Integrácia a testovanie IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 741 slov
Počet zobrazení: 2 252
Tlačení: 240
Uložení: 252
Integrácia a testovanie IS

9.1  Rámcový opis fázy
V tejto fáze životného cyklu IS (prípadne inkrementu) ide jednak o dôkladné otestovanie funkčnosti, účinnosti a ďalších dôležitých vlastností jednotlivých modulov budúceho integrovaného celku, ako aj o samotnú integráciu modulov do funkčných subsystémov a testovanie ich funkčnosti v rámci IS.
 
9.2  Detailný opis fázy
Keďže tejto etape životného cyklu IS predchádza ukončená etapa implementácie, sú už k dispozícii programové kódy jednotlivých modulov IS. Je potrebné posúdiť funkčnosť modulov (či je v zhode s požiadavkami zadávateľa) a ich integrovateľnosť do funkčných celkov v rámci IS. Na to je potrebné vykonať testy.
 
Oporným bodom pri tejto činnosti by mal byť predovšetkým dokument vytvorený v predošlých fázach životného cyklu IS - Plán testovania modulov a integrácie systému. Časovo sa vytvorenie takéhoto dokumentu bude viazať pravdepodobne na fázu návrhu (inkrementu) IS.
 
Pri testovaní modulov sa testuje každý samostatný softvérový modul podľa plánu testovania modulu. Výsledky testovania je potrebné zachytiť v protokole o testovaní.  V prípade, že boli vopred špecifikované určité kritické vlastnosti (dôležité atribúty) a stanovené určité intervaly povolených hodnôt, je pri testovaní dôležité klásť dôraz na ich spĺňanie.
 
Ak testovaný modul nevyhovuje stanoveným kritériám, či už z hľadiska testovania alebo z hľadiska merania kritických vlastností, je potrebné túto skutočnosť oznámiť vedeniu projektu a zvážiť možné kroky, ktoré by viedli k odstráneniu nevyhovujúceho stavu.
 
V zásade možno nevyhovujúce výsledky odstrániť:
· buď len opravami implementácie modulu (zásahmi do zdrojového kódu)
· alebo (ak nevyhovujúci stav nemožno riešiť predošlým spôsobom), prepracovaním logiky modulu, teda zmenou spôsobu dosahovania požadovanej funkčnosti. Pochopiteľne, ani v tomto prípade pravdepodobne nebude možné vyhnúť sa zásahom do kódu modulu.
 
Následne, po takomto zákroku, je potrebné opäť aplikovať na opravený modul procedúru testovania a všetky uvedené kroky opakovať až do dosiahnutia uspokojivých výsledkov.
 
Po úspešnom otestovaní softvérových modulov možno plynulo prejsť k samotnej integrácii a testovaniu systému. Pri spájaní modulov do vyšších funkčných celkov je opäť potrebné sledovať a testovať ich funkčnosť.
 
Podobne ako pri testovaní modulov, aj tu je predpokladom vopred špecifikovaná funkčnosť a kritické vlastnosti, presne definované v pláne integrácie a testovania.
V prípade, že integrované subsystémy nevyhovujú požadovaným kritériám, je opäť potrebné po konzultácii s vedením projektu zvážiť zmeny v logike a architektúre systému. Výsledky a priebeh integrácie a testovania je potrebné zachytiť v protokole o integrácii a testovaní IS.

Postup činností v rámci fázy – Integračné testovanie IS je možné znázorniť diagramom postupu prác, ktorý je prezentovaný obrázkom č. 13.

9.3  Dokumenty vznikajúce v rámci fázy
Vo fáze integrácie a testovania IS vznikajú nasledovné dokumenty:
· Protokol o testovaní modulov,
· Protokol o integrácii a testovaní systému,
· Konfigurácia systému.
 
9.3.1  Protokol o testovaní modulov

Dokument je vytváraný riešiteľom informačného systému a jeho hlavné použitie je v nasledujúcej fáze životného cyklu IS - vo fáze preberania systému a akceptačného testovania.
 
Protokol obsahuje nasledovné údaje pre každý modul:
 
· opis vykonaných testov daného modulu;
· výsledky testovania a ich zhodnotenie;
· informácie týkajúce sa merania kritických vlastností daného modulu;
· zoznam zistených problémov a potenciálnych slabín, vrátane možností ich
eliminácie.
 
9.3.2  Protokol o integrácii a testovaní systému
Tento dokument je vytváraný riešiteľom IS. Vytvára sa po ukončení integrácie systému, v najlepšom prípade po skúšobnej inštalácii systému u prevádzkovateľa.
 
Hlavné využitie protokolu je vo fáze preberania systému prevádzkovateľom/zadávateľom. Priebeh a podmienky vypracovania a odovzdania Protokolu o integrácii a testovaní systému, rovnako ako Protokolu o testovaní modulov by mali byť zachytené v zmluve medzi zadávateľom a riešiteľom. Vo všeobecnosti zadávateľ prijíma ukončenie fázy budovania IS prebratím príslušných protokolov.
 
Protokol o integrácii a testovaní systému by mal obsahovať všetky vykonané kroky integrácie.
 
Základný opis každého kroku integrácie obsahuje zoznam integrovaných modulov a subsystémov. Je potrebné uviesť spôsob a účel príslušnej integrácie. Ďalšou dôležitou položkou  sú všetky testy vykonané pre integrovaný celok a údaje o výsledku merania kritických vlastností subsystému. V závere musí protokol obsahovať zhodnotenie výsledkov testovania súpis existujúcich a  potenciálnych problémov, ktoré boli identifikované v priebehu fázy a možnosti ich riešenia.
 
9.3.3  Konfigurácia systému
Z dlhodobého hľadiska ide azda o najdôležitejší dokument, ktorý vzniká v tejto fáze tvorby IS, nakoľko je okrem fázy preberania, nevyhnutný pre údržbu IS. Ide o zoznam a popis jednotlivých modulov a ich verzií, z ktorých sa skladá aktuálny IS. Ďalej sú tu opísané procedúry vykonané pre zostavenie aktuálnej konfigurácie systému a počiatoční používatelia s ich prístupovými právami. Dokument vypracúva riešiteľ po integrácii a  prípadnej skúšobnej inštalácii u prevádzkovateľa. Zadávateľ/prevádzkovateľ dokument preberie a  súčasne preverí riešiteľom udávanú konfiguráciu inštalovaného systému.
 
9.4  Podmienky začatia a ukončenia fázy
Fáza – Integrácia a testovanie IS sa začína po ukončení fázy vývoja SW v dohodnutom termíne, ktorý vyplýva  z platného Plánu budovania IS.
 
Fáza – Integrácia a testovanie IS končí protokolárnym prevzatím Konfigurácie IS Zadávateľom IS.
 
9.5  Zodpovednosť za realizáciu fázy 
Zodpovednosť za realizáciu  fázy má riešiteľ IS, ktorý v primeranom rozsahu spolupracuje  so zadávateľom IS.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fázy životného cyklu IS #integračné testovanie #integracia #inflácia #informatika #Intergracia


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014