Efektívnosť investícií

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 147 slov
Počet zobrazení: 6 760
Tlačení: 430
Uložení: 440
Efektívnosť investícií

13.1. Obecné zásady
Efektívnosť je účinnosť prostriedkov vložených do nejakej činnosti hodnotená zhľadiska užitočného výsledku tejto činnosti.
e = užitočný výsledok E / náklady činnosti J
Činnosť je potom:
- efektívna, ak e > 1
- neutrálna, ak e = 1
- neefektívna, ak e < 1
Efekt (užitočný výsledok) E je daný súčtom ročných efektov (obyčajne vyjadrených vpeňažných jednotkách).
Náklady činnosti J sú náklady vynaložené jednorázovo vopred (aby činnosť mohla byť vôbec vykonávaná).
Pri vyjadrení efektu vpeňažných jednotkách (zisk, prírastok zisku, úspora nákladov, výnosy a pod.) sa jedná o ekonomický účinok danej činnosti..
Investície však môžu mať aj sociálno-spoločenský účinok (zmena kvality životného alebo pracovného prostredia, charakteru práce, obranyschopnosti štátu, sociálnej starostlivosti, atď.).

Určenie vhodnej porovnávacej základne je nevyhnutným predpokladom pre hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektu (súčasný stav spredpokladaným vývojom alebo abstraktný daný len ekonomickými kritériami).
Pojmy potrebné pre počítanie ekonomickej efektívnosti (časové relácie):
- súčasný rok sr (posledný rok pred spracovaním hodnotenia)
- východzí rok vr (prvý rok vynakladania investičných prostriedkov)
- termín začatia prevádzky Tzp (mesiac a rok začiatku tvorby výkonov)
- cieľový rok cr (prvý rok po ukončení nábehu na plnú kapacitu)
- doba odpisovania (životnosti) Tž (vážený aritmetický priemer dôb životnosti príslušných odpisových skupín majetku danej investičnej akcie)
- doba trvania činnosti Tč (nábeh, ustálený chod, dobeh výroby)
- doba návratnosti tn (od začiatku prevádzky až po úhradu investícií vytvoreným podnikovým efektom alebo jeho prírastkom)
- doba výstavby Tv (počet rokov medzi východzím rokom a termínom začatia prevádzky)
- doba hodnotenia Th = Tv + Tč
Činiteľ času je veľmi dôležitým prvkom pri výpočte návratnosti investícií (čím dlhšia bude doba výstavby a tým neskoršie vyprodukovaný zisk, tým dlhšia návratnosť, pretože infláciou sa peniaze znehodnocujú a investícia predražuje).
Pri hodnotení viacerých variantov je potrebné previesť všetky efekty, investičné a výrobné náklady na jednotnú časovú základňu (súčasná hodnota, počítaná kzačiatku prevádzky). Ekvivalentom, ktorým sa tieto hodnoty prevádzajú na súčasnú hodnotu, je úroková sadzba p (%).
Zásada
Podnikať sa oplatí len vtedy ak výnosnosť kapitálu vloženého do podniku je vyššia než úrok, ktorý by sa získal pri uložení kapitálu vbanke.
Počas doby výstavby sa peňažné prostriedky zúročujú (aktualizujú) a od termínu začatia prevádzky odúročujú (diskontujú)
úročenie (úročiteľ r = 1 + p/100)
odúročenie (odúročiteľ r-t = 1 / (1 + p/100)t )

13.2. Etapy hodnotenia
· technicko - ekonomický rozbor súčasného stavu
- prieskum trhu (určenie predpokladaného objemu predaja, cien a tržieb)
- rozbor majetku, nákladov a ziskov (súčasných i budúcich pri súčasnom stave výroby)
- vytvorenie porovnávacej základne pre hodnotenie
· technicko - ekonomický rozbor investičných variantov
- určenie doby výstavby (+ plán vynakladania investícií)
- rozbor nákladov, zisku a podnikového efektu (pre každý variant)
- vypracovanie plánu peňažných tokov (Cash Flow)
· hodnotenie ekonomickej efektívnosti variantov

13.3. Rozpočet investícií
Slúži kurčeniu objemu investičných prostriedkov na nákup strojov, zariadení, budov, pozemkov, atď.
Celkový rozpočet potrebných investícií sa musí rozvrhnúť na čerpanie vjednotlivých rokoch výstavby (potrebné pre výpočet Cash Flow).

13.4. Tvorba a rozdelenie zisku
Vychádza sa zbilancie výsledkov hospodárenia (výkaz ziskov a strát - výsledovka) za súčasný rok
Tabuľka vychádzajúca zvýsledovky (pre jednotl. roky):
Výnosy (tržby, zmeny stavu zásob, aktivácia vlast. Výroby, finančné výnosy, ostatné výnosy)
Náklady (spotreba materiálu, energie a služieb, osobné náklady - poistné, náhrady miezd, cezčasy,..., dane a poplatky, odpisy NIM a HIM, ostatné prevádzkové, finančné a iné náklady)
Zisk / strata (výnosy - náklady, tzv. bilančný zisk)
Povinné platby (daň zpríjmov, splátky úverov, ostatné povinné platby)
Čistý zisk (zisk - povinné platby)
Prídely fondom (rezervný fond, fond sociálnych potrieb, fond odmien, ostatné fondy zo zisku)
Voľne použiteľný zisk (čistý zisk - prídely fondom)
Podnikový efekt (voľne použiteľný zisk + odpisy NIM a HIM)

Uprojektov, priktorých nie je kdispozícii súčasný stav (nové aktivity) sa náklady vypočítajú na základe kapacitných prepočtov. Predovšetkým sa jedná o výpočet:
· materiálových nákladov a služieb
- priamy materiál
- režijný materiál
- spotreba palív
- spotreba energie
- opravy a údržba
- dopravné kmateriálu
- výrobné služby (vodné a stočné, spoje a ostatné výrobné služby)
- nevýrobné služby
· osobných nákladov
- náklady na priame mzdy
- náklady na režijné mzdy
· daní a poplatkov
- daň znemovitostí (daň zpozemkov, daň zo stavieb)
- cestná daň
· odpisov NIM a HIM (pri rozdelení majetku do odpisových skupín)
· ostatných prevádzkových, finančných a iných nákladov
- daňovo uznané úroky
- poistné (mimo zdravotného a sociálneho)
- náhrady za manka a škody

Pri výpočte výnosov sa budú prepočty týkať predovšetkým:
· ročných výnosov (tržby za predaj výrobkov, predaj obchodného tovaru a ostatné výnosy)

13.5. Metódy a kritéria hodnotenia efektívnosti
Doba návratnosti investícií
Podiel vlastných investícií I (bez úverov) a podnikového efektu Zet
tn = I / Zet (roky)
Kritériom pre posudzovanie doby návratnosti je tzv. priemerná doba životnosti Tž hmotného i nehmotného investičného majetku bez pozemkov (t.j. odpisovaného).

Rentabilita (výnosnosť) investícií
Podiel zisku khodnote daného činiteľa (investície - kapitál investičný aj obežný), t.j. recipročná hodnota doby návratnosti
rI = 100 Zet / J (% za rok)
Kritériom pre posudzovanie rentability je tzv. miera návratnosti (mala by byť väčšia než je súčasný úrok zo strednodobých vkladov)

Čistá súčasná hodnota peňažných tokov
Odúročenie všetkých budúcich príjmov a výdajov (peňažných tokov) odúročiteľom r-t kokamžiku prvých investičných výdajov, t.j. prihliadnutie na vplyv času (na rozdiel od metódy návratnosti a rentability).
CSH = å PTt x r -t (Sk)
n počet rokov diskontovania (doba výstavby + doba životnosti)
PTt peňažný tok vroku t (príjmy +, výdaje -)
Kritériom je ukazovateľ CSH, ak je nezáporný je investícia efektívna, ak je záporný je neefektívna (rentabilita projektu vo vzťahu kzvoleným úrokovým sadzbám).
Pri tejto metóde je potrebné zostaviť plán peňažných tokov na dané obdobie (plán Cash Flow).

Vnútorná miera výnosu (vnútorné výnosové %)
Metóda, ktorou sa zisťuje taká diskontná sadzba, pre ktorú je CSH rovná nule. Sadzba potom vyjadruje skutočnú rentabilitu investícií, resp. kapitálu a súčasne aj percento najvyššieho možného úrokového zaťaženia. Zisťovanie sa robí interpoláciou medzi dvoma vypočítanými hodnotami (výpočet CSH podľa zvolenej sadzby, výpočet CSH podľa zvýšenej alebo zníženej sadzby)
VMV = i1 + (CSH1 x (i2 - i1)/ (CSH1 - CSH2))
i úroková miera
Kritériom je to aby vnútorná miera výnosu bola vyššia než platná úroková miera (minimálne pre strednodobé vklady).


Zhrnutie
Pre všetky metódy je vhodným nástrojom tabuľkový procesor, ktorým sa môžu ľubovolne obmieňať vstupné hodnoty a získavať varianty riešenia.
Záverečné doporučenia:
- pozornosť je potrebné venovať plánu Cash Flow
- používať při výpočtoch tabuľkový procesor
- postupovať podľa jednotlivých etáp hodnotenia
Zásadou je, že včase najväčšej konjunktúry (veľký dopyt) sa nerealizujú nové investície.

13.6. Analýza kritického bodu
Bod, ku ktorému nesmú klesnúť nevyužité kapacity. Metódou analýzy kritického bodu sa porovnáva priebeh výrobných nákladov Nt spriebehom výnosov Qvt . Bod, vktorom sú tieto hodnoty rovné, je kritickým bodom (kritickým množstvom).
qkr = (NF / (c - nv)) ((ks/rok)
Pre bezrizikovú hospodársku situáciu by kritické množstvo malo byť okolo 50 % reálne predajného množstva.

14. Využitie osobných počítačov
Nástroj nevyhnutný pri riadení (manažmente) projektu, za použitia nasledovných programových produktov:
1. Tabuľkové procesory (na výpočty)
· kapacitné prepočty
· ekonomické prepočty
· ďalšie možnosti (regresia, extrapolácia trendov)
2. Textové editory (na dokumentáciu)
3. Grafické editory (na prezentáciu)
4. MS Query (na organizáciu a vyhľadávanie dat zrôznych zdrojov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021