Základné pojmy z informatiky

Ostatné » Informatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 755 slov
Počet zobrazení: 4 169
Tlačení: 200
Uložení: 201
Základné pojmy z informatiky
 
informatika - informatika je veda o informácii a jej automatickom spracovaní.
 
údaj - je každá správa (alebo jej časť) bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah alebo nie – inými slovami – či nám daná správa povie niečo nové, alebo nie.
 
informácia - sa z údajov stane vtedy keď údaj v sebe zahŕňa význam pre príjemcu. Rozdiel medzi údajom a informáciou ilustruje napr. takáto situácia: Povieme, že kopec je vysoký 600 metrov. Človek, ktorý vie, akú veľkosť má táto dĺžková jednotka, si môže výšku kopca predstaviť. Pre človeka, ktorý nikdy o metroch nepočul, je skutočná veľkosť kopca neznáma.
 
Informačné a komunikačné technológie - je to integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií používaných nielen na prípravu a spracovanie dát, ale taktiež na manažovanie informácií.
 
počítačová zostava – skrinka počítača, monitor, klávesnica a myš.
 
skrinka počítača – počítač je zariadenie alebo stroj na realizáciu  výpočtov alebo riadenie operácií vyjadriteľných číselnými alebo logickými výrazmi. Počítače sa skladajú z komponentov, ktoré vykonávajú čiastkové, dobre definované funkcie. Komplexné vzťahy medzi týmito komponentmi dávajú počítačom schopnosti spracovávať informácie.
 
číslicová informácia – alebo digitálna informácia je informácia reprezentovaná nespojitým (diskrétnym) číslom, prípadne postupnosťou nespojitých číselných hodnôt (v prípade postupnosti ide o digitálny signál). V súčasnosti je to, až na ojedinelé výnimky, hlavný spôsob spracovávania dát nazbieraných pozorovaním sveta.
 

bit [b] – je základnou jednotkou číslicovej informácie a môže nadobúdať stavy logická 1 alebo logická 0.
 
Bajt [B] (angl. byte, tiež označovaný ako slabika) je zoskupenie bitov, pôvodne s premenlivou veľkosťou, no dnes takmer vždy
8 bitov. Osembitové bajty, tiež známe ako oktety sú schopné reprezentovať 256 rozličných hodnôt. (0 – 255) V niektorých architektúrach pozostáva slovo zo 16 bitov, dvoj slovo z 32 bitov. 
 

prevody jednotiekdesiatková sústava

binárna sústava

k

103

1 000 m

k

210

1 024 B

M

106

1 000 000 m

M

220

1 048 576 B

G

109

1 000 000 000 m

G

230

1 073 741 824 B

T

1012

1 000 000 000 000 m

T

240

1 099 511 627 776 B


aby sa predišlo nedorozumeniam podľa súčasných  noriem sa odporúča používať nasledovné označenie:
 
1 kibibajt (1 KiB) = 210 bajtov = 1024 bajtov
 
1 mebibajt (1 MiB) = 220 bajtov = 1024*1024 bajtov
= 1 048 576 bajtov
1 gibibajt (1 GiB) = 230 bajtov = 1024*1024*1024 bajtov
= 1 073 741 824 bajtov
1 tibibajt (1 TiB) = 240 bajtov = 1024*1024*1024*1024 bajtov
= 1 099 511 627 776  bajtov
 
dvojková číselná sústava - novšie tiež binárna číselná sústava (z lat. bis – dvakrát) je číselná sústava, ktorá zapisuje hodnoty pomocou dvoch symbolov, zvyčajne 0 a 1. Konkrétnejšie hovoríme o pozičnej číselnej sústave so základom dva. Vďaka svojej pomerne jednoduchej implementácii v elektronických obvodoch používajú dvojkovú sústavu prakticky všetky číslicové počítače.
logická nula sa dá vyjadriť stavom - elektrický obvod nevedie
logická jednotka sa dá vyjadriť stavom – elektrický obvod vedie
 
Príklad:
(11010110)B = 1*27 + 1*26 + 0*25 + 1*24 + 0*23 + 1*22 + 1*21 + 1*20=1*128 + 1*64 + 0*32 + 1*16 + 0*8 + 1*4 + 1*2 + 0*1 = 214
Číslo 11010110 v dvojkovej sústave je v desiatkovej číslo 214.
Ak chceme prepočítať číslo z desiatkovej sústavy do dvojkovej sústavy, musíme číslo deliť základom sústavy - číslom 2, až pokiaľ nedostaneme číslo nula. Po každom delení si zapíšeme zvyšok, pričom zvyšok po prvom delení je cifra najnižšieho (nultého) rádu, zvyšok po druhom delení udáva cifru prvého rádu atď.
Príklad:

215 : 2 = 107; zv. 1
107 : 2 = 53;  zv. 1
 53 : 2 = 26;  zv. 1
 26 : 2 = 13;  zv. 0
 13 : 2 = 6; zv. 1
  6 : 2 = 3; zv. 0
  3 : 2 = 1; zv. 1
  1 : 2 = 0  zv. 1

Číslo 215 v desiatkovej sústave je 11010111 (zvyšky zapísané v poradí od spodu).
 
hexadecimálna (šestnástková) číselná sústava – je pozičná sústava so základom 16, používa sa najmä v informatike. Používa desať číselných znakov ako desiatková sústava (0 – 9) a znaky A, B, C, D, E, F, ktoré predstavujú čísla 10 až 15). Zapisujú sa pomocou nej najmä hodnoty registrov pamätí. Jej výhodou je jednoduchý prevod medzi dvojkovou sústavou. Postupujeme podľa tabuľky tak že každú hexa číslicu nahradíme jej binárnym ekvivalentom:
 

hexadecimálna číslica

desiatková hodnota číslice 

binárna hodnota číslice

0

0

0000

1

1

0001

2

2

0010

3

3

0011

4

4

0100

5

5

0101

6

6

0110

7

7

0111

8

8

1000

9

9

1001

A

10

1010

B

11

1011

C

12

1100

D

13

1101

E

14

1110

F

15

1111


potom zapíšeme napríklad hexadecimálne číslo nasledovne:
87D416=1000 0111 1101 01002
Domáca úloha:
spočítajte svoj deň, mesiac a rok narodenia a výsledné číslo prepočítajte do dvojkovej číselnej sústavy.
úlohu vypracujte na papier, kto výsledné číslo svojho dátumu narodenia prepočíta správne aj do hexadecimálnej sústavy získa jednotku naviac.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024