Akceptačné testovanie IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 168 slov
Počet zobrazení: 5 043
Tlačení: 390
Uložení: 367
Akceptačné testovanie IS
10.1  Rámcový opis fázy
 
V tejto fáze životného cyklu IS je potrebné detailne otestovať funkčnosť celého IS z hľadiska požiadaviek zadávateľa.
 
Súčasťou tejto fázy je aj zaškoľovanie budúcich používateľov IS.
 
Keďže ide o  predposlednú fázu životného cyklu IS, je zavŕšená protokolárnym odovzdaním IS používateľovi, ktorý ho zaužívaným postupom uvádza do rutinnej prevádzky.
 
10.2  Detailný opis fázy
V predchádzajúcej fáze životného cyklu IS, vo fáze integračného testovania už boli vykonané systémové a integračné testy, ktoré vykonal riešiteľ IS vo vlastnej réžii.
 
Fáza akceptačného testovania sa líši v tom, že testovanie prebieha za účasti zadávateľa IS a cieľom je overiť a dokázať zadávateľovi, že IS pracuje podľa jeho požiadaviek, ktoré boli formulované a odsúhlasené vo fáze analýzy IS.
 
Výsledkom akceptačných testov má byť spokojnosť zadávateľa s preberaným IS.
 
Vstupom pre akceptačné testovanie sú požiadavky zadávateľa a špecifikácie akceptačných testov, vytvorené vo fáze analýzy IS.
 
Akceptačné testovanie sa realizuje v spolupráci zadávateľa, budúceho prevádzkovateľa, budúcich používateľov systému a samozrejme realizátora IS, najčastejšie systémového  integrátora IS.
 
Fáza Akceptačné testovanie pozostáva z troch etáp :
 
· vlastné akceptačné testovanie,
· zaškoľovanie používateľov,
· odovzdávanie IS zadávateľovi.
 
10.2.1   Vlastné akceptačné testovanie
 
Pre začatie akceptačného testovania sú potrebné nižšie uvedené materiály a dáta:
· Špecifikácia akceptačných testov,
· Plán akceptačných testov,
· Nainštalovaný integrovaný IS,
· Konfigurácia systému,
· Testovacie dáta a testovacie skripty.
10.2.1.1 Špecifikácia akceptačných testov
 
Špecifikácia akceptačných testov vychádza z požiadaviek zadávateľa IS.
Tie však nepostihujú celkovú aktivitu používateľa, preto musí špecifikácia akceptačných testov vychádzať nielen z požiadaviek zadávateľa IS, ale aj z modelu aktivity používateľa a prevádzkovateľa IS. To znamená, že je potrebné identifikovať podstatné používateľské aktivity, ako aj aktivity prevádzkovateľa IS a k nim vytvoriť podrobné špecifikácie akceptačných testov spolu s definíciou kladného a záporného výsledku testu.
 
Pri návrhu testov sa neuvažuje s vnútorným prepojením modulov, ale dôraz sa kladie len na opis systému a aktivity používateľa a prevádzkovateľa IS.
 
10.2.1.2 Nainštalovaný integrovaný IS
Akceptačné testovanie sa vykonáva v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá reálnej prevádzke. Výhodné je vykonávať testovanie v prostredí, kde bude IS reálne nasadený. Tým sa odhalia problémy pri inštalovaní a nasadzovaní systému do rutinnej prevádzky.
 
10.2.1.3 Konfigurácia systému
Dokument obsahujúci konfiguráciu systému je nevyhnutný pre akceptačné testovanie IS a následnú reálnu prevádzku. Mal by byť vypracovaný v predchádzajúcej fáze - fáze Integračného testovania IS. Dokument musí obsahovať opis, verzie a nastavenia jednotlivých modulov systému, podľa ktorých sa systém nakonfiguruje pred začatím akceptačného testovania.
 
10.2.1.4 Testovacie dáta a testovacie skripty
Testovacie dáta sú nevyhnutné na správne overenie funkčnosti modulov systému. V prípade databázových systémov je potrebné vytvoriť testovaciu databázu čo najviac podobnú reálnej prevádzke.
 
Testovacie dáta môžu byť fiktívne vytvorené alebo sú prebraté z existujúceho funkčného systému zadávateľa. Takýto postup je možný po dohode zo zadávateľom.
 
Ak prechádza zadávateľ zo starého IS na nový, sú súčasťou dodávky aj nástroje na migráciu dát. Testovacie skripty sú programy alebo dáta, ktoré umožňujú automatizovane testovať vybranú funkčnosť IS.

10.2.1.5 Testovací tím
 
Na úspešné vykonanie akceptačných testov spravidla nestačia skúsenosti zadávateľa, používateľov a budúceho prevádzkovateľa IS, preto si realizácia akceptačných testov vyžaduje profesionálny prístup.
 
Predpokladom pre úspešné akceptačné testovanie je správny výber testovacieho tímu a dôkladne pripravený plán akceptačných testov.
 
Príprava plánu akceptačných testov už v čase testovania je nevhodná, pretože v časovej tiesni sa nezachytia všetky potrebné aktivity, ktoré je potrebné otestovať.
 
Testovací tím by mal pozostávať zo všetkých účastníkov vývoja IS, zadávateľa, používateľov a prevádzkovateľa IS. V tíme by sa však mali nachádzať aj pracovníci, ktorí sa nepodieľali priamo na vývoji. Prvou úlohou testovacieho tímu je pripraviť Plán akceptačných testov IS.
 
Najvýznamnejšia činnosť testovacieho tímu spočíva však v realizácii akceptačného testovania podľa platného plánu.
 
10.2.1.6 Plán akceptačných testov
Plán akceptačných testov určuje, ktoré testy v rámci akceptačného testovania  má vykonať testovací tím. Súčasne obsahuje špecifikáciu podmienok, za ktorých majú jednotlivé testy prebiehať.
 
10.2.2   Zaškoľovanie používateľov
 

Je vhodné, aby akceptačné testovanie vykonával akceptačný tím spolu s budúcimi používateľmi IS. Týmto spôsobom sa budúci používatelia najrýchlejšie zoznámia s novým systémom a zároveň majú možnosť konzultovať niektoré kroky priamo s tvorcami systému, ktorí sa nachádzajú v testovacom tíme.
 
Používatelia systému sa môžu školiť súčasne s vykonávaním akceptačných testov alebo po ich skončení. Účastníci školenia však musia byť evidovaní a musí byť vedená evidencia o obsahu školenia a účasti používateľov.

10.2.3   Odovzdávanie IS zadávateľovi
Po vykonaní akceptačných testov zadávateľ rozhodne, či nájdené chyby umožňujú formálne prebrať hotový IS.
 
Každá z chýb musí mať stanovenú prioritu riešenia a náročnosť na jej odstránenie. Potom sa v odovzdávacom a preberacom protokole, prípadne v prílohe uvedú všetky nájdené chyby pri testovaní.
 
Ak pri odovzdávaní IS zadávateľovi ešte existujú nejaké chyby, súčasťou preberacieho protokolu sú aj podmienky dohodnuté pre ich odstránenie.
 
Postup činností v rámci fázy – Akceptačné testovanie je možné znázorniť diagramom postupu prác, ktorý prezentuje obrázok č. 14 .
 
10.3  Dokumenty vznikajúce v rámci fázy
 
Vo fáze akceptačného testovania IS vznikajú nasledovné dokumenty:
· Protokol o akceptačnom testovaní,
· Protokol o zaškolení používateľov systému,
· Odovzdávací a preberací protokol.
 
10.3.1   Protokol o akceptačnom testovaní
Dokument je vytváraný prevádzkovateľom informačného systému v súlade s plánom akceptačného testovania. Vytvára sa po ukončení akceptačného testovania.
 
Dokument musí obsahovať informácie o priebehu a výsledkoch akceptačného testovania. Dokument je schvaľovaný zadávateľom IS po overení používateľmi a prevádzkovateľom systému. Protokol je nevyhnutný pre formálne prevzatie systému, pretože až po jeho schválení, môže prevádzkovateľ uvažovať o skutočnom prevzatí systému.
 
Protokol, ako písomný dokument, musí obsahovať nasledovné časti:
 
· opis prostredia a zdrojov, v ktorom boli akceptačné testy realizované;
· opis vykonaných akceptačných testov a opis aktivity používateľov;
· opis výsledkov jednotlivých testov a ich zhodnotenie;
· zhodnotenie výsledkov merania kritických atribútov systému;
· podrobný opis testov, ktoré preukázali chyby systému, zhodnotenie chýb a spôsob ich odstránenia;
· celkové zhodnotenie splnenia alebo nesplnenia akceptačných kritérií pre systém.
 
10.3.2   Protokol o zaškolení používateľov systému
 
Dokument vypracováva riešiteľ systému IS.
Dokument schvaľuje zadávateľ IS, po overení používateľmi a prevádzkovateľom systému.
 
Dokument obsahuje nasledovné časti:
· zoznam použitých materiálov na školenie - jedná sa predovšetkým o používateľské príručky;
· opis rozsahu a obsahu školenia, prípadne školení;
· zhodnotenie výsledkov skúšobnej prevádzky systému používateľmi;
· zoznam účastníkov školenia.

10.3.3   Odovzdávací a preberací protokol
Odovzdávací a preberací protokol je dokument, ktorým sa odovzdáva IS  zadávateľovi IS. 
Dokument vypracováva riešiteľ IS v spolupráci zo zadávateľom IS. Dokument obsahuje nasledovné časti:
 
· miesto, termín a osoby zúčastnené na preberacom konaní;
· predmet dodávky – zoznam produktov a služieb dodávaných riešiteľom;
· zoznam magnetických a optických médií a uloženie programových produktov na nich;
· identifikované chyby počas preberania, spôsob a postupnosť ich odstraňovania;
· spôsob údržby systému z hľadiska dodávateľa, ak nebol spôsob údržby systému dohodnutý v uzavretej zmluve;
· záručná doba, ak nebola dohodnutá v uzavretej zmluve;
· zodpovednosť za škody, ak nebola dohodnutá v uzavretej zmluve.
 
10.4  Podmienky začatia a ukončenia fázy
Fáza – Akceptačné testovanie  začína v plánovanom alebo inak dohodnutom termíne  za predpokladu úspešného ukončenia  Integračného testovania.
 
Fáza – Akceptačné testovanie  končí vykonaním všetkých činností, vrátane vystavenia a podpísania preberacieho protokolu, ktorým zadávateľ IS preberá IS do rutinnej prevádzky.
 
10.5  Zodpovednosť za realizáciu fázy
V zásade platí, že zodpovednosť za realizáciu tejto fázy má vecne príslušný útvar spoločnosti. Najčastejšie je to útvar, ktorý bude prevádzkovateľom  nového IS.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#informatika testy #monitor 9 testy #ERP #informatika


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015