Hepatitída

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 951 slov
Počet zobrazení: 57
Tlačení: 5
Uložení: 4

Hepatitída 

Všeobecné preventívne opatrenia vzniku hepatitíd

(1)Preventívne opatrenia fekálno-orálneho prenosusú najmä prísne dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny prostredia, hygienické opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, dodržiavanie technologických postupov pri príprave požívatín, správna likvidácia ľudských fekálií, kontrola dodržiavania zákazu poľnohospodárskeho využívania neasanovaných fekálií.

(2)Preventívne opatrenia parenterálneho prenosu sú najmä zabezpečenie hygienicko- epidemiologického režimu prevádzky zariadení, v ktorých sa vykonávajú parenterálne zákroky a výchova obyvateľstva, najmä výchova intravenóznych narkomanov k základným hygienickým praktikám a k používaniu sterilných ihiel a striekačiek.

(3)Preventívne opatrenia v zdravotníckych zariadeniach upravuje vyhláška zameraná na dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu so zvláštnym zreteľom na predchádzanie parenterálneho i neparenterálneho prenosu vírusových hepatitíd na personál, pacientov a klientov a odborné usmernenie zamerané na prevenciu očkovaním, prísny výber darcov krvi.

(4) Preventívne opatrenia sexuálneho prenosu sú najmä výchova obyvateľstva k bezpečným sexuálnym praktikám a očkovanie sexuálnych partnerov chorých na VHB, resp nosičov HBsAg.

(5) Preventívne opatrenia prenosu z matky na dieťa sú vyšetrenie gravidnej ženy v prvom a treťom trimestri gravidity na prítomnosť HBsAg. Pri pozitívnom náleze HBsAg u matky sa očkuje dieťa po narodení proti VHB. Toto očkovanie upravuje odborné usmernenie.

 

Hepatitída A

Najdôležitejšou formou prevencie pred hepatitídou A je dodržiavanie zásad hygieny. Spočíva predovšetkým v dokonalom umývaní rúk po návšteve toalety, či pred prípravou jedál. Dôležité je tiež zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu a ochranu potravín dostatočným tepelným spracovaním. Vodné zdroje je nutné chrániť pred kontamináciou. Ďalšou účinnou formou prevencie je očkovanie, ktoré je možné odporučiť každému, najmä však rizikovým skupinám obyvateľstva - deti, počas záplav a v endemických oblastiach výskytu, cestovatelia do krajín s vyšším výskytom hepatitídy A a nízkym hygienickým štandardom, ošetrovatelia v ústavoch. Osobám, ktoré boli v kontakte s infikovaným pacientom, je možné podávať ľudský imunoglobulín, čím sa síce nezabráni vzniku infekcie, ale zmierni sa jej priebeh. Tieto osoby sú pod zvýšeným zdravotníckym dozorom. Hepatitída B

Prevencia proti hepatitíde B spočíva predovšetkým v opatreniach na zabránenie kontaktu s infikovanou krvou alebo telesnými tekutinami - prísny výber darcov krvi, vysoké riziko predstavuje intímny styk s nakazenou osobou, nechránený pohlavný styk, promiskuita, spoločné používanie ihiel a striekačiek u intravenóznych narkomanov, ale k prenosu môže dôjsť aj spoločným používaním hygienických potrieb, pri tetovaní, akupunktúre, zubných a chirurgických výkonoch a podobne. Súčasťou prevencie je aj dôsledné dodržovanie dezinfekcie, sterilizácia a používanie jednorazových nástrojov v zdravotníckych zariadeniach. Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie proti hepatitíde B. 

Hepatitida C

Prevencia-pasívna ani aktívna imunizácia proti hepatitíde C nie je dostupná. Vývoj vakcíny je pre veľkú variabilitu vírusu problematický. Preto sa v prevencii ochorenia uplatňujú predovšetkým zásady na zabránenie parenterálneho prenosu infekcie. V rodinách a iných kolektívoch by sa nemali používať spoločné predmety, ktoré by mohli viesť hoci len k drobným poraneniam (holiace strojčeky, britvy, kefy, injekčné ihly a pod.). V holičstvách, pedikúrach a tetovacích salónoch treba dôsledne dezinfikovať nástroje na opakované použitie. V zdravotníckych zariadeniach je potrebné dodržiavať dôslednú sterilizáciu a dezinfekciu, používať predovšetkým nástroje na jednorazové použitie a je nevyhnutné zaistiť bezpečnú manipuláciu s biologickým materiálom.

Dokumentácia pri úmrtí

Pri úmrtí pacienta lekár ukončí Chorobopis a vypíše Lekársku správu, v prípade resuscitácie vypíše Resuscitačný záznam, kde sa uvádzajú všetky podane lieky, defibrilácia, hodnoty fyziologických funkcií počas resuscitácie alebo sa záznam urobí do dekurzu, kde je potrebne uviesť čas úmrtia, ktorý stanovuje lekár. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásene o úmrtí je základný štandardizovaný dokument, ktorý sa vypĺňa pri úmrtí chorého. Pri úmrtí v zdravotníckom zariadení sa vyhotovuje v 4x:

  • 2 listy pre matriku – jeden exemplár matrika zasiela na štatistický úrad,
  • 1 list obstarávateľovi pohrebu,
  • 1list sa zakladá do dokumentácie pacienta.

V prípade pitvy sa vypisuje obálka („Pitvať“) s lekárskou prepúšťacou správou a listy o prehliadke mŕtveho sa odosielajú spolu s mŕtvym telom. Pre pohrebnú službu transportujúcu mŕtve telo na patologicko-anatomické oddelenie sa vypisuje Príkaz na prepravu zomrelej osoby v 2 exemplároch.

V prípade nariadenia pitvy síce odborné usmernenie udáva, že sa list má vyplniť v štyroch exemplároch, v praxi však treba vypisovať päť exemplárov (5x). Jeden si ponechá prehliadajúci lekár (1x), a ostatné (4x) odošle s telom na oddelenie patológie alebo súdneho lekárstva, kde vykonajú pitvu.

Pracovisko, ktoré vykoná pitvu:

  • odošle dva exempláre listu matrike,
  • jeden vydá obstarávateľovi pohrebu,
  • a posledný založí do pitevného protokolu.

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí zostavuje lekár vykonávajúci obhliadku mŕtveho a vyplňuje ho paličkovým písmom alebo písacím strojom.

Príbuzných alebo osoby blízke zomretému informuje o úmrtí vrchná sestra alebo lekár telefonátom bez meškania. Ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu zomretého. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu, oznamuje sa úmrtie obci, v ktorej je zdravotnícke zariadenie umiestnené.

Sestra alebo zdravotnícky asistent v rámci starostlivosti o mŕtve telo vypisuje Identifikačnú kartičku, ktorú priviaže mŕtvemu na predlaktie. Kartička sa vypĺňa strojom prípadne paličkovým písmom. Musí byť na nej uvedené meno a priezvisko mŕtveho, rodne číslo, oddelenie, dátum a čas úmrtia, podpis a informácia o tom či bolo úmrtie oznámene príbuzným.

V prípade, že po pacientovi zostali osobne a cenne veci je povinnosťou sestry/ZA spísať pozostalosť. Pozostalosť sa spíše a zaeviduje do príslušného tlačiva alebo do osobitného zošita. Každá strana musí byť očíslovaná. K súpisu prizveme ešte 1 sestru/ZA ako svedka, ktorá podpisom potvrdí jeho správnosť. Zapisuje sa meno, priezvisko, rok narodenia pacienta, všetky cenné predmety, ktoré pacient mal, podpis sestry/ZA, ktorá veci spisovala + svedok (druhá sestra/ZA). Pozostalosť sa odovzdáva príbuzným proti podpisu, po predložení OP, ktorého číslo si zaznamenáme. Cenné veci sa nehodnotia ako zlaté, strieborné ale ako zo žltého alebo bieleho kovu. Ak nemôžeme stiahnuť prsteň alebo náušnice, poznamenáme to v súpise pozostalosti, ale aj na liste o prehliadke mŕtveho.

Je potrebné odhlásiť pacienta zo stravy v ústavnej kuchyni – Dodatočné hlásenie zmien v počte diét (kolónka úbytky), odstrániť pacientovi kartičku z informačnej tabule. Urobí sa záznam do Hlásenia počtu chorých na oddelení (kolónka zomrelí), do Hlásenia sestier a zosumarizuje celú dokumentáciu na jej archiváciu.

Odvoz mŕtveho tela:

  1. telefónna ústredňa zabezpečí odvoz po 2 hodinách pohrebnou službou,
  2. preukaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov s poznámkou exitus.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012