Prevádzka a údržba IS

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 733 slov
Počet zobrazení: 2 157
Tlačení: 230
Uložení: 260
Prevádzka a údržba IS

11.1 Rámcový opis fázy
Cieľom fázy prevádzky a údržby  systému je zabezpečiť každodennú prevádzku IS, jeho ďalší rozvoj a prispôsobovanie meniacim sa požia­davkám používateľov a prevádzkovateľa.
 
11.2 Detailný opis fázy
Zodpovednosť za prevádzku, údržbu a servis IS preberá prevádzkovateľ IS.
 
Údržbu IS je možné zabezpečovať dodávateľským spôsobom, vlastnými kapacitami prevádzkovateľa systému alebo kombinovaným spôsobom, a to v zá­vislosti od kapacitných možnosti spoločnosti.
 
Pri údržbe a servise systému externým dodávateľom sa obvykle touto úlohou poveruje pôvodný rieši­teľ systému.
 
Popri zabezpečovaní samotnej prevádzky IS, ktorá je kľúčovou činnosťou v tejto fáze životného cyklu IS a poskytovaní informač­ných služieb pre používateľov IS (help desk), ďalšími činnosťami fázy prevádzky a údržby  sú:
 
· monitorovanie prevádzky a odstraňovanie  hlásených porúch a chýb systému;
· evidencia požiadaviek na zmeny v IS a v dokumentácii a riadenie zmien v IS;
· správa konfigurácií IS, resp. systémovej a používateľskej dokumen­tácie IS;
· zabezpečenie ochrany a bezpečnosti prevádzkovaného IS.
 
 
V úvode tejto fázy preto prevádzkovateľ IS pripraví záväzné metodické predpisy pre riadenie zmien, správu konfigurácií a zabezpečenie ochrany a bez­pečnosti prevádzkovaného IS.
 
Samotná fáza prevádzky a údržby IS má kontinuálny charakter.
 
Pri realizácii sa vychádza z platného harmonogramu spracovacích procesov a zo stanovených metodických predpisov.
 
11.2.1   Prevádzka IS
Prevádzku IS zabezpečuje vecne príslušný útvar spoločnosti. Prevádzka IS môže byť taktiež rozdelená medzi viaceré útvary spoločnosti.
 
Typickými, relatívne samostatnými prevádzkovateľmi častí IS sú: CVS, ZVS[mg1] , účelové organizačné jednotky, pracoviská kontaktu s klientmi, správa  sietí, dohľadové pracovisko, administratívne centrum bezpečnosti IS a iné. Jednotlivé pracoviská zabezpečujú rutinnú prevádzku v dohodnutom režime[mg2]. Podľa potreby používajú Chybové hláseniaPožiadavky na zmeny  prevádzkovaného IS.
 
11.2.2   Riadenie zmien
Počas prevádzky IS je úlohou prevádzkovateľa evidovať, vyhodnocovať a realizovať požiadavky používateľov na vykonanie zmien v prevádzko­vanom IS.
 
Požiadavky na zmeny je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:
· požiadavky na odstránenie identifikovanej chyby v prevádzkovanom systéme;
· požiadavky na vylepšovanie vlastností IS, vyplývajúce zo skúseností s jeho používaním;
· požiadavky na zmenu (reimplementáciu) modulov s veľkou chybovos­ťou a obtiažnou údržbou;
· požiadavky na prispôsobovanie IS zmeneným okolitým podmienkam, resp. zmenám postupov spracovania informácii vo vnútri organizácie.
 
Prevádzkovateľ stanovuje zásady a pravidlá pre riadenie zmien v pre­vádzkovanom IS.
 
Na monitorovanie prevádzky  riadenie zmien prevádzkovaného IS sa zriaďuje tzv. Dohľadové pracovisko, ktoré monitoruje stav prevádzky IS. Na toto pracovisko sú používateľmi zasielané všetky hlásenia súvisiace s poruchami IS, ako aj požiadavkami na zmeny prevádzkovaného IS.
Pracovisko organizuje posúdenie hlásení tak HW, ako aj SW charakteru a podľa vyjadrenia metodikov k hlásenej poruche  alebo zmene ďalej organizuje nadväzujúce servisné činnosti.
Okrem toho pracovisko môže zabezpečovať činnosti súvisiace s inštaláciou nových verzií SW na výkonné pracoviská, ako aj činnosti súvisiace s likvidáciou verziou SW, ktorá je vyradená z rutinného používania.
 
11.2.3   Správa konfigurácií
Výsledkom realizovaných zmien sú nové verzie (konfigurácie) prevádz­kovaného IS a príslušnej systémovej, resp. používateľskej dokumentá­cie.
 
Pravidlá a postupy pre správu konfigurácií IS (periodicitu vytvárania nových verzií, postup pri vytváraní, uvoľňovaní do prevádzky, resp. sťahovaní z  prevádzky, atď.) stanovuje prevádzkovateľ IS  pri zavádzaní systému do prevádzky.
 
Východiskom pre tento dokument sú zásady a pravidlá vyplývajúce z informačnej politiky spoločnosti.
 
11.2.4   Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti
Rámec pre zabezpečenia ochrany a bezpečnosti prevádzkovaného IS určujú jednak zákonné normy a jednak Bezpečnostná politika spoločnosti v oblasti IS.
 
Pravidlá a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany prevádzko­vaného IS stanovuje prevádzkovateľ IS pri zavádzaní systému do prevádzky.
 
Postup činností v rámci tejto fázy životného cyklu IS je možné zjednodušenie vyjadriť diagramom postupu prác znázorneným obrázkom č. 15.

11.3 Dokumenty vznikajúce v rámci fázy
Pri príprave spoločnosti na prevádzku a údržbu IS vznikajú okrem iných, nasledovné druhy dokumentov  :
· Zásady a postupy pri riadení zmien v IS,
· Zásady a postupy pri správe konfigurácií IS,
· Zásady a postupy pri zabezpečovaní ochrany a bezpečnosti prevádzky IS,
· Zásady monitorovania výkonnosti a spoľahlivosti IS.
 
V rámci rutinnej prevádzky vznikajú okrem iných, nasledovné druhy dokumentov :
· Hlásenie o výskyte poruchy alebo chyby  IS,
· Požiadavky na zmeny funkčností IS alebo zmeny HW platformy IS.
 
11.4 Podmienky začatia a ukončenia fázy

Podmienkou pre začatie tejto fázy životného cyklu IS je ukončenie fázy akceptačného testovania IS a podpísanie Protokolu, ktorým sa IS preberá do rutinnej prevádzky.

Fáza prevádzky a údržby IS trvá počas celej životnosti  predmetného IS.
 
11.5 Zodpovednosť za realizáciu fázy

Zodpovednosť za realizáciu fázy má Prevádzkovateľ systému.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#asimov #opis prevadzky #informatika


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.047