Networkingové a coworkingové centrá (Seminárna práca)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: maximus
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 383 slov
Počet zobrazení: 197
Tlačení: 21
Uložení: 16

Networkingové a coworkingové centrá (Seminárna práca) 

ÚVOD

Cieľom tejto práce je uviesť do pozornosti v súčasnosti možno nie tak známe možnosti podpory podnikania, resp. podnikateľov, ktoré umožňujú networkingové a coworkingové centrá. Podpora sa týka optimalizácie vynaložených finančných prostriedkov, možnosti získavať nové a zároveň veľmi dôležité kontakty, poradenskej podpory, atď.

Tieto jednotlivé možnosti podpory podnikania prostredníctvom networkingových a coworkingových centier jednotlivo charakterizujeme a uvádzame výhody, ktoré takéto centrá prinášajú nielen začínajúcim podnikateľom.

Keďže táto myšlienka, vytvoriť centrum podporujúce podnikateľov nevznikla na Slovensku, priblížime si aj pár najúspešnejších svetových centier. Nezabudli sme však ani na centrá, ktoré podporujú podnikateľov na Slovensku a sú taktiež úspešné.

Dôležitosť poznať takéto možnosti podpory pre malých podnikateľov spočíva v tom, že mnoho začínajúcich firiem stroskotá veľmi rýchlo len vďaka vysokým počiatočným nákladom, chýbajúcim kontaktom, či neznalosti oblastí, v ktorých sa možno rozvíjať.

1 BUSINESS NETWORKINGOVÉ CENTRÁ

1.1 Charakteristika

Business networking je celkom prirodzená aktivita, pri ktorej sa ľudia navzájom spoznávajú a vytvárajú pre seba vzájomné nové obchodné príležitosti, čiže benefitujú z toho obe strany. Ide teda predovšetkým o nadväzovanie, budovanie dlhodobých kontaktov a udržiavanie dobrých vzťahov s cieľom získať odporúčania, alebo dozvedieť sa o tom, kto vyhľadáva a práve potrebuje produkt, ktorý ponúkate. Networking je založený na otázke "Ako vám môžem pomôcť?" a nie "Čo môžem dostať?" (B Fisher, 2015)

Networkingové akcie môžu byť formálne (rieši sa tam primárne práca), semi-formálne, a neformálne (pracovná konverzácia nie je príliš vyhľadávanou témou). (Schánová, 2014)

Medzi formálne, pracovne zamerané networkingové akcie patrí napríklad business breakfast, kde sa ľudia predstavujú behom jednej minúty pred skupinou 7 až 20 podnikateľov. Patria sem aj obchodné komory, ktoré organizujú rôzne druhy stretnutí ako sú raňajky s generálnymi riaditeľmi, semináre alebo športové turnaje. Do tejto kategórie spadajú aj business kluby, kde sa stretávajú primárne majitelia stredných a väčších podnikov. (Schánová, 2014)

1.2 Business networking online

Networkingové webstránky nám ponúkajú možnosť nájsť, kontaktovať a zdieľať informácie s jednotlivcami, ale aj s organizáciami s podobnými záujmami a tak si budovať nové pracovné vzťahy alebo jednoducho získať kontakt na potenciálneho zamestnávateľa. (Business networking online, 2015)

Organizácie tiež často využívajú sociálne siete na získavanie a udržiavanie si kontaktov. Takýmito stránkami môže byť napríklad Facebook, Twitter, LinkedIn. Možno tu vytvárať skupiny založené na propagovanie svojich produktov a záujmov. Tieto stránky sú veľmi dobrým a vyhľadávaným miestom, kde sa možno stretnúť s potenciálnymi záujemcami a získať nové kontakty na iné organizácie. Niektoré z nich sú špecializované na určitú oblasť záujmu, ako napríklad LinkedIn, ktorá sa zameriava na trh práce. Na Facebook-u a aj na Twitter-i prebieha dialóg verejne, to znamená, že je tu priestor na vytvorenie pozitívneho vnímania svojej osobnosti alebo spoločnosti v očiach verejnosti. (Business networking online, 2015)

1.2.1 Výhody networkingových webstránok

Profesionálne networkingové stránky umožňujú zvýšiť návštevnosť webovej stránky konkrétnej organizácie tým, že poskytujú možnosť nastavenia prepojenia (linku) na hlavnú webovú stránku organizácie, čím vlastne zvýšia návštevnosť o určité percento ľudí, ktorí by túto stránku inakšie nenavštívili. (Business networking online, 2015)

Ďalej ponúkajú možnosť vytvoriť si obraz o kľúčových hráčoch v danom odvetví. Ukazujú, ako sú ľudia vzájomne prepojení, napríklad ak navštívite stránku osoby A, uvidíte prepojenie na ňu, no toto prepojenie nemusí byť priame ale prostredníctvom inej osoby B, ktorá vás môže osobe A predstaviť. (Business networking online, 2015)

Taktiež umožňujú držať krok s vývojom v odvetví. Networkingové stránky poskytujú informácie kedy ľudia vo vašej sieti vytvárajú nové prepojenia, aké nové úlohy vykonávajú alebo do akých organizácií sa presunuli. (Business networking online, 2015)

Nakoniec pomáhajú zvýšiť dôveryhodnosť firmy prostredníctvom hodnotení produktov a služieb konkrétnej organizácie ich používateľmi. Táto výhoda je veľmi perspektívna, pretože zákazníci majú tendenciu veriť názorom ostatných kupujúcich. (Business networking online, 2015)

1.3 Networkingové centrá

1.3.1 EBN innovation network

EBN je sieť asi 150 certifikovaných podnikateľských a inovačných centrier a 100 ďalších organizácií, ktoré podporujú rozvoj a rast inovatívnych podnikateľov, začínajúce podniky a takisto malé a stredné podniky. Poskytuje pomoc a poradenstvo v oblasti technickej pomoci, networking-u , možnostiach financovania a propagácie. Poskytuje kancelárske a promo priestory. Ďalej pre členov poskytuje B2B (business to business) príležitosti. (EBN, 2015)

1.3.2 Bic Bratislava spol s.r.o (Je členom siete EBN)

Spoločnosť zameriava svoju aktivitu na inovácie v malých a stredných firmách. Do tejto oblasti smeruje širokú ponuku služieb, počnúc základným podnikateľským poradenstvom, cez financovanie, sprostredkovanie kontaktov až po inicializáciu špecifických nástrojov na podporu inovácií v jednotlivých regiónoch Slovenska. (BIC Bratislava, 2015)

1.3.3 Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách.

Poskytuje pomoc pri vyhľadávaní obchodných a technologických partnerov v EÚ, propagácií firmy, produktu a technológie, efektívnom čerpaní zdrojov z EÚ, vyhľadávaní aktuálnych výziev a tendrov v EÚ, orientácií sa v legislatíve EÚ, so získaním informácie o podnikaní v členských krajinách EÚ.

Tím siete na Slovensku poskytol bezplatné poradenstvo takmer 3 000 podnikateľom a navštívil vyše 200 podnikov za účelom zhodnotenia ich obchodných a technologických možností. Výsledkom týchto aktivít je viac než 60 dosiahnutých medzinárodných obchodných a technologických partnerstiev. (Enterprise Europe Network, 2015)

1.3.4 Smart Network Business Center

Smart Network Business Center je podnikateľský klub zameraný na podporu aktívnych podnikateľov. Jeho cieľom je prepojenie veľkej skupiny podnikateľov z rôznych odborov, aby si mohli medzi sebou vytvoriť vzájomné väzby. Pravidelne realizuje podnikateľské stretnutia ako business raňajky alebo večere, kde sa zúčastnení môžu stretnúť, vymeniť si skúsenosti a získať kontakt na seba kontakt. (Smart Network, 2015)

2 COWORKINGVOVÉ CENTRÁ

1.4 Charakteristika

Coworking je priateľské, inšpirujúce, zábavné, spolupracujúce a najmä produktívne pracovné prostredie. Je to štýl práce skĺbený s podnikaním, kde v zdieľaných kancelárskych priestoroch pracujete s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ľudia tu nepracujú na jednom projekte, ale v jednej spoločnosti. Ide o osoby, ktoré pracujú na samostatných projektoch, na ktorých by inak pracovali sami z domu. Medzi výhody coworkingu bezpochyby patrí možnosť kontaktu s inými ľuďmi, často podobne zmýšľajúcimi a teda nahrádza často deprimujúcu, nemotivujúcu až demotivujúcu prácu osamote doma, čo pomáha oddeliť prácu od súkromia a od rušivých podnetov v rámci domácnosti. Coworking zabezpečí pozitívny vplyv na psychiku a vyššiu výkonnosť, pretože umožňuje nadviazať nové kontakty, nové vzťahy, nové informácie od ostatných ľudí, ktorí sa radi podelia o svoje myšlienky či rady. Nezanedbateľnou výhodou je, že Coworkingové priestory sú pripravené k použitiu a nečakajú vás žiadne počiatočné náklady či investície. (Čarnecký, 2014)

Takéto centrá sú využívané najmä v súčasnosti, kedy sa zvyšuje počet malých a stredných podnikateľov, hľadajú lacné priestory resp. kancelárie pre svoje podnikanie a zároveň nepotrebujú pracovať presne stanovený pracovný čas na presne stanovenom mieste, ale hľadajú mobilitu, efektívnosť a možnosť spolupráce či inšpirácie. (Čarnecký, 2014)

1.5 História Coworkingu

V roku 1995 bol v Berlíne otvorený C-base, prvý tzv. Hackerspace na svete. Išlo

o priestory, kde sa stretávali nadšenci technológií a zdieľali svoje nápady myšlienky a záujmy a spoločne pracovali na projektoch. V roku 2002 prešli veľkou zmenou, keď začali poskytovať voľné Wi-Fi pripojenie pre verejnosť. Práve berlínsky C-base sa dá považovať ako priekopníka v otázke Coworkingových priestorov. Druhým priekopníkom boli viedenské priestory zvané Schraubenfabrik, ktoré boli vytvorené ako prvé komunitné centrum pre podnikateľov. (Foertsch-Cagnol, 2013).

Prvý oficiálny coworkingový priestor otvoril svoje brány v roku 2005 v San Franciscu ako reakcia na „nesociálne“ klasické business centrá neproduktívne homeoffices, kde ľudia museli namiesto efektívnosti bojovať s tým aby nevyhoreli . Poskytoval voľné internetové pripojenie, nábytok, techniku pre prácu, samozrejme priestory na prácu ale aj masáže,

meditačné prestávky a iné činnosti na odreagovanie. Po roku bol však tento projekt ukončený (Foertsch-Cagnol, 2013).

1.6 Coworking vo svete

Od tohto obdobia začalo vznikať množstvo ďalších podobných coworkingových priestorov, centier či konferencií. V roku 2013 ich už po celom svete existovalo viac ako 3000. Medzi najznámejšie a najlepšie coworkingové priestory vo svete patria Impact a WeWork.

1.6.1 IMPACT HUB

Impact Hub vznikol v Londýne v roku 2005 je založený na myšlienke spojenia a podpory. Aktuálne má 73 lokácií v 48 krajinách sveta a ďalších 19 je vo výstavbe resp. vo fáze rozbiehania. Čo je na tejto spoločnosti zvláštne je to, že ponúka možnosť otvorenia vlastnej franchise pobočky prostredníctvom ich MAKERS Programu a takisto, že jeho súčasťou je aj inkubátor. (Gellman-Brown, 2014).

1.6.2 WeWORK

Táto spoločnosť ponúka množstvo škálovateľných priestorov, prispôsobujúcich sa záujmom a požiadavkám členov. Takisto sú rozšírený vo viacerých lokáciach. Spoločnosť ponúka priestory prevažne rôznym startupom. Táto päťročná spoločnosť má odhadovanú hodnotu okolo 5 miliárd a ich finančné výkazy sú porovnateľné napríklad s veľkými Fast- foodovými značkami alebo technologickými spoločnosťami ako Uber atď. (Gellman-Brown, 2014).

1.7 Coworking na Slovensku

Prvé coworkingové centrá vznikli na Slovensku okolo roku 2010. Takéto coworking priestory sa nachádzajú hneď v niekoľkých mestách (vo všetkých krajských + iných). Najviac možností v rámci Slovenska ponúka Bratislava, z ktorých najznámejšie sú THE SPOT, CONNECT, Impact HUB Bratislava, Unicare Centrum, Clusterhouse, ImpactHub, atď.

1.7.1 THE SPOT

Nachádza sa v centre Starého mesta. Spot vznikol ako iniciatíva startup nadšencov zo Slovenska. Ide o priestory, kde sa môžu stretávať kreatívni, inovatívni ľudia či startupový nadšenci. Od začiatku sa profiluje ako miesto pre ľudí z oblasti IT, či už dizajnérov, programátorov alebo členov technologických startupov. Vyvíjala sa tu napríklad technológia na vyhodnocovanie prezentácií Sli.do alebo mobilná platobná služba By Square. Okrem veľkej Openspace kancelárie ponúka aj menšie kancelárie a zasadačky. Spot ponúka možnosť rôznych eventov, workshopov či kvalitnej pomoci od mentorov alebo investorov. Niektoré z eventov či workshopov sú bezplatné, iné sú iba pre členov. Ide však o akcie, ktoré sú takmer výhradne zamerané na technológiu. (Mravčák, 2013)

Spot sa stal domácou základňou pre realizáciu veľkých iniciatív a projektov, ako je Social Impact Awards, Restart Slovakia!, Junior Achievement, Twin Entrepreneurs, Choices, SSDP - Slovak Startup Development Program. (Mravčák, 2013)

1.7.2 CONNECT

Nachádza sa v budove Cvernovky neďaleko autobusovej stanice. Poučený z chýb svojich predchodcov ešte pred tým, ako otvorili priestor, organizovali pod hlavičkou Connect celý rok rozličné podujatia, ktorými sa snažili osloviť svoju budúcu cieľovú skupinu a združiť ju. Na Facebooku vybudovali komunitu, ktorá získala niekoľko stoviek členov. Keď potom našli fyzický priestor a otvorili v ňom coworkingové centrum, nemuseli sa obávať, že veľká továrenská hala ostane prázdna. (Mravčák, 2013)

Spomínané podujatia pred otvorením centra neslúžili iba na vybudovanie značky a pôvodnej komunity. Konajú sa stále a o Connecte sa vďaka nim dozvedá čoraz viac ľudí. Témy sa snažia zaujať cieľovú skupinu a naučiť ju niečo nové. Takisto pravidelnou súčasťou sú workshopy, resp. odborné prednášky. (Mravčák, 2013)

V rámci sú dostupné okrem coworkingového priestoru sú dostupné k prenájmu aj zasadačky slúžiace na stretnutie sa s klientom či organizovanie workshopu alebo Ateliér, kde je možné zorganizovať tiež rôzne eventy či výstavy.

Pokiaľ ide o jednotlivca, ktorý hľadá priestor pre prácu, Connect ponúka rôzne možnosti členstva. Napríklad balíček v cene 89 €/mesiac obsahuje 10 vstupov alebo balíček v cene 159 €/mesiac ponúka neobmedzený prístup v rámci otváracích hodín plus množstvo ďalších výhod. Každý člen v rámci Connectu získa rôzne benefity ako napr. voľné vstupy na Connect podujatia, exkluzívny prístup na členské podujatia (Movies Night, podujatia

s partnermi), zľavy na produkty od partnerov, offline + online promo a ďalšie. (Mravčák, 2013)

1.7.3 CLUSTERHAUS

Clusterhaus sídli v Polus Tower. Ponúka celkovo 3 000 m2 , kde cena za štvorcový meter je 15 €. Nie sú však typickým coworkingom. Každá firma tu má vlastnú kanceláriu, kde môže nerušene pracovať a využívať ju na reprezentatívne účely. Aj keď tu síce má každý svoj vlastný priestor na prácu, networking je neprehliadnuteľný a väčšina firiem sa už stala súčasťou nejakej spolupráce v rámci Clusterhausu, či už formou rôznych subdodávok alebo priamej participácie na projektoch. V čom je Clusterhaus výnimočný je cieľ prehlbovania spolupráce medzi jednotlivými Clustehausami v iných krajinách, čoho cieľom je spájanie šikovných ľudí a firiem na medzinárodnej úrovni (Tomek, 2014).

ZÁVER

Po rozpracovaní tejto témy sme nadobudli nové a zároveň rozšírené vedomosti z oblasti networkingových a coworkingových centier. Coworkingové centrum ponúka podnikateľom priestory za prijateľnú cenu, kde pracujú a zároveň sídlia rôzne podnikateľské subjekty. Rovnako je tu priestor zdieľať, príp. objasniť si svoje nápady a návrhy. Networkingové centrum zas pomáha podnikateľom získať nové kontakty prostredníctvom rôznych akcií a obchodných príležitostí. Teda jedno i druhé centrum prináša svoje ovocie v inej podobe a predsa obe dotvárajú jeden celok najmä začínajúcej organizácie.

Osobám, ktoré uvažujú založiť si niektorú z foriem podnikania, ale aj firmám, ktorým sa nedarí zabehnúť svoj podnikateľský model, určite odporúčame využiť aspoň jednu z týchto možností a podpôr, ktoré networkingové a coworkingové centrá prinášajú.

PRÍLOHA

Rozhovor s Matejom Ftáčnikom (10.11.2015, UK Fakulta Managementu):

· Prečo si sa rozhodol založiť tento typ spoločnosti?

Boli sme vlastne prví na Slovensku, čo sme niečo takéto robili a nič tu niečo také nebolo. Tiež sme začínali naše podnikanie a už sme boli pár rokov rozbehnutí, najprv sme robili start- up campy, kde sme robili stretnutia sturt-upistov. Tak sme si povedali, že poďme urobiť nejaký priestor. Priestor, kde môžeme sedieť a reálne pracovať na niečom. Takže to sme založili, našli reálny fyzický priestor, kde sme si začali vymieňali názory a ľudia sa mohli stretávať pravidelne.

· Čo je bežná náplň tvojej práce, počas tvojho pracovného dňa?

My nie sme typický cowork, pretože coworking je iba jedna súčasť toho celého nášho projektu. My máme takisto akcelerát. Sturtupistom pomáhame rozbehnúť sa, riešime financovanie, nielen hľadáme nové projekty, ale aj zahraničných partnerov. Môj deň je strašne rôzny. Od sedenia s rôznymi firmami, pomáhania im a riešenia investorov pre startupistov či prednášanie na univerzitách.

· Akým spôsobom zarábaš reálne peniaze?

Na coworku sa nedá zarábať! Keď si urobíš matiku, pochopíš, že je to strašne ťažký model. Tie ďalšie firmy, ktoré sú napojené na Spot. Axcelerácia, conuslting a podpora tímov, tam tá matika vychádza lepšie. Investovaním sa nezarába. To je taká predstava, možno tak o 8 rokov budem môcť zarábať. Uvidíme, čo z toho ale bude, je to taká lotéria.

· Aké sú vaše plány so spoločnosťou do budúcna?

Uvidíme. Zväčšovať sa, skladať nové tímy.

· Ako vidíš svoju budúcnosť s rodinou a tak?

Raz to príde :D

· Stíhaš aj život?

Lietam, cestujem. Spájam svoje veci s biznisom. Keď robíš to čo ľúbiš, tak potom to nie je práca, ale tvoj lifestyle.

· Myslíš, že toto je spôsob ako sa stať milionárom :D ?

Je to niečo čo ma baví, je to niečo zaujímavé. Keď človek robí niečo, čo ho baví, tak ten úspech potom príde, keď to robí dobre. Ako to príde, kedy neviem, ale určite raz áno.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033