Životný cyklus IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 467 slov
Počet zobrazení: 4 185
Tlačení: 318
Uložení: 336
Životný cyklus IS
 
Podľa (11 ) Informačný systém je dynamický, vyvíjajúci sa celok, ktorý počas svojho vývoja prechádza určitými fázami.
 
Súhrn týchto fáz sa nazýva životný cyklus informačného systému. Vývoj životného cyklu informačného systému napreduje na základe logickej nadväznosti vývojových fáz, ktoré možno považovať za obsahovo relatívne samostatné časti životného cyklu.
 
Tieto fázy je však ťažké striktne ohraničiť, nakoľko niektoré konkrétne činnosti vykonávané počas jednotlivých špecifikovaných fáz môžu tieto fázy presahovať.
 
Na druhej strane, pri vytýčení a pomenovaní fáz životného cyklu sa vždy vychádza z istého uhlu pohľadu, z istých kritérií, na základe ktorých je potrebné životný cyklus rozdeliť. Pri zmene týchto kritérií nasleduje zmena štruktúry (a pomenovania) fáz životného cyklu.
 
Jednotlivé fázy by mali byť rozlíšené určitými špecifickými atribútmi, ktoré ich  charakterizujú. Predovšetkým ide o podmienky začatia fázy, potrebné vstupy a spôsob ich overovania, činnosti vykonávané počas fázy, výsledné výstupy a dokumenty a spôsob ich overovania, podmienky ukončenia fázy.
 
Pre pochopenie životného cyklu a jeho fáz, je potrebné definovať, čo je to informačný systém. IS je definovaný ako integrované zloženie ľudí, produktov a procesov, ktorí poskytujú schopnosti  zabezpečiť určené potreby alebo ciele. 
 
Elementy tvoriace systém sú uvedené na nižšie uvedenom obrázku. Hardvér, softvér, dokumentáciu a ľudí nie je potrebné podrobnejšie opísať. Detailnejšie opíšeme databázu  a procedúry.
 
Databáza – je veľká, organizovaná skupina informácií sprístupňovaná softvérom, ktorý je integrálnou súčasťou systémových funkcií.
 
Procedúry – sú kroky definujúce špecifické použitie systémových elementov alebo procedurálneho kontextu, v ktorom  sa systém nachádza.
 
Dôležité je, že komponenty systému, hardvérové a softvérové (operačný systém), nie sú zvyčajne vyrobené špeciálne pre určitý systém. Nikdy sa pri vývoji softvéru IS nesmie zabúdať na nevyhnutnú spätosť medzi hardvérom a softvérom. Aj keď je hardvér a softvér produkovaný samostatne, rozhodujúci vplyv na funkčnosť systému bude mať ich vzájomná spolupráca.
 
Medzinárodný štandard ISO/IEC 12207, Information Technology – Life Cycle Procesess, bol vydaný v roku 1995. Tento štandard zavádza základný rámec pre procesy životného cyklu. Obsahuje procedúry, aktivity a úlohy, ktoré sú požadované počas získavania obsahu systému, samostatných softvérových produktov a služieb a počas dodávky, vývoja, prevádzky a údržby softvérových produktov.
 
Metodológia riadenia životného cyklu IS obsahuje štandardy a procedúry, ktoré majú vplyv na plánovanie, analýzu, návrh, vývoj, implementáciu, prevádzku a podporu IS.
 
Metodológie životného cyklu sú rôzne napr. waterfall (vodopád), spiral (špirála), inkrementálna, evolutionary (vývojová), fast-track. Fast-track metodológie modifikujú niektorú z metodológií tým spôsobom, že dochádza k vynechaniu niektorej fázy.
 
Organizácia môže použiť už existujúcu metodológiu alebo vytvoriť si vlastnú. Životný cyklus môže byť vybraný podľa povahy programu, odboru, metód a nástrojov použitých pre vývoj, riadenie a vypracovávaných dokumentov.
 
Výber metodológie životného cyklu nie je jednoduchá úloha. Všetky zo známych metodológií majú svoje výhody a obmedzenia, ktoré je potrebné brať do úvahy.
 
Pri návrhu metodológie je potrebné brať do úvahy:
- typ vytváraného systému;
- vývojové nástroje (pre programovanie – objektovo orientované alebo iné).

Vývojové nástroje CASE obsahujú  aj čiastočnú alebo úplnú metodológiu pre podporu životného cyklu IS.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hardvér #intranet #operačný systém #fázy životného cyklu IS


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019