Internet, intranet a extranet

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 977 slov
Počet zobrazení: 13 949
Tlačení: 699
Uložení: 757
Internet, intranet a extranet - char., štruktúra, rozdiely

Internet
Všeobecne: rozsiahla globálna otvorená informačná počítačová metasieť (tj. sieť sietí alebo prostriedok, vďaka ktorému dokážu počítače po celom svete spolu komunikovať)
 
V užšom slova zmysle: IP Internet, alebo sústava viac ako 45 000 registrovaných sietí, schopných vzájomne si vymieňať dátové pakety protokolu IP.
Teda: tie siete, ktoré sú vzájomne prepojené na úrovni sieťovej vrstvy
 
V širšom slova zmysle: IP Internet plus všetky dalšie siete, s ktorými neexistuje nejaká forma spojenia. Teda: IP Internet a všetky ďalšie siete, s ktorými existuje spojenie aspoň na úrovni aplikačných brán, umožňujúcich napr. prenos elektronickej pošty, prenos súborov a pod.
 
Služby Internetu
Základné služby počítačových sietí:
· Telnet
· Ftp
· E-mail
 
Nadstavbové služby:
· Archie
· Wais: - whois
- netfind
· Gopher
 
Služby sprostredkúvajúce diskusiu v skupinách (dávkového charakteru):
· elektronické konferencie
· sieťové news
 
Služby sprostredkúvajúce diskusiu v skupinách (interaktívneho charakteru):
· Talk
· IRC
 
Počítače pripojené do siete Internet medzi sebou komunikujú tak, že si navzájom posielajú pakety informácií. (čiže v skutočnosti po nadviazaní spojenia s nejakým vzdialeným počítačom sa toto spojenie neudržuje stále, ale neustále sa s každým paketom znovu nadväzuje).
Pakety k danému hostitelskému počítaču nemusia doraziť vždy rovnakou cestou. O smerovaní paketu sa v sieti Internet starajú tzv. smerovače (angl. router), ktoré v závislosti na priechodnosti alebo funkčnosti siete pošlú pakety k ďalším smerovačom.
(Potom se môže kľudne stať, že pri pripojovaní do USA je polovica paketu smerovaná cez Anglicko a druhá polovica cez Indiu a Japonsko.)
® TCP protokol (rozbije dáta na pakety dostatočnej veľkosti a pridá informácie o IP adrese hostiteľského počítača o znovuzostavení dát a zabezpečení ich správneho prenosu) ;
® IP pakety (IP rozloží TCP pakety na ešte menšie diely, ktoré obsahujú rovnaké informácie ako TCP. )
® Pakety dielčích sietí (rozkladajú IP pakety na ešte menšie a pridávajú k nim svoje špeciálne adresy napr. Ethernet, Token ring, Apple talk)
 
Protokoly SLIP alebo PPP (dostávajú sa k slovu keď spájané počítače nie su spojené dielčou sieťou. Umožňujú prenos po analogických telefónnych linkách).
Poslednou úrovňou je vlastný analogický prenos po telefónnych linkách.
Po prenesení sa pakety u hostiteľského počítača v obrátenom poradí opät rozbalia.
Brána (angl. gateway) slúži pre korektný prenos dát medzi dvoma sieťami alebo protokolmi. Mosty (angl. bridge) jednoduché brány, ktoré spojujú lokálne siete.
Opakovače (angl. repeater) iba zosilujú a obnovujú prechádzajúce dáta, a tak predlžujú vzdialenosti, na ktoré sa data možu prenášať.
Vzhľadom k velkému počtu počítačov a vzhladom k nutnosti ich jednoznačnej identifikácie bolo zavedené označenie počítača tzv. IP adresou. IP adresa má štyri bloky čísel. Každý blok číslic je v rozmedzí od 0 do 255, čo vyplýva z 16 bitového kódovania. Avšak identifikácia IP adresou je vhodná pre počítače, ale nie pre ľudí, a preto boly zavedené tiež tzv. doménové adresy. Tie metódou zužovania výberu identifikujú konkrétne počítače.
Okrem nich existuje iné členenie sietí na domény a meno počítača má platnosť iba v spojitosti s menom domény. Adresa má v tomto prípade textový tvar a skladá sa z dvoch častí oddelených bodkou:
počítač.doména
Domény su hierarchicky organizované a tiež sa skladajú z viacerých častí oddelených bodkou. Na najvyššej, vrcholovej úrovni hovoríme o tzv. "top-level domain", ktorá vlastne môže reprezentovať jednotlivé štáty, ako je to napr. v Európe:
At Rakúsko
cz Česko
sk Slovensko
uk Veľká Británia
 
V USA je iné členenie domén na najvyššej úrovni:
edu  pre školy a vzdelávacie inštitúcie
com pre komerčné organizácie
org, net pre nekomerčné organizácie
gov  pre vládne inštitúcie
mil pre vojenské inštitúcie
 
Nedávno bolo povolené v USA registrovanie siedmich nových vrcholových domén, ako je:
.firm, . store, . web, . arts, . rec, . info, . nom a najnovšie aj . tm, čo bola pôvodne doména Turkmenistanu.
Tento spôsob označovania domén sa môže premietnuť do označovania domén na druhej úrovni, napr:
co. uk - komerčné organizácie vo Veľkej Británii
 
Na Slovensku sa však tento spôsob nepoužíva. Za doménu druhej a nižšej úrovne (označovanú ako subdoména) sa dáva skratka organizácie, ktorá vlastní sieť, napr.:
telecom.sk - doména pre Slovenské telekomunikácie
Konkrétne meno počítača, teda uzla siete v doméne "telecom.sk" môže byť napr. "bystrica.telecom.sk".

Intranet
Definícií intranetu je viac, tu sú 2 z nich:
1. Sieťové spojenie vybraných príbuzných/podobných klientov (computer) používajúcich štandardný internet protokol, t.j. TCP/IP a HTTP.
2. Sieť zložená z klientov a využívajúca IP adressing, za ktorou stojí jeden alebo viac firewallov zabezpečujúcich bezpečnosť tejto siete z vonku. Takouto sieťou môže byť interná podniková LAN alebo WAN sieť, čo znamená, že interná je táto sieť iba logicky, v skutočnosti môže fyzicky pokrývať celú zemeguľu. Prístup do tejto siete je však obmedzený skupinami klientov, ktorí sú do nej zahrnuté.
Intranet teda predstavuje tzv. "interný internet" s rovnakým transakčným protokolom HTTP (HyperText Transfer Protocol - slúži na distribúciu hypertextových dokumentov), založený na Client/Server architektúre (podobne ako iné TCP/IP aplikácie, napr. FTP, SMTP), pričom:
· Browser = Client
· Web server = Server
· CGI, API, JAVA = MiddleWare
 
Intranet podobne ako internet používa na základe TCP/IP SMTP (Simple Mail Transport Protocol) na posielanie pošty. Okrem toho však intranet používa tzv. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, tiež RFC - 1521), aby bolo možné využiť rozmanitejší a rôznorodejší obsah posielaných správ.
 
Extranet
Extranet je niekoľko intranetov, ktoré sú medzi sebou prepojené bezpečnými komunikačnými kanálmi technológiou "Virtuálnych privátnych sietí (VPN)". Extranet je koncept rozšírenej podnikovej komunikácie, ktorá presahuje rámec hraníc podniku. Na vzájomnú komunikáciu medzi spolupracujúcimi podnikmi, ich partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi a pod. slúži Internet a jeho komunikačné služby. Každý z účastníkov tvorí individuálny uzol na Internete, či už interný v rámci podnikovej siete, respektíve externý mimo rámca lokálnej siete. Na rozdiel od Internetu extranet nie je široko otvorený. V protiklade k intranetu extranet nie je zase obmedzený na interné použitie. Extranet svojou povahou umožňuje vytvárať virtuálne podnikové spoločnosti, ktoré nemajú charakter bežného podniku, ale sú to spúoločenstvá vytvárajúce virtuálne pracovné zoskupenie, kde hlavnú úlohu a cenu má duševné vlastníctvo.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017