto má....Myslím, teda som. (a teda)
 
c) Ak sú vety alebo členy vo viacnásobnom vetnom člene spojené dvoma protikladnými spojkami (nielen-ale aj, tak-ako aj...), čiarku píšeme pred druhou z
nich: Nielenže prišiel neskoro, ale sa ani neospravedlnil.
 
d) Pred podraďovacími spojkami: že, keby, aby, keď, pretože...
e) Čiarku môžeme, ale nemusíme písať pred priraďovacími spojkami, ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah:
Naháňali ho, a nechytili. (odporovací vzťah)
Naháňali ho a nechytili. (zlučovací vzťah)
 
Štylistické využitie spojok:
1.  nepríznakové samy osebe
2.  expresívne pôsobia, keď ich opakujeme alebo vôbec nepoužijeme (vtedy zdroj dynamizácie textu)

Častice
l  neplnovýznamový SD
l  vyjadrujú osobný vzťah hovoriaceho k obsahu výpovede, dodávajú slovu/vete
významové odtienky
  - NEMAJÚ vetnočlenskú platnosť (hodnotiace častice tvoria neslovesné
jednočlenné vety: Možno...Samozrejme. Áno!)
 
Pravopis
Písanie čiarky
a)  Pri hodnotiacich a vysvetľovacích časticiach:
-  Píšeme čiarku, ak má platnosť pre celú vetu, nielen pre jedno slovo:
Chcel odísť, zrejme, vrátiť sa domov. Veru, už bolo neskoro.
 
-  Nepíšeme čiarku, ak má vzťah k jednému slovu: Bolo už veru neskoro.
 
Spojenie častice s oslovením
-  Čiarku píšeme až po substantíve: No Jano, to sa ti teda podarilo
NIE: No, Jano, to sa ti ....
 
Písanie dovedna/osobitne
a)  ak sa skladá z viacerých slov = 1 jazyková jednotka (asi sotva, akože by, nie a nie, len a len, priam tak)
b)  väčšinu píšeme spolu: bezpochyby, čožeby, akoby, akiste
c)  spolu píšeme zmeravené tvary: božechráň, namojveru
d)  opakovanie častíc – so spojovníkom: tak-tak, len-len, už-už
 
Štylistické využitie
l  v subjektívne ladených textoch hovorového štýlu – v dialógoch
l  v úlohe konektorov (pri výstavbe textu)
l  na zvýraznenie subjektívnosti v publicistickom a umeleckom štýle
l  NO – nepoužívať vo výkladovom texte
l  takže – bezdôvodné použitie v hovorovom štýle
 
Rozlišuj:
l  Už je raz darmo.  častica
l  Žil raz starček so starenkou.  príslovka
l  Stačí mi raz povedať!   Číslovka
 
Aký osobný postoj má výpoveď?
l  Mám asi 100 eur.
l  Mám možno 100 eur.
l  Mám pravdepodobne....
l  Mám chvalabohu....
l  Mám dokonca...
l  Mám nanajvýš...
l  Mám iba/len...
l  Mám sotva...
 
Porovnaj funkciu označených slov:
l  Len aby nezabudol.
l  Bojí sa, aby nezabudol.
l  Nemám ani jednu.
l  Neodišiel Patrik ani Dano.
l  Samozrejme, ty máš prednosť!
l  Prijala to tak samozrejme.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013