Veľkomoravské obdobie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 06.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 557 slov
Počet zobrazení: 15 535
Tlačení: 938
Uložení: 963
Slovenská stredoveká literatúra (800-1500)
 
1) Veľkomoravské obdobie (800-1000)
2) Nové konštituovanie stredovekej literatúry (1000-1500)
 
Veľkomoravské obdobie
Veľkú Moravu si chcela podmaniť Východofranská ríša, preto Rastislav vyslal poslov do Byzancie cisárovy Michalovy III o pomoc vierozvestcov.
r. 863 prišiel Konštantín a Metód na VM. Priniesli písmo hlaholiku(do vtedy sa tu používal jazyk staroslovienčina). Svoje konanie, že staroslovienčina sa využívala ako bohoslužobný jazyk museli obhájiť v Ríme pred pápežom Hadrianom II. Okrem toho ich napádali trojjazičníci, ktorý tvrdili, že k bohu sa môžeme modliť iba tromi jazykmi (hebrejčina, Gréčtina a Latinčina). Staroslovenčinu obhájili. Konštantín v Ríme vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde vládol Svätopluk, cestou ho však zajali franský kňazi a pustili ho až na nárok pápeža Jána VIII. Metod sa stal novým biskupom na VM, kde aj zomrel. Potom jeho učeníkov vyhnali a ušli do Bulharska, kde vytvorili prvé písmo Cirilika.
 
Literatúra sa v čase VM delila:

1) pôvodná
Do staroslovienčiny preložili: misál – omšová kniha, evanielia – nový zákon, breviár – modlitebná kniha pre kňazov, spevník

2) prekladová

Konštantín 
Proglas (prvá slovanská báseň, bol to predspev k svätému evanieliu, oslavuje bibliu, vyzdvihuje domáci jazyk)
V úvode hovorí o nutnosti prijať kresťanstvo, za to im sľubuje vykúpenie a rajský život. Používa tu anaforu (opakovanie toho istého slova na začiatku veršu). Naráža na trojjazyčníkov a potrebe vzdelávať sa vo vlastnom jazyku. Využíva tu opieranie sa o autority – cituje slová niekoho, kto je už uznávaný.
ukážka:
Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým tých päť slov vyrieknuť,
aby aj bratie všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.
 
Kliment – žiak Konštantína a Metóda, napísal tiedo diela: Veľkomoravské pamiatky, Pochvalné slovo na Cirlila aMetóda, Život Konštantínov
Gorazd – Moravskopanónske legendy(tvoria ich život sv. Konštantína a Metóda)

Život sv. Konštantína:
Nazývajú ho filozofom. Opisuje jeho detstvo, štúdium, nadanie a súcit s trpiacimi. Je napísaný prózou. Použité sú tam rečnícke otázky, prirovnanie, kontrasty. Rastislav poslal poslov k cisárovy Michalovi, že keď prímu kresťanstvo, potrebujú učiteľov. Konštantín sa stretol s trojjazičnikmi a vysvetľoval im že sú si všetci rovný, opiera sa o autority (či neprichádza dážď od boha na všetkých rovnako).
 
Život sv. Metóda:
Je kratší, epickejší, stručnejší. Metód hovorí Cirilovi, aby neprestal učiť a vrátil sa na VM. Dostávame sa do obdobia vlády Svätopluka, ktorého nahovárajú franský kňazi, aby vyhnal Slovanských učencov. Metod zomiera a ustanovuje svojho nástupcu – Gorazd
 
Nové konštituovanie stredovekej lit.
(1000-1500)

legenda – je staroveký, veršovaný, alebo prozaický žáner s náboženskou tematikou. Obsahuje životné príbehy svätcov so zázračnými, alebo fantastickými motívmi. Svätec znáša v živote utrpenie a odmenou mu je posmrtný život.
 
Veľká Morava zanikla v 10 st. a SR sa stalo súčasťou Uhorského štátu. Slovanské obyvateľstvo bolo na vyššom stupni, maďarské kmene preberali od nás kultúru i slovnú zásobu. Kultúra a vzdelanie sa pestovali v kláštoroch, cirkevných a mestských školách, univerzitách. Prvá bola akadémia Istropolitana (1465-1491). Zachovala sa študentská latinská pieseň Gaudeamus. Do 15 st. bol úradným jazykom latinčina a potom čeština. Literatúra bola cirkevná a svätská. Legendy sa zachovali o svätom Svoradovi a Benediktovi (11 st.) a ešte tri legendy o svätom Štefanovy.

Svorad bol pustovník a žil na skalke pri Trenčíne. Jeho žiakom bol Benedikt. Vykonávali zázraky a preto sa stali svätými. Túto legendu napísal Maurus – Maurova legenda. Sv. Svorada nazývali Andrejom. Žil ako svätec, nejedol, nepil, trýznil svoje telo. Žil ASKETICKÝM životom. Askéza – slovo má grécky pôvod a znamená zdržanlivosť, striednosť. Je to nízky spôsob života, kde si človek odrieka pohodlie. Na záver sa mu zjavil anjel čo bola odmena za jeho asketický život .
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019