Počítačové siete

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 30.09.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 512 slov
Počet zobrazení: 5 147
Tlačení: 318
Uložení: 331
Počítačové siete
 
Čo je to počítačová sieť?
Je to systém, ktorý vznikne spojením niekoľkých počítačov. K tomu, aby sieť bola „zosieťovaná“, sú potrebné najmenej 2 veci:
1.  hardware, pomocou ktorého sa počítače spoja
2.  software, ktorý má na starosti vlastné presuny informácií, ich zabezpečenie atď

Základné dôvody pre budovanie počítačovej siete :
zdieľanie údajov - aby viacero užívateľov malo prístup k rovnakým údajom – systémy na rezerváciu, ekonomické systémy, databázy personálnych a pod. Údaje sú umiestnené na jednom počítači v sieti – serveri – odkiaľ ich jednotliví užívatelia čítajú, modifikujú a pod. Používatelia, ktorí sieť používajú, môžu byť na rôznych miestach.
zdieľanie prostriedkov – väčšinou sa zdieľajú napr. vysokovýkonné tlačiarne, rýchle disky s veľkou kapacitou a pod. Zdieľanie prostriedkov významne znižuje finančnú náročnosť jednotlivých pracovných staníc (workstations).
 
Typy počítačov v počítačovej sieti:
V každej počítačovej sieti môžeme nájsť 2 druhy počítačov: servery a pracovné stanice (workstation).
Servery sú výkonné počítače, ktoré zabezpečujú chod siete. Na serveroch sú uložené programy pre riadenie siete a údaje, k serverom sú pripojené ďalšie prídavné zariadenia, ktoré môžu využívať všetky počítače v sieti. Server teda má úlohu akéhosi uzla siete. V jednej sieti môže byť 1 alebo viacero serverov. Na server sú zvyčajne kladené vysoké požiadavky na jeho spoľahlivosť a výkon. Finančne náročné prostriedky (napr. rýchle a veľké disky) sú umiestnené na serveri siete, odkiaľ sú zdieľané jednotlivými užívateľmi siete.
Pracovné stanice (workstation) sú počítače, na ktorých pracujú jednotliví užívatelia siete. Na pracovných staniciach dochádza väčšinou k spracovaniu údajov. Pracovná stanica, pokiaľ dôsledne využíva služieb servera, prakticky nepotrebuje pevný disk. Takýmto staniciam sa hovorí bezdiskové stanice.
Počítačové siete sa dajú rozdeliť podľa viacerých hľadísk:
1.  podľa organizácie zložiek:
a)  homogénne – sú také siete, kedy všetky komponenty (zložky) sú rovnakej kvality a významu, t.j. všetky počítače sú rovnakého typu (napr. osobné počítače).
b)  heterogénne – siete, pri ktorých existuje istá hierarchia (vzťahy nadriadenosti a podriadenosti) medzi komponentmi, niektoré sú viacej výkonné, resp. dôležitejšie ako iné t.j. v sieti sa nachádzajú rôzne typy počítačov – mini, sálové, superpočítače...
2.  podľa rozľahlosti:
a)  LAN – Local Area Network – všetky počítače sú rozmiestnené v 1 miestnosti, budove alebo komplexe budov
b)  MAN – Metropolitan Area Network – sieť spájajúca počítače alebo počítačové siete typu LAN rozmiestnené po celom meste alebo väčšom území, napr. sieť, ktorá pomocou káblov uložených v tuneloch pražského metra spája počítače na území Prahy
c)  WAN – Wide Area Network – sieť, ktorá spája počítače alebo menšie počítačové siete typu LAN a MAN po celom svete, napr. počítačová sieť leteckej spoločnosti, pomocou ktorej si zákazníci môžu objednávať letenky. Špeciálne postavenie v tejto hierarchii patrí sieti Internet. Je to počítačová sieť, ktorá vznikla prepojením rôznych WAN, MAN a LAN sietí existujúcich ešte pred vznikom Internetu a neustále sa do nej pripájajú ďalšie takéto siete.
d) PAN – Personal Area Network – najnovší druh počítačovej siete; slúžiaci pre osobné potreby jednotlivcov alebo menších spoločností.
 
3. podľa uchovávania údajov (dát) v sieti
V rámci sietí LAN existujú 2 základné skupiny, do ktorých ich môžeme rozdeliť. Odlišujú sa predovšetkým v spôsobe uchovávania údajov v sieti. Sú to:
1.  siete typu peer to peer
2.  siete typu client-server
Siete typu peer to peer
Uchovávajú údaje na všetkých staniciach siete, pričom ostatné stanice k týmto údajom môžu mať prístup. Nevýhodou  je možnosť rýchleho prenosu vírusov na všetky počítače siete.

Peer-to-peer - znamená „rovný s rovným“. Žiadna zo staníc v sieti nie je dôležitejšia ako iná. Inštalácia a správa siete bývajú veľmi jednoduché, údaje v sieti sú však ďaleko menej zabezpečené oproti sieti typu clien-server.
Siete typu client-server
V sieťach tohto typu sa údaje ukladajú na 1 alebo viacero serverov. To zjednodušuje ochranu a archiváciu údajov aj správu celého systému. Na pracovných staniciach sa údaje iba spracúvajú, a preto môžu byť použité aj bezdiskové stanice.
Cena sieťového operačného systému (OS) je oproti sieťam peer-to-peer značne vyššia (ale aj bezplatná - napr. OS Linux). Operačný systém však ponúka oveľa vyššie zabezpečenie údajov. Ako server by mal byť zvolený čo najvýkonnejší počítač siete.

Sieťový hardware

Aby počítače mohli medzi sebou komunikovať, musia byť vybavené sieťovými kartami a navzájom prepojené nejakou komunikačnou linkou. Ako komunikačné linky sa v sieťach LAN najčastejšie používajú:
•  koaxiálny kábel
•  štruktúrovaná kabeláž
•  optický kábel
•  mikrovlnné spojenie (bezdrôtový  prenos dát) - WiFi
 
Koaxiálny kábel je najjednoduchším spojovacím médiom. Je odolný voči elektromagne-tickému rušeniu a fyzickému porušeniu. Poznáme ho z anténových rozvodov pre televízne prijímače. Jeho výhodou je aj nízka cena a jednoduchosť inštalácie. Používa sa pri veľmi jednoduchých sieťach, kde je pomerne malý počet účastníkov. Vzhľadom na nižšie prenosové rýchlosti (do 10 Mb/s) sa už skoro nepoužíva (iba ak v starej LAN  sieti).
Štruktúrovaná kabeláž je tvorená krútenými dvojlinkami, ktoré odolávajú elektromag-netickému žiareniu. Cena kvalitnej štruktúrovanej kabeláže je vyššia ako cena koaxiálneho káblu. Výhodou je vyššej prenosovej rýchlosti (100 – 100 Mb/s) a spoľahlivosť. Používa sa najmä na prepojenie vnútorných priestorov v rámci organizácií.
Optické káble sú najmodernejším (fyzicky realizovaným) spojením. Základnou vlastnosťou je úplná odolnosť proti elektronickému rušeniu. Charakteristická je vysoká rýchlosť (1 Gb/s a viac) a možnosť káblov súčasne prenášať obrovské množstvo rôznych informácií – prenos počítačových údajov, telefónnych hovorov a pod. Nevýhodou je pomerne vysoká cena, finančne náročné zariadenia na kódovanie a dekódovanie signálov na každej koncovke, problematická oprava prerušeného káblu.
Sieťové karty sú prídavné karty  do PC (väčšinou sú už priamo integrované na základnej doske. Rozdeľujú sa podľa topológie, pre ktorú sú určené (kruh, hviezda, zbernica), ďalej podľa prenosového média, pre ktoré sú určené (koaxiálny kábel, krútená dvojlinka, optický kábel), pričom na doske môže byť viac sieťových kariet.
WiFi pripojenie – využívajú sa frekvencie 2,4 alebo 5 GHz pri max. prenosovej  rýchlosti od 11 – 600 Mb/s (v súčasnosti štandardne 54Mb/s):
 
· 802.11b – frekvenčné pásmo 2.4 GHz, max. rýchlosť 11 Mb/s
· 802.11g – frekvenčné pásmo 2.4 GHz, max. rýchlosť 54 Mb/s
· 802.11a – frekvenčné pásmo 5 GHz, max. rýchlosť 54 Mb/s
· 802.11n – frekvenčné pásmo 2.4 alebo 5 GHz, max. rýchlosť 600 Mb/s
 
Ďalšie doplnkové prvky siete
 
 - rozbočovače (HUB) – rozvetvovací prvok (prenosová rýchlosť iba 10Mb/s)
- prepínače (switch) – „inteligentný“ rozvetvovací prvok (prenosová rýchlosť 100Mb/s a viac), využíva MAC adresy sieťových kariet
 - router (smerovač) – smeruje pakety správnym smerom (využíva IP protokol)
 - zosilňovače – zosilnia signál na dlhých trasách - vhodné pri zložitejšie štruktúry sietí.
 
 
Topológia (architektúra) sietí
Pod topológiu siete rozumieme spôsob, akým sú jednotlivé počítače medzi sebou prepojené. Rozoznávame 3 základné druhy topológií:
1.  zbernica
2.  hviezda
3.  kruh
Zbernica pripomína údajovú trasu. Je jednoduché pridávať nové stanice, ale je ťažké udržať bezpečnosť siete. Zo všetkých sietí je najjednoduchšia, používa koaxiálne káble. Tento postup pri budovaní siete je typický pre siete Ethernet.
Na zbernicu sa pripájajú všetky PC (obvykle do15 PC) pomocou tzv. T-členov. Správa z jedného PC  prechádza okolo všetkých staníc, avšak prijme ju iba tá pre ktorú je správa určená.
Nevýhody: -   problematická diagnostika t.j ťažšie odhaliť chybu, pretože pri poruche vedenia nefunguje celá sieť;
-  problém so sieťovou bezpečnosťou
-  pripojenie max. 15 PC na zbernicu
-  prenosová rýchlosť max 10 Mb/s
-  max. dĺžka zbernice 100m
Výhoda: -  lacná a jednoduchá stavba siete
 
Hviezda – je najrozšírenejšou štruktúrou v LAN sieťach. Centrálny uzol siete riadi smerovanie v sieti a jednotlivé stanice sú pripojené cez prepínače (switch) príp. rozbočovače (HUB), pričom je jednoduché pridávať k sieti nové stanice. Hviezdicová topológia zjednodušuje aj centrálnu diagnostiku všetkých funkcií siete.
Nevýhoda: -  celá sieť sa zrúti, ak sa niečo stane s centrálnym uzlom (počítačom, hubom, switchom).
-max. dĺžka kábla od PC k switchu -100 m
 
Výhody:   - v sieti sa jednoduchšie hľadá chyba, ak vypadne jeden PC s pripojením na uzol, ostatné fungujú
-  vysoká prenosová rýchlosť – 100 Mb/s až 1Gb/s
-  cenovo prístupná (cena switchov poriadne klesla)
-  možnosť skoro ľubovoľne rozširovať sieť o ďalšie PC

Kruh všetky počítače sú prepojené do kruhu takže táto topológia nepotrebuje centrálny uzol. Dáta sú posielané vysielajúcou stanicou po kruhu od jednej stanice ku druhej (iba jedným smerom), odovzdávajú sa dovtedy, kým  správa nedorazí do cieľovej stanice. Zriedkavejšie použitie v súčasnosti.
 
 Výhoda  - jednoduchá topológia, malá spotreba spojovacích káblov,  rozšírenie o ďalšie stanice.
Nevýhoda – potrebné ďalšie doplnkové zariadenie k PC, musí byť uzavretý kruh
 
V praxi sa najčastejšie používa kombinácia hviezdy a zbernice. Tá je aj základom globálnych sietí, aj keď v opačnom poradí: zbernica a hviezda.
 
INTRANET a INTERNET – podobnosti a rozdiely
„Internet je ako verejný park, zatiaľ čo intranet pripomína súkromný klub“.
Obidva systémy využívajú rovnaké technológie. Najčastejšie rozdiely sú predovšetkým vo vlastníctve a prístupe.
Internet nevlastní žiadna osoba alebo organizácia. Hocikto na svete, kto má prístup k počítaču pripojenému na Internet sa môže napojiť a „surfovať v jeho vodách“.
Intranet je privátna sieť, ktorú vlastní organizácia, ktorej slúži. Prístup je len na povolenie.
Extranet je modifikáciou intranetu s tým rozdielom, že vlastník môže povoliť prístup a príslušné práva nielen pre svojich členov, ale tiež pre externých partnerov alebo klientov či už cez súkromné linky alebo prostredníctvom Internetu. Teda extranet je rozšírený intranet, ktorý spája organizáciu so zákazníkmi, s predajcami alebo inými partnermi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019