Projektovanie IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 480 slov
Počet zobrazení: 2 139
Tlačení: 275
Uložení: 255
Projektovanie IS

6.1  Rámcový opis fázy
Cieľom fázy je navrhnúť celkovú softvérovú architektúru vyvíjaného IS a opísať logiku jednotlivých programových modulov (komponentov) IS.

6.2  Detailný opis fázy

Fázu projektovania a návrhu je možné rozdeliť do dvoch krokov:
· návrh architektúry systému,
· návrh logiky modulov.
 
V rámci návrhu architektúry IS sa identifikujú základné subsystémy a ich vzťahy (vzájomné informačné a riadiace prepojenia), návrh používateľ­ských rozhraní a spôsob komunikácie. Súčasťou návrhu architektúry je dekompozícia špecifikácie navrhovaného systému na špecifikácie mo­dulov - samostatne realizovateľných komponentov IS, s presne vyme­dzenými tokmi dát a riadenia. Pri dekompozícii treba zohľadniť popri funkčných požiadavkách aj kvalitatívne požiadavky (napr. kritické atribú­ty, požiadavky na ochranu a bezpečnosť, atď.).

Finálny návrh architektúry systému môže vychádzať z posúdenia viace­rých alternatív riešenia architektúry IS (s požadovanou funkčnosťou) a výberu najvhodnejšej z nich. Popri návrhu softvérovej architektúry IS je potrebné určiť spôsob inte­grácie jednotlivých komponentov (modulov) systému a spôsob overe­nia funkčnosti integrovaného systému. Preto sa vo fáze návrhu archi­tektúry vytvára aj plán integračného testovanie, ktorý stanovuje spôsob zoskupovania navrhovaných komponentov systému do vyšších funkč­ných celkov, a definujú sa testovacie procedúry a dáta.
V rámci návrhu architektúry je možné stanoviť aj postup nasadzovania komponentov vytváraného systému do prevádzky  (stavebnicový prístup k vývoju IS). Priority pre vývoj a nasadzovanie jedno­tlivých komponentov IS určuje zadávateľ projektu IS.

Pri návrhu modulov sa transformuje špecifikácia každého modulu do detailnej špecifikácie programov, realizujúcich funkčné a kvalitatívne požiadavky na daný modul.

Programová špecifikácia modulu pozostáva z:
· podrobného návrhu používateľských rozhraní (vstupov a výstupov) modulu,
· návrhu logickej a fyzickej štruktúry dát,
· a návrhu (logiky) algoritmov, realizujúcich požadované funkcie modulu.
 
Programová špe­cifikácia je podkladom pre programátorov v etape kódovania (implementácie) modulov. Podobne ako pri návrhu architektúry IS, súčasťou návrhu modulov je aj určenie spôsobu overenia funkčnosti a spoľahlivosti jednotlivých modu­lov. Z tohto dôvodu sa pre každý špecifikovaný modul vytvára samostat­ný plán testovania modulu, ktorý obsahuje špecifikáciu testovacích pro­cedúr a testovacích dát, spôsob overovania kritických atribútov, atď.
 
Postupnosť činností  v rámci fázy projektovania IS možno zjednodušenie vyjadriť diagramom postupu prác, ktorý je znázornený  obrázkom č. 10.

6.3  Dokumenty vznikajúce v rámci fázy
V rámci fázy vznikajú nasledovné hlavné a ostatné dokumenty :
· Návrh architektúry systému, vrátane logiky modulov,
· Stanoviská k architektúre,
· Protokol o schválení  architektúry,
· Plán integrácie a testovania IS,
· Stanoviská k plánu,
· Protokol o schválení  plánu,
· Plán testovania modulov,
· Stanoviská k plánu,
· Protokol o schválení  plánu,
· Plán vývoja  SW,
· Stanoviská k plánu,
· Protokol o schválení  plánu.
 
6.4  Podmienky začatia a ukončenia fázy
 
Podmienky začatia fázy sú nasledovné:
· odsúhlasená Špecifikácia IS,
· v  prípade externého riešiteľa uzavretá zmluva s riešiteľom na vytvorenie IS na základe dodanej špecifikácie.
 
Podmienky ukončenia fázy sú nasledovné:
· prebratie dokumentácie k fáze;
· formálne ukončenie fázy projektovania a návrhu, zadávateľ môže pre formálne ukončenie fázy projektovania a návrhu vyžadovať odsúhlasenie vybraných  dokumentov.
 
6.5  Zodpovednosť za realizáciu fázy
Zodpovednosť za realizáciu fázy  má riešiteľ projektu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Detailna funkcna specifikacia #projektovanie #informatika #antonymum slova srdečne #dejiny dizajnu


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016