Realizmus (Slovenský)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 897 slov
Počet zobrazení: 5 128
Tlačení: 347
Uložení: 394
Realizmus (Slovenský)

1. vlna slovenského realizmu

Zmeny
-  Prejavuje sa silalotonický veršovaný systém
-  Presadzujú sa lyrické a lyricko – epické skladby najmä zásluhou Hviezdoslava
-  Objavuje sa obraz dedinského človeka s charakterom ľudového hovorového jazyka
-  Nastáva opútanie od romantickej próze
-  Prevláda krátky prozaický útvar (črta, novela, poviedka, kresba)
-  Uprednostnený je román so spoločenskou problematikou
-  Nastáva rozvoj dramatického umenia
-  Vydávanie časopisov : Slovenské pohľady, Národnie noviny, Černokňažník
-  V Martine sídli ženský spolok Živena,  vzniká Ochotnícke divadlo
-  Rozvíja sa literárna história a kritika (Jaroslav Vlček)

PAVOL ORSZÁG HVIEZDOSLAV * 1849  - 1921
-  Narodil sa vo Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine
-  Študoval v Miškolci a v KK
-  Tam sa naučil po Maďarsky a prejavil sa ako talentovaný básnik
-  Vydal Básnické poviedky Jozefa Zbranského
-  Po zložení advokátskej skúšky žil dlhú dobu v Námestove
-  Neskôr pôsobil aj v Dolnom Kubíne, kde zanechal advokátsku prax a plne sa venoval svojej tvorbe
Lyrika:
Krb a vatra
Sonety – Obsahujú 21 zneliek, v ktorých prehodnocuje vlastný prístup k poézií
Letorasty I, II, III – V básňach je vyjadrená prirodzenosť spojenia s prírodou, Sú veršovo pestré a stroficky rozmanité.
Žalmy a hymny – Obsahuje básnikove aktuálne výzvy a predstavy
Prechádzky letom
Prechádzky jarom – Prírodná lyrika spojená s osobnými úvahovými prvkami
 Stesky
Dozvuky
Krvavé sonety – Obsahuje 32 sonetov, kde reagoval na vojnu. Básnikov postoj k vojne je jednoznačný. Vojnu odsudzuje, je pokusom o morálnu a spoločenskú analýzu tohto javu. Básnik je rozhorčený, zúfalý, nad vedomím, koľko zla, biedy a ťažkosti prináša ľuďom vojna.
 
Epika:
 
Hajníková žena – (lyricko – epická skladba). Mladý Artuš Viláni zvádzaj Hanku Čajkovie, ženu Hajníka Miška. V sebaobrane ho Hanka zabije a zošalie. Miško vezme vinu na seba, ale po Hankinej výpovedi ho súd oslobodí. Hanke sa po narodení dieťaťa pomätenosť stratí. V diele sa epické časti striedajú s lyrickými, aj lyrické opisy prírody počas všetkých ročných období sú v zhode s dejom podľa dramatických a harmonických životných udalostí
Ežo Vlkolinský – (epos). Predstavuje spor medzi zemanmi a sedliakmi. Predstaviteľkou zemianstva je Ežova matka Estera, ktorá bráni svojmu synovi aby sa oženil so Žofkou Bockovie, síce poriadne dievča, ale predsa len zo sedliackeho rodu. Matka svojho syna Eža vydedí, ale prichíli ho strýko Eliáš, ktorý mu vystrojí svadbu, najmä napriek Estere. Na svadbe dôjde k svade medzi sedliakmi a zemanmi. Východiskom eposu je uzmierenie matky so synom i nevestou, zásluhou ich syna Benka.
Gábor Vlkolinský – (epos). Je pokračovaním prvého eposu. Popredná zemianska rodina Šimona Vlkolinského, hospodársky i morálne vplyvom alkoholu upadá. Gábor vo svojej osamelosti sa trápi a Ežo mu adí, aby sa oženil so sedliackym dievčaťom. Deje obidvoch diel prebiehajú takmer v tom stom období.
 
Krátka epika:
 
Bútora a Čútora
Poludienom
Kain
Ráchel
Zuzanka Hraškovie
 
Dráma:
 
Herodes a Herodias – Dramatický konflikt hry tvoria životné osudy Herodesa Antipa, ktorý za cisára Tibéria vládol nad časťou Palestíny a jeho druhej manželky Herodiaty. Obaja sú nadutý a cinický, neúprosný vládcovia, ktorý musia nakoniec odísť do vyhnanstva. Ján Krstiteľ je na jednej strane hlásateľ Nového náboženstva, ale predovšetkým neúprosným kritikom životného štýlu a mravov vládcov a tyranom. Ján Krstiteľ zato zaplatí životom, ale ani tyran neujde zaslúženej odplate.
 
MARTIN KUKUČÍN  (1860 - 1928)
-  Vlastným menom Matej Bencúr – Juriš
-  Narodil sa v Jasenovej na Orave
-  Študoval na gymnáziu v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici.
-  V Kláštore pod Znievom nadobudol učiteľské vzdelanie, pôsobil v Jasenovej.
-  V Prahe študoval medicínu
-  Pôsobil v Selciach na ostrove Barč v Dalmácií ako lekár.
-  Oženil sa s Pericou Didoličovou
-  Odišiel do J Ameriky, pobudol v Buenos Aires, pracoval v nemocnici v Santiagu de Chile, usadil sa v Punta Arenas medzi Chorvátskymi vysťahovalcami.
-  Vrátil sa na Slovensko a striedavo pôsobil v Chorvátsku a na Slovensku
-  Ochorel na zápal pľúc, zomrel na Pankreas, pochovali ho na záhrebskom cintoríne, jeho pozostatky v roku 1928 previezli na Slovensko a slávnostne ho pochovali na Národnom cintoríne v Martine.
 
Poviedky:
 
Na hradskej ceste
Z teplého hniezda
O Michale
Veľkou lyžicou
Tri roje, cez deň
Rysavá jalovica – Vykresľuje život dvoch susedov, krpčiara Adama Krta a jeho kmotra Adama Trnku. Adam Krt sa vybral na jarmok predať krpce a za utržené peniaze mu žena nakázala kúpiť kravu. Na jarmoku od suseda Trnku kúpi rysavú jalovicu. Dobrú kúpu i predaj šli zapiť do krčmy. Jalovicu priviazali pred krčmou. Trnkova žena, keď ich videla, nahnevaná odišla domov aj s jalovicou. Pri hľadaní jalovice sa znovu pohádali a každý šiel svojou vlastnou cestou. Krt potúžený alkoholom mal vidiny a zažil zábavnú príhodu so psom, ktorý sa mu na cintoríne javil ako mátoha. Krt si rána spytoval svedomie a šiel hľadať jalovicu. Trnkova ju priniesla ale Krta nebolo. Pred štedrým dňom sa vrátil, priniesol zarobené peniaze. Sľúbil, že už nikdy nezoberie pálenku do úst. Sľub aj dodržal.

Neprebudený – Je to tragický príbeh dedinského chlapca, Ondráša Machuľu, husiara, ktorý je potrestaný už tým ako prišiel na svet. Najkrajšie dievča v rodine Zuzka Bežanovie mu z roztopaše povie, že si ho zoberie za muža. Ondráš vo svojej prostoduchosti uverí. Koná sa Zuzkina svadba s Jánom Dúbravovie, Ondráš sa tiež chystá na svadbu, preto ho Tetka zatvorí do komory. Vylomí zámku a ponáhľa sa na svadbu. V tom čase je už po svadbe a svadobčania sa veselia. Medzitým začne horieť šopa. Ondráš chce zachrániť husi a sám tragicky končí svoj život pod horiacimi trámami. Aj podozrenie padne na Ondráša. Vraj z pomsty. Pravda vyšla najavo, keď nemohli nájsť zváča na svadbu.
Pred skúškou
Mladé letá
Vianočné oplátky
Na podkonickom bále
Mišo
Do školy
Dies Iral (dni hnevu)

Keď báčik z Chochoľova umrie –
Predstavuje zemana a Duša Domanického z Domaníc ,, doma nemá nič,,. Svoju záchranu vidí v smrti svojho báčika z Chochoľova. Stále opakuje : Keď báčik z Chochoľova umrie.  Očakáva zmenu vo svojom živote práve zdedením majetku po báčikovi. Čaká ho veľké prekvapenie, keď má dediť majetok zistí, že báčik bol taký chudobný ako on sám.
 
Romány:
 
Dom v Strání – Kompozícia románu sa člení na 4 časti :
1. Láska medzi Katicou a Nikom
2. Katicino úsilie vymaniť sa z vlastného prostredia
3. Nikova snaha priblížiť sa k sedliactvu
4. Nikov rozchod s Katicou a úsilie pani Anzuly o urýchlenie rozvodu
Smrť Mateho Beraca (otec Katici) je symbolickým epilógom románu. Časové rozpätie deja sa zhoduje so striedaním ročných období. Hlavným hrdinom románu je Težák Mate Berac. Je to sedliak s pozitívnymi vlastnosťami, ktorý tvrdo pracoval aby si zachoval a upevnil svoju existenciu. Snažil sa o zachovanie tradícií, bol zrastený s pôdou. Jeho najmladšia dcéra Katica sa kriticky stavia k ocovým názorom.  Zaľúbi sa do Nika, syna šovy Anzuly, statkárky, ktorá je múdra, rozvážna a pracovitá.
Mať vola
Bohumil Valizlosť Zábor
Lukáš Blahosej Krasoň
 
Hry:
 
Obeta
Komasácia
Bacúckovie dvor

SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ (1847 - 1916)
-  Narodil sa v rodine Jozefa Miloslava Hurbana.
-  V Ba a v Pešti študoval právnickú akadémiu.
-  Po skúsenostiach u okupácie slovanskej Bosny a Hercegoviny
-  V roku 1878 ako vojak R-U armády pôsobil v Martine ako spisovateľ, novinár, kritik a politik.
 
Zbierky
 
Tatry a more – Zobrazuje autorov nedobrovoľný pobyt v Južných Slovanov a venoval ju Adolfovi Hejbukovi
Spod jarma
Verše – Zobrazuje spoločenské pomery na slovensku
 
Novela:
 
Letiace taniere – Sú obrazom úpadku zemianskych rodín a ich pozemkového vlastníctva s prenikaním kapitalizmu do výrobnej sféry. Základným motívom je stavba píli a spojenectva nemca Rovena zo slovenským statkárom Jablonským, ktorý sa končí v neprospech Jablonského, ktorý si uvedomí, že nie je vhodné spolčovať sa s nemeckým príšelcom, kapitalistom. Autor vidí spoločenskú záruku v spojení Eli Jablonskej, ktorá pochádza zo zemianskej rodiny s predstaviteľom mladej inteligencie Milkom Holanom, synom učiteľa.
 
Romány:
 
Suchá ratolesť
Koreň a výhonky
Kotlín
 
2. vlna slovenského realizmu
 
BOŽENA SLANČÍKOVA  - TIMRAVA
-  Pseudonym Timrava sa zvolila podľa obľúbenej studničky.
-  Narodila sa v rodine evanjelického farára, otec ich učil doma sám a pripravovať ich na skúšky
-  Pôsobila ako učiteľka v materskej škole, a ako nevydatá žena mala existenčné problémy
Jej tvorbu delíme na:
 
1.  Poviedky zo života dedinského ľudu
NA jednom dvore
Mocnár
Ťapákovci – Ťažiskový konflikt poviedky stojí na protikladnom vzťahu medzi Iľou – kráľovnou, usilujúcou sa zmeniť zaostalý život rodiny Ťapákovcov. V jednom dome ich žije 16, nezaujíma ich nič, čo sa deje okolo nich, a ostatnými príslušníkmi, vrátane muža Paľa. Nakoniec sa jej podarí presvedčiť muža a po mnohých nedorozumeniach sa presťahujú do nového domu. Tento konflikt dopĺňa životná tragédia Anče, ktorej charakter je značne rozporný. Vnútri citlivá, nežná, Navonok zadrapčivá a zlá. Vášnivá túži po láske a po vlastnej rodine, ale zmrzačenej jej ostáva len túžba a bôľ.
 
2.  Poviedky a novely zo života vidieckej inteligencie
Za koho ísť
Bez hrdosti
Veľké šťastie
 
3.  Poviedky a novely s témou vojny
Hrdinovia
Skon Paľa Rôčku – Paľo si odťal 2 prsty, aby nešiel na vojnu a Zuzku z bohatej rodiny nevydali za iného.  Až pri smrteľnej posteli všetci hľadajú príčinu svojej životnej dezivízie.
 
4.  Práce s autobiografickým charakterom
Všetko za národ
Skúsenosť
 
5.  Divadelné hry
Chudobná rodina
Páva
 
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
-  Narodil sa v Tajove pri BB
-  Bol najstarší z 10 detí a preto dostal do opatery starého otca
-  Tu spoznal základné mravné a sociálne hodnoty, čo sa prejavilo v jeho tvorbe, ktorej
-  časť venoval starému otcovi
 
Poviedky
 
Žliebky
Prvé hodinky
Do kúpeľa
Maco mlieč – Je najkrajšie zobrazená postava jednoduchého človeka, s ľudskými vlastnosťami, ktoré sú v rozpore s jeho odpudzujúcim zovňajškom. Maco už od malička za krajec chleba, pár kúskov odevu a trochu tabaku slúži u chamtivého gazdu, richtára v jednej osobe. Autor je rozprávačom príbehu, nehodnotí postavy, ponecháva všetko na čitateľovi
Apoliena – Je slúžka, ktorá ohluchla , pretože ju otec v opitosti zmlátil, učni ju častujú posmeškami a svoje správanie zmenia vtedy, keď zistia čo bolo príčinou jej hluchoty.
Mamka Pôstková – Predá perinu, aby nezomrela v dlhoch
 
Dráma
 
Ženský zákon
Statky – zmätky – Bezdetný gazdovia Palčíkovci sa dohodnú so starými Ľavkovcami, že ak ich syn Ďuro popýta za ženu Zuzku Kamenskú oni ich potom príjmu do svojho domu a ak ich budú dobre opatrovať, tak im prepíšu majetok. Ľavkovcom sa plán zapáčil. Ďuro sa rozlúči s Betou, ktorá kvôli nemu opustila svojho muža. Po svadbe Palčíkovci mladým vyčítajú, že nie sú dosť pracovitý a Zuzke dohovárajú, že je k mužovi chladná a odmeraná. Ďuro chodí za Betou a Zuzka je z toho nešťastná. Čaká dieťa , snaží sa každému vyhovieť, ale niekto nie je spokojný. Ďuro ju ponižuje, kročí na ňu a dohovára sa s Palčíkom, že ak si privedie druhú ženu podľa jeho výberu, tak sa bude lepšie starať o majetok. Zuzka teda odchádza. Ďuro podpichnutý Betou začína od Palčikovcou vymáhať prepísanie majetku. Starý vykríkujú mladým, že ich aj tak okrádajú. Ďuro prosí Zuzku o odpustenie, ale ona mu neverí a nechce sa ku nemu vrátiť. V závere Palčíkovci sľubujú Zuzke, že budú pamätať na jej syna a postarajú sa oň.
Matka Blúznovci 
Tma  Hrdina
Hriech  Smrť Ďurka Langsfelda
 
TERÉZIA VANSOVÁ
-  Jej otec bol evanjelickým farárom
-  Vydala sa za farára Jána Vansa, žili v Lomničke, v Tisovci a v BB
-  Založila prvý ženský časopis Dennica 
 
Siroty podhradských – Viola je meštianske dievča, ktorej zomrie matka, otec vyjde na mizinu a ona sa dostane k ujkovi Vilinskému, kde začína len útrsky a nenachádza porozumenie. V tejto rodine ju stretne láska so starším Vilinského synom Imrichom. Všetko dobre končí i otcova pamiatka je očistená. Je to prvý ženský román na Slovensku.
Kliadba Prsteň
Julkin prvý bál  Paľko Šuška
Ohlášky  Danko a Janko – dobrodružstvá malých hrdinov
 
ELENA MATOTHY ŠOLTESOVÁ
-  Narodila sa v rodine farára
-  Vydala sa za Martinského obchodníka a celý svoj život prežila v Martine
-  Tu sa zapájala do činnosti spolku slovenských žien, prispievala do časopisu Dennica, bola redaktorkou časopisu Živena
 
Moje deti – dva životy od kolísky po hrob – Memoárno – biografický román. V zápiskoch zachytáva život i smršť oboch svojich detí. Začína od Elenkiných dvoch rokoch a od Samkovho narodenia. Nájdeme tam nielen usmievavé čaro drobných detských dobrodružstiev, ale aj ich povahové rozdiely a hlboký smútok matky, ktoré stratila obe deti.
Proti prúdu Prvé previnenie
Popolka  Prípravy na svadbu
V čiernej škole
 
ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ
-  Položila základy umeleckej literatúry pre deti a mládež
 
Čin – čin
Zajko – bojko
Medový hrniec
Baránok boží
Po bále
Na bále
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.053