Biblia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 086 slov
Počet zobrazení: 12 161
Tlačení: 633
Uložení: 667
Otázka z literatúry:
Charakterizujte Bibliu, jednotlivé knihy, jazyk Biblie
Uveďte obdobie/ autorov, ktorých kresťanské učenie dominantne vplývalo na život a kultúru, na svetovú i našu literatúru.
 
Biblia - posvätná kniha židovského a kresťanského náboženstva. Veríme, že knihy boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Prvá veta: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ Delenie:
-Starý zákon- 46 kníh
-Nový zákon- 27 kníh
Literárny druh: lyrika a epika
Literárna forma: viazaná reč (poézia) aj neveršovaný text (próza)
Jazyk: hebrejčina, aramejčina, gréčtina. SZ takmer celý po hebrejsky, NZ okrem Evanjelia podľa Matúša po grécky.
Autori: nie sú známi pre všetky knihy, ale napr. Pentateuch/ Tóra- Mojžiš, Žalmy- väčšinou Dávid, Pieseň piesní- Šalamún, Evanjeliá- evanjelisti, listy prvým kresťanom- sv. Pavol
Kánon: úplný zoznam kníh tvoriacich Bibliu. Bol uzavretý na Tridentskom koncile r. 1546
protokánonické knihy- od začiatku považované za inšpirované- Bohom vnuknuté
deuterokánonické- kánonom sa stali až neskôr, sú to: SZ(7): Tob, Jdt, 1, 2 Mach, Bar, Sir, Múd, NZ(7): Hebr, Jak, Pt, 2,3 Jn, Júd, Zjv
Apokryfy- knihy, ktoré vznikli v 1.-5. storočí, podávajú správy o témach, o ktorých sa v SP nehovorí (Ježišovo detstvo...). Sú v rozpore s knihami SP- neboli prijaté do kánonu.
Žalm:  krátky lyrická báseň, môže mať prosebný, ďakovný, oslavný charakter.
Podobenstvo: typický krátky epický  útvar Sv. Písma. Vystupujú v ňom obyčajní ľudia- pastier, roľnk, mýtnik... Nachádzame ho najmä v Evanjeliách, vyskytuje sa však aj v Starom zákone (Dávid a Nátan). Krátky poučný príbeh, ktorý má dve roviny- samotný príbeh a hlbšiu, ktorú treba objaviť- vysvetľuje Božie pravdy.
Ďalšie žánre: krátke príbehy, zápisky kroník, oslavné básne- Magnifikat (Lk 1, 46-55)

Podobenstvo o 2 synoch (Mt, 22):
 28 Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu!  29 On odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel.  30 Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel.  31 Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.  32 Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou, a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili.
 
Rozdelenie kníh:
I. Starý zákon/ Stará zmluva:
1.dejepisné knihy (21): Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium, Jozue, Sudcovia, Rút, 1.-2. Samuelova, 1.-2. kráľov, 1.-2. kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester, 1.-2. Machabejcov
2. poučné/ múdroslovné knihy (7): Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní, Múdrosť, Sirachovec
3. prorocké knihy (18)
◦ veľkí proroci (4+2): Izaiáš, Jeremiáš (spolu s Nárekmi a Baruchom), Ezechiel, Daniel
◦ malí proroci (12): Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš
II. Nový zákon/ Nová zmluva:
1.dejepisné knihy (5): Evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána, Skutky apoštolov
2. poučné/ múdroslovné knihy- apoštolské listy (21): Rimanom, 1.-2. Korinťanom, Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, 1.-2. Sulúnčanom, 1.-2. Timotejovi, Títovi, Filemonovi, Hebrejom, Jakubov list, 1.-2. Petrov, 1.-3. Jánov a Júdov list
3. prorocká kniha (1): Zjavenie
Rozdelenie na hlavy a verše vzniklo až r. 1555.

Preklady:
1. staré grécke preklady z hebrejčiny:
Septuaginta- najstarší a najdôležitejší preklad do gréčtiny, vznikol v 3.-2. storočí pr. Kr. v Alexandrii. Určený pre Židov žijúcich mimo Palestíny. Podľa legendy ho pripravilo 72 židovských znalcov ( „preklad sedemdesiatich“).
iné grécke preklady: Aquila, Symmachos, Teodoción, Origenova Hexapla
2. latinské preklady:
Vulgáta: 393-406- sv. Hieronym preložil z hebrejčiny do latinčiny celé SP. Tento preklad základom pre preklady ostatných národov. 
Neovulgáta: zrevidovaný text Vulgáty na základe hebrejskej, aramejskej a gréckej predlohy. Určená pre Latinskú cirkev.
Vetus latina- „stará latinská Biblia“- všetky preklady existujúce pred Vulgátou alebo súčasne s ňou
3. staroslovienske a slovenské preklady:
starosloviensky preklad: sv. Konštantín a Metod preložili do staroslovienčiny celú Bibliu.
slovenské preklady: prvý zrejme v 18. storočí (mních Romuald Hadbavný), neskoršie preklady: Juraj Palkovič, Ján Donoval, Karol Strmeň, Štefan Porubčan...
 
Obdobia, autori a diela inšpirované Bibliou:
1. stredovek:
SP základná literárna autorita, názory v dielach podopreté citátmi z SP- citátovosť
legenda- hlavný náboženský žáner, témou život svätých- askéza, zidealizovanosť, zázrak na príkaz svätého
piesne- Te Deum ( sv. Ambróz), Stabat Mater Dolorosa ( Jacopone de Todi)
Slovensko: príchod Konštantína a Metoda (863), preklad SP, žaltára, spevníka, breviára... , Konštantín napísal Proglas,.... po nich písali napr. Kliment- Veľkomoravské pamiatky, Moravsko-panónske legendy (Život Konštantínov- Kliment, Život sv. Metoda- Gorazd), najznámejšia slovenská legenda Legenda o sv. Svoradovi a Bendetiktovi (autor Maurus)
2. humanizmus a renesancia:
 prevláda inšpirácia antikou, no napr.
Božská komédia- Dante Alighieri, podobenstvo o cestovaní duše za spásou- 3 časti Peklo, Očistec, Raj, podľa Danteho je človek bytosť milovaná Bohom, slobodná a schopná lásky
náboženské hry- o narodení Ježiša, Pašie, Pavel Kyrmezer- Komedie česká o bohatci a lazarovi, Komedie nová o vdově
3. barok:
„Vanitatum vanitas et omnia vanitas“ → malosť človeka pred Bohom, pominuteľnosť materiálneho sveta, barok sa snaží navrátiť človeka k Bohu
sv. Terézia Avilská
sv. Ján z Kríža- Živý plameň lásky
Torquato Tasso- Oslobodený Jeruzalem- epos, Jeruzalem- dobro, moslimovia- mocnosť temnôt
Juraj Tranovský- pre evanjelikov Cithara sanctorum
Benedikt Szöllösi- Canthus catholici
Hugolín Gavlovič- zo zbierky básni Valaská škola- mravúv stodola niektoré o Bohu napr. Znášaj bídy, kríže, prídeš k Bohu blíže
4. romantizmus:
Johann Wolfgang Goethe- Faust- spracovaný podľa stredovekej legendy, vystupuje diabol Mefisto
Andrej Sládkovič- Marína- oslava lásky k žene, mladosti, vlasti a Boha- „Boh je láska“
5. matičné obdobie:
Spolok sv. Vojtecha- zakladateľ Andrej Radlinský
6. realizmus:
Charles Dickens- Vianočná koleda, Svrček na kozube- kresťanské riešenie sociálneho problému
Lev Nikolajevič Tolstoj- Anna Karenina- motto „Moja je pomsta, moja odplata.“ (Iz, Dt)
Fjodor Michailovič Dostojevskij- poviedka Chlapček na hodoch u Krista- chlapček sa dostane do neba spolu s inými chudobnými deťmi a ich matkami
Henryk Sienkiewicz- Quo vadis- román zo života prvých kresťanov
Svetozár Hurban- Vajanský- báseň Herodes- biblizmus
Pavol Országh- Hviezdoslav- cyklus Žalmy a hymny-  básne inšpirované starozákonnými žalmami, najznámejší De profundis (Z hlbín), tragédia Herodes a Herodias
7. medzivojnová literatúra + moderna + naturizmus:
Ivan Krasko- Vesper dominicae
Martin Rázus- motív modlitby v básni Modlitba dieťaťa
Andrej Žarnov- v niektorých básňach prejavil hlbokú vieru, napr. Ďakujem
Jozef Cíger- Hronský- Jozef Mak- Maka na začiatku príde navštíviť Kristus
Milo Urban- Drevený chlieb- muža na ceste domov sprevádza malý Ježiško, Živý bič- dôležité postavy farára Mrvu a kaplána Létaya
Ján Hrušovský- Pompiliova Madona- mrzák sa v Ríme stretne s Madonou a umrie
Margita Figuli- Tri gaštanové kone- citát zo SP mottom, podoba so stredovekou legendou, tri kone obraz troch božských čností + Magdaléna veľmi pobožná
8.  katolícka moderna: jej podstata bola v tom, že básnici chápali báseň ako modlitbu, dominovala reflexívna poézia, objavovali sa prvky surrealizmu, poetizmu, existencializmu, najvýznamnejší predstavitelia Pavol Ušák- Oliva, Rudolf Dilong, Karol Strmeň, Janko Silan...
9. dráma po 1918:
Ivan Bukovčan-  Kým kohút nezaspieva- biblizmus
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030