Operačný systém UNIX

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 574 slov
Počet zobrazení: 3 708
Tlačení: 408
Uložení: 435
Operačný systém UNIX - zákl. char., práca so súbormi a adresármi, užívateľské prostredie

UNIX pracuje na osobných počítačoch, stredných počítačocch , počítačových staniciach a sieťových serveroch, sálových počítačoch a tiež na superg počítačoch.
® režim práce - UNIX pracuje v tzv. sedeniach (sessions) a jeho režim práce je viacúlohový (multitasking) a viacužívateľský, pričom používa režim zdieľania času (time sharing)
® užívateľ - ako užívateľské rozhranie používa:
· znakovo orientované, teda pracuje sa prostredníctvom menu alebo použitím príkazového interpreta, tzv. shellu
· grafické (GUI) - práca v oknách, v pracovných plochách (desktop)
- užívateľské prostredie (interface) je terminál (inteligentné a neinteligentné terminály, grafické x-terminal)
® systém súborov:
- systém súborov je uložený na pevných diskoch. Skladá sa z niekoľkých stromových štruktúr tzv. zväzkov.
zväzok - je uložený v pevne vyhradenej časti pevného disku a je možné ho pripojiť na miesto ľubovoľného adresára v systéme súborov
- súborový systém je v OS UNIX organizovaný hierarchickým spôsobom a môžeme ho definovať ako:
  · fyzický filesystem
  · logický filesystem
 
fyzický filesystem:
- je reprezentovaný jednotlivými diskami, ktoré sú pripojené v systéme a rozdelené do tzv. oblastí (partitions). Význam týchto oblastí spočíva v tom, že každá z nich môže byť použitá na iný účel. Použitie oblasti môže byť napríklad nasledovné:
  partition "a" - použitá štandardne pre root
"b" - pre swap a dump
"c" - štandardne reprezentuje celý disk
"g" - použitá pre adresár usr, t.j. užívateľské kontá a niektoré systémové súbory
fyzický filesystem obsahuje blok0 a blok1.
blok0 - boot blok (zavádzací blok) je využívaný len na systémovom zväzku pri bootovaní systému a obsahuje zavádzací program
blok1 - označuje sa ako superblok resp. blok popisu disku. Obsahuje základné identifikačné údaje o disku (veľkosť zväzku v blokoch, ktoré môžu byť na disku vytvorené, počet logických blokov, počet tzv. i-uzlov)
i-node - je jednoznačná identifikácia súboru, obsahuje jeho atribúty. Jednotlivé i-uzly sú v systéme rozlíšené číslom. Číslo tohto uzla je jednoznačné v rámci jedného zväzku a jeho veľkosť je 64 bytov.
 
logický filesystem
- vzniká pospájaním všetkých pripojených fyzických filesystémov do jedného stromu reprezentovaného adresárom root.
 
TYPY SÚBOROV:
súbor je postupnosť znakov s priamym prístupom ukončených EOF
  - súbory sa líšia svojím použitím a vnútornou štruktúrou
® normálne súbory - vytvára ich užívateľ  · textové: súbory, ktoré obsahujú dolných 128 znakov ASCII tabuľky a sú vytvárané editorom alebo užívateľskými príkazmi (napr. c a t)
· binárne: obsahujú inštrukcie v strojovom kóde a obsahujú  všetkých 256 znakov ASCII tabuľky
® adresáre: súbory na uchovanie informácií (mena súboru a číslo jeho i-uzla) o iných súboroch. Zabezpečuje väzbu medzi vonkajšou (logickou) a vnútornou (fyzickou) štruktúrou súborov.
® špeciálne súbory: sú to špecifické súbory pre OS UNIX, ktoré predstavujú fyzické zariadenia pripojené k počítaču. Súbor zabezpečuje prístup k pripojeným perifériám počítača
® ostatné súbory: súbory, ktoré z hľadiska ich použitia nemožno zaradiť ani do jednej z predch. skupín (sockety, pipe, linky, súbor zdieľaná pamäť)
 
Prístupové práva:
UNIX je multiužívateľský systém. Preto je potrebné definovať prístupové práva. Každý súbor, adresár či zariadenie má definované prístupové práva pre svojho majiteľa, svoju skupinu a pre ostatných. Tieto práva sú troch typov:
  · právo čítať (read)
  · právo zapisovať (write)
  · právo spúšťať (execute)
Môže ich zmeniť len vlastník  alebo správca systému, ktorý môže vykonávať všetko bez ohľadu na nastavené práva.

kategórie užívateľov:
® superuser (správca systému - root)
® vlastník súboru
® členovia jeho pracovnej skupiny
® ostatní užívatelia
Pre vytvorený súbor existuje 16-bitové ochranné slovo®mód súboru, ktorý sa zaznamenáva v i-node súboru po jeho vytvorení a zapísaní do adresára.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#operacny system


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015