Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny)

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 30.09.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 104 slov
Počet zobrazení: 2 263
Tlačení: 232
Uložení: 248
Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny)
Akcidenčné tlačoviny sú príležitostne tlačoviny, slúžiace k vzájomnému styku v súkromnom i verejnom živote.

Pri ich tvorbe zohrávajú veľký význam grafické i výtvarné práce. Využíva sa málo textu, čo umožňuje použiť aj písma nevhodné pre rozsiahle publikácie (písané, kaligrafické a pod.).

Veľké nároky sa kladú taktiež na kvalitu a typ potlačovaného materiálu. Tento špecifický druh tlačovín môžme rozdeliť jednoduchým spôsobom na malonákladové (osobné, spoločenské) a veľkonákladové (reklamné). Tie ďalej zaraďujeme do skupín, s ktorými sa oboznámime v časti nazvanej ZATRIEDENIE a venovanej práve tejto problematike.

Konštrukcie akcidenčných tlačovín
Pod pojmom konštrukcia tlačoviny chápeme úpravu plôch vzniknutých skupinami textu a obrázkami v kontraste s nepotlačenou plochou, teda striedanie voľných plôch (svetla) a potlačených plôch (tieňov).

Typy konštrukcií akcidenčných tlačovín:
- osová konštrukcia
- konštrukcia mimo os
- plošná konštrukcia
Typy konštrukcií sa v jednej tlačovine nekombinujú.

Osová konštrukcia
Osová konštrukcia akcidenčných tlačovín je taká konštrukcia, v ktorej sú všetky prvky tlačoviny umiestnené vzhľadom k osi.
Podľa polohy osi ich ďalej rozdeľujeme na:
symetrická (na stredovú os) - hlavný riadok je umiestnený v optickom strede tlačoviny; tento druh tlačoviny má slávnostný charakter
asymetrická (na mimostredovú os) - os umiestnená mimo stredu strany nepretína hlavný riadok presne v polovici, ako pri predhádzajúcom prípade

Konštrukcia mimo os

Konštrukcia mimo os nie je závislá na žiadnej osi a môžme povedať, že je tvorená tzv. voľným štýlom, aj keď sa rozmiestnenie prvkov riadi určitými pravidlami.
Podľa zarovnania a rozmiestnenia prvkov ich ďalej rozdeľujeme:
- pravouhlá - zostava môže byť: poradová, stupňovitá, odstavcová, na zarážku vľavo alebo vpravo (obr.1)
- asymetrická - vyznačuje sa voľným riadkovaním, teda každý riadok má inú dĺžku a zarážku (obr. 2)
- šikmouhlá - riadky smerujú vždy zdola nahor, nikdy nie naopak a ani zhora dole
Plošná konštrukcia
Plošná konštrukcia sa používa hlavne pri väčšom množstve textu, a taktiež pri texte bez delenia slov.
Postup prípravy akcidenčných tlačovín vychádza z týchto podmienok:
- z obsahu a druhu tlačoviny
- z formátu (jednolist, dvojlist, skladačka s jedným alebo dvoma lomeniami, s okienkovým lomením)
- z písma a obrazového materiálu (kresba, obrázok, fotografia)
- z kvality papiera (plošná hmotnosť, farebnosť papiera, povrchová úprava, perleťová farba papiera, textúra)
- z farebnosti a písma papiera
- z predpokladaného zošľachťovania tlačoviny (ražba, lakovanie lesklým, matným, perleťovým lakom, použitie hologramu)
Príklady využitia rôznych programov pri tvorbe akcidenčných tlačovín
Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
Corel Draw
Zoner Calisto
Osobné tlačoviny
Osobné tlačoviny radíme medzi málonákladové tlačoviny, s najčastejším formátom A6 alebo 1/3 A4.

- Navštívenka

Poznáme rôzne druhy navštíveniek:
- súkromné (osobné)
- služobné
- zlúčené
- jedno alebo dvojstranové.

Taktiež ich môžme rozdeliť aj podľa formátu, a to na:
- dámske (90 mm x 55 mm)
- pánske (95 mm x 65 mm)
- klasické (105 mm x 74 mm)
- moderné (90 mm x 50 mm)

Navštívenky sa tlačia prevažne na kvalitný kartón, či už biely alebo farebný. Doporučené písmo je antikva a stupeň je rozdielny, podľa druhu informácie, napr. meno 10b., služobné postavenie 6b., adresa a telefónne číslo 8b. Výber farieb nie je nijako zvlášť závislý, môže sa použiť taktiež hologram, razba a logo firmy.

- Osobný listový papier a obálka

- Svadobné oznámenia a poďakovania za blahoželanie

Svadobné oznámenia a poďakovania za blahoželanie delíme podľa formátu:
- jednoduchá karta
- dvojlist
- skladačka s dvojitým zalomením.

Tento druh osobných akcidenčných tlačovín má obsahovať:
- mená snúbencov a ich adresy
- časové údaje a miesto konania svadby

Oznámenia by mali byť tvorené bez lacných efektov, výrazných zlatých plôch a grafických svadobných symbolov. Najčastejšie sa stretávame s použitím jednej alebo dvoch farieb. Namiesto pestrej farby sa odporúča použiť slepú ražbu.

Na tlač sa používa kartón (biely, tónovaný, razený alebo ručne vyrábaný).

Poďakovanie musí vytvárať s oznámením štýlovú jednotu. Môže však byť v menšom formáte. Nevhodné je poďakovanie uvedené na svadobnom oznámení.

- Oznámenie o narodení dieťaťa

- Novoročenka

Novoročenku môžme pokojne určiť za blahoželanie do nového roku. Pre mnohých z nás je to veľmi dôležitý dátum, a preto by sa malo v hlavnom optickom pútači vyskytovať Pf (Pour féliciter = Pre šťastie).

V prípade podnikových novoročných blahoželaní sa obvykle používa viacero jazykových verzií.

S papierom je to podobne ako u predchádzajúcich dvoch typoch tlačovín, teda sa používa biely, farebný alebo razený kvalitný kartón.

Prvky vložené do tlače: ražba (slepá alebo s kovovou fóliou), výsek, hologram, logo firmy len výnimočne (pokiaľ nenarušuje grafiku).

- Promočné oznámenia

Pri tvorbe promočných oznámení sa využíva formát jednoduchej karty, dvojlistu a skladačky s dvojitým zalomením.

Takéto oznámenie by malo obsahovať:
- meno a adresu bydliska
- oznámenie
- názov fakulty a školy
- dosiahnutý titul
- časové údaje a miesto promócie.

Grafické riešenie si vyžaduje dôstojnú a slávnostnú úpravu. Je možné použiť aj grafické symboly vysokej školy a študovaného odboru.

Pri tvorbe a navrhovaní využívame najčastejšie jednu alebo dve farby - grafické symboly sa odlišujú od ostatných častí dizajnu buď farbou alebo slepou ražbou . Na tlač sa odporúča biely alebo tónovaný kartón , ktorý môže byť vyrobený ručne.
Poďakovanie musí vytvárať a oznámením štýlovú jednotu.
- ex libris
- úmrtné oznámenia a poďakovanie za prejavenú sústrasť
Spoločenské tlačoviny
Spoločenské tlačoviny slúžia k informovanosti širšieho okruhu verejnosti.

- Pozvánky každého druhu

Pozvánka je určená na spĺňanie propagačného a hlavne informačného účelu.

Najčastejšie sa stretávame s formátom A6 alebo 1/3 A4, jednolistom, dvojlistom, prípadne so skladačkou s dvojitým zalomením, s tlačou upravenou na šírku i na výšku.

Pri dvojlistoch musíme dbať na to, aby ťažisko typografickej úpravy bolo sústredené na tretiu stranu, ktorá je opticky najvýraznejšia. V prípade skladačky s dvojitým zalomením sa vychádza zo spôsobu skladania tak, aby hlavný názov a text boli umiestnené na strane, ktorá prirodzene upútava najväčšiu pozornosť.

Obsah pozostáva z:
-  usporiadateľ
- pozvanie
- názov akcie (mal by byť zvýraznený)
- časové a miestne údaje konania akcie a pod.
- vstupenky
- programy
- výstavné katalógy
- diplomy a vyznamenania
- slávnostné listy
- vysvedčenia a osvedčenia
- jedálne a nápojové lístky

Hospodársko-administratívne tlačoviny
Hospodársko-administratívne tlačoviny používajú najmä podniky, inštitúcie a organizácie pre korešpodenciu, a taktiež pre administratívu.
- firemné, tzv. hlavičkové papiere
- obálky (C6 162 mm×114 mm; DL 220 mm×110 mm)
- objednávky
- faktúry
- dodacie a prijímacie formuláre

Propagačné a náborové tlačoviny
Propagačné a náborové tlačoviny môžme taktiež nazvať aj reklamnými. Sú to tlačoviny rôznych formátov, farebnosti a kvality, obvykle zhotovované na rotačných tlačiarenských strojoch.

V prípade letákov a firemných ponúk je najdôležitejší účel, až potom sa dá prihliadať na estetický dojem a kvalitu tlače.

Pri tomto druhu tlačovín sa uplatňuje pôsobenie potlačených a nepotlačených plôch viac ako na ostatných druhoch akcidenčných tlačovín. Viac sa dbá aj na maximálne zdôraznenie hlavného názvu oproti doplnkovému textu a na využívanie špeciálnych druhov písma.

- Letáky
- Inzeráty
- Plagáty
- Prospekty
- priemyselné katalógy
- propagačné brožúry
- etikety (vinety) a pod.

Kalendáre
Kalendáre spĺňajú informačnú, estetickú a propagačnú funkciu. Používa sa písmo jedného typu, prípadne vhodne zvolená kombinácia písiem.

Podľa periodicity ich môžme rozdeliť na:
- týždenné
- mesačné - mávajú formáty najmenej A3, dominuje obrazová časť, ktorá je doplnená kalendáriom.

Podľa formátu ich môžme rozdeliť na:
- stolné
- nástenné
- knižné
- ročenky
- vreckové
- diáre
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018