Komunikácia v Internete

Ostatné » Informatika

Autor: kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 20.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 694 slov
Počet zobrazení: 21 221
Tlačení: 954
Uložení: 1 040
Internet je veľmi silný nástroj na komunikáciu medzi užívateľmi. Keďže servery sú schopné pomocou v internete komunikovať, t.j. aj koncoví užívatelia sú schopní a majú obrovské spektrum možností medzi sebou komunikovať.

Komunikáciu užívateľov rozlišujeme:

A/ interaktívnu
(Pojem interakcia – znamená vzájomný vzťah, vzájomné pôsobenie.)
Interaktívny spôsob komunikácie je ten, keď si užívatelia vymieňajú informácie (či už textové, grafické, zvukové, alebo video) v reálnom čase. Teda ON-LINE. Okamžite reagujú jeden na druhého. Užívatelia prostredníctvom Internetu môžu okamžite reagovať textovými správami, hlasovou komunikáciou, alebo cez tzv.videokonferencie. Programy, ktoré služia na interaktívnu komunikáciu sú: talk, irc, Mirc, icq, rôzne talkery .

B/ neinteraktívnu

Neinteraktívny spôsob komunikácie je ten, kedy užívatelia nemôžu okamžite reagovať. Teda informácie, ktoré sú vyslané jednou osobou sa k adresátovi dostanú po istom čase a ten na ne reaguje (ak reaguje) s istým časovým odstupom. Za neinteraktívnu komunikáciu považujeme posielanie informácií prostredníctvom e-mailu, odkazovej schránky, SMS ap.
Elektronický poštový klient, server:
 
Pre komunikáciu prostredníctvom elektronických poštových správ musíme mat v počítači nainštalovaný patričný nástroj. Takýto nástroj sa nazýva elektronický poštový klient. Pomocou tohto nástroja píšeme, čítame, spravujeme naše elektronické správy. Existujú programy, ktoré sa starajú o doručovanie, distribúciu správ čo najbližšie k príjemcovi  elektronické poštové servery.
 
Elektronická pošta
 
Elektronická pošta skrátene e-mail, je nástroj pre neinteraktívnu komunikáciu užívateľov internetu (bez možnosti bezprostredne reagovať; opakom  je interaktívna komunikácia, napr. rôzne CHAT kluby). Komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú. Správa sa skladá z tela dopisu a hlavičky.
 
· Hlavička: · Telo:
- from:  (el. poštová adresa odosielateľa)  - oslovenie:
- to: (el. poštová adresa príjemcu) - správa:
- subject: (stručná charakteristika správy) - podpis: 
- Cc:  (zoznam adries, na kt. sa posielajú kópie správ)
 
Adresa:  (ak ste prihlásení, vloži adresu odosielateľa nie je meno.užívateľa@meno.počítača (ferko.flak@zoznam.sk)
 
· elektronickou poštou môžeme odosielať aj rôzne dokumenty: fotografie, zvukové súbory, dokumenty vytvorené v MS Word, MS Excel, prezentácie v Power Pointe a ďalšie. Dôležité je, aby neboli príliš veľké – vhodné je vojsť sa do 1 MB. (príp. správu „spakovať“ pomocou nástroj RAR, ZIP ) alebo rozdeliť na viac menších častí a odoslať postupne. Pomocou príkazu Procházet... sa dostaneme na disk svojho PC a nájdeme príslušnú dokumenty, ktoré chceme odoslať spolu s napísanou správou.
 
Ako sa dostane správa od odosielateľa k príjemcovi?
Odosielateľ napíše správu v niektorom klientovi elektronickej pošty napr.(www.pobox.sk, www.post.sk), doplní elektronickú poštovú adresu príjemcu, charakteristiku správy a odošle ju. Klient elektronickej pošty sa postará o to, aby sa táto správa dostala k serveru elektronickej pošty, a ten správu ďalej posiela po internete, až pokiaľ správa nedôjde k serveru príjemcu, kde sa uloží do poštovej schránky príjemcu. Príjemca si môže túto správu pomocou klienta elektronickej pošty prečítať a ďalej s ňou manipulovať.

Práca s elektronickou poštou:
·  Ak chceme viacerým príjemcom poslať takmer totožnú správu, len s malými odlišnosťami
  (napr.: pozvánky na konferenciu či konkurz), použijeme funkciu hromadná pošta (mail-
  merge)
 
·  V prípade, že dostaneme správu, ktorú pokladáme za užitočnú, môžeme ju okomentovať a poslať ďalej inému užívateľovi (forward). Poznávacím zamením je skratka FW pri charakteristike  správy. (Subject)
 
·  Pokiaľ odpovedáme na nejakú správu, nemusíme písať jej adresu a môžeme použiť aj obsah pôvodnej správy tak, že si vyberieme funkciu odpoveď (reply).
 
·  Pri posielaní správ je užitočné mať k dispozícii zoznam poštových adries užívateľov (address book), v ktorom môžu byť uvedené i ďalšie kontaktné údaje.
 
· elektronickou poštou môžeme odosielať aj rôzne dokumenty: fotografie, zvukové súbory, dokumenty vytvorené v MS Word, MS Excel, prezentácie v Power Pointe a ďalšie. Dôležité je, aby neboli príliš veľké – vhodné je vojsť sa do 1 MB. (príp. správu „spakovať“ pomocou nástroj RAR, ZIP ) alebo rozdeliť na viac menších častí a odoslať postupne. (pozri str. 1)
 
Etické a morálne zásady posielania pošty
- V správach sa vyjadrujme slušne a úctivo
- Myslime na to, že adresát môže mať iný poštový klient ako máme my. Mali by sme preto písať texty bez diakritiky.
- Minimalizujte obsah správy.
- Nezabúdajme uviesť stručnú charakteristiku správy. Neriskujete tak, že si vašu správu adresát neprečíta (môže ju považovať za nositeľa vírusu alebo za nedôležitú a tak ju ani neotvorí).
- Neposielajte rôzne správy ľuďom, ktorí o tom nemajú záujem (tzv. spamy) (neobťažujte ich!)
- Dávajte pozor, čo v posielaných správach píšete. (niekto nepovolaný si to tiež môže prečítať a potom to aj proti vám zneužiť) Nepíšte do správy nič, čo by ste nepovedali nahlas v miestnosti plnej ľudí!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018