Osteoartróza

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 711 slov
Počet zobrazení: 48
Tlačení: 5
Uložení: 5

Osteoartróza 

Prvá pomoc pri zlomenine predkolenia

Druhy zlomenín:

 • zatvorená - nie je porušená koža nad miestom zlomeniny,
 • otvorená - koža nad miestom zlomu je porušená buď vplyvom vonkajšieho násilia alebo zvnútra, pohybom kostných úlomkov.

Príznaky:

 • bolestivosť v mieste zlomeniny, zväčšuje sa aj miernym pohybom,
 • poruchy pohyblivosti poranenej časti,
 • zmena tvaru (skrátenie, zohnutie, pokrivenie),
 • opuch a krvný výron nad zlomeným miestom,
 • pri otvorených zlomeninách je porušená koža, rana krváca a môžu z nej trčať úlomky kostí.

PRP pri zatvorenej zlomenine predkolenia:

 • posúdenie zranenia,
 • poloha – v ľahu na chrbte,
 • !!!znehybnenie končatiny – cez odev pomocou trojrohých šatiek - kolenný kĺb nad a pod zlomeninou osmičkový obväz členka, šatky viažeme na zdravej končatine, zdravotníci pomocou dláh (kramerova, pneumatická, vakuová,...) = pričom vždy znehybňujeme kĺby nad a pod zlomeninou,
 • protišokové opatrenia,
 • sledovať FF,
 • zavolať ZZS alebo transport postihnutého do zdravotníckeho zariadenia za účelom definitívneho ošetrenia a liečby.

PRP pri otvorenej zlomenine predkolenia:

 • posúdenie zranenia,
 • poloha – v ľahu na chrbte,
 • zastaviť krvácanie - okraje rany pritlačíme k sebe a zmiernime krvácanie,
 • otvorenú zlomeninu sterilne ošetriť, ak trčí kosť – ošetriť ako cudzie teleso v rane (prekryť hydrofilovými štvorcami, k rane z oboch strán priložíme dva balíčky ovínadiel tak, aby prevyšovali kosť zafixujeme ich proti pohybu hydrofilovým ovínadlom),
 • znehybniť – kĺb nad (kolenný kĺb) a pod zlomeninou (osmičkový obväz členka), šatky viažeme na zdravej

končatine,

 • protišokové opatrenia,
 • zavolať ZZS alebo transport do ZZ.

Formy zamestnávania dospelých

Zamestnávanie pacienta - je účelné organizovanie činnosti pacientov, ktoré má cieľ a obsahové zameranie.

Cieľom zamestnávania je predchádzanie vzniku hospitalizmu.

Hospitalizmus – je negatívna reakcia na hospitalizáciu. Veľký podiel na vzniku má nútená nečinnosť pacienta, nedostatok podnetov, strata citového zväzku u detí, chladné a stereotypné nemocničné prostredie.

Význam zamestnávania pacientov: Každá forma zamestnávania by mala:

 • pôsobiť pozitívne na všetky stránky osobnosti pacienta,
 • byť súčasťou liečby pacienta alebo má mať v liečbe podporný charakter,
 • predchádzať nečinnosti, pasívnej adaptácii a vzniku hospitalizmu,
 • udržiavať stereotypy v správaní a konaní osvojené v období zdravia,
 • odpútať pozornosť od choroby, starostí a problémov,
 • primerane zapĺňať voľný čas počas pobytu v nemocnici,
 • pomáhať zamedziť vzniku komplexu menejcennosti.

Zásady zamestnávania pacientov:

Pri zamestnávaní pacientov je dôležité dodržiavať tieto zásady:

 1. vekovú primeranosť,
 2. cieľové zameranie (každá aktivita má mať určitý cieľ),
 3. hodnotovosť,
 4. pri obsahu zamestnávania zohľadňujeme záujmy a schopnosti pacienta,
 5. formu zamestnávania volíme vo vzťahu k momentálnemu somatickému a psychickému stavu pacienta,
 6. rešpektujeme pacienta, do aktivít ho násilím nenútime, ale hľadáme spôsob, ako jeho záujem podnietiť,
 7. nezabúdame na vyslovenie chvály.

Formy zamestnávania dospelých:

 • čítanie: zabezpečiť vhodnú polohu, zabezpečiť stojan na knihy, zabezpečiť dostatočné osvetlenie.

Na každom oddelení by mala byť zriadená knižnica. Mala by obsahovať romány, cestopisy, populárno-náučné knihy, poéziu a pod. Nemajú byť v nej knihy s komplikovanými kriminálnymi zápletkami, knihy z nemocničného prostredia s tragickým koncom.

 • počúvanie rozhlasu a sledovanie televízie – nesmie narúšať nemocničný poriadok a denný režim pacientov;
 • pracovné aktivity: ručné práce, spoločenské hry, riešenie krížoviek, hlavolamov, testov, kreslenie, modelovanie, maľovanie, udržiavanie a zdokonaľovanie sebaobslužných úkonov, zhotovenie výzdoby a násteniek podľa akt. roč. obdobia alebo sviatku, písanie listov a pozdravov ...
 • kondičné cvičenie – cieľom je:

Ø celkové pozitívne naladenie organizmu,

Ø znižovanie „psychickej traumy“ vyvolanej ochorením a nemocničným prostredím,

Ø zamedzovanie svalovej atrofii,

Ø zvyšovanie pohyblivosti kĺbov,

Ø urýchľovanie regeneračných procesov v tkanivách,

Ø predchádzanie obstipácii,

Ø podporovanie sebadisciplíny.

Pacienti cvičia raz až dvakrát denne pod dohľadom fyzioterapeuta. ZA môže podľa jeho pokynov pacientov usmerňovať.

Príprava miestnosti: vyvetrať, v lete otvorené okno.

Správne dýchanie: nádych nosom, výdych ústami. Nádych je kratší ako výdych, nádych má byť hlboký.

Fúkacie cvičenia: prebublávanie vody, akoby sfúkavanie sviečky, fúkanie balóna.

PRINCÍPY ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY
1. PRINCÍP BENEFICIENCIE = dobročinnosti:

- tento princíp vyžaduje aby každý zdrav. pracovník konal vo svojej práci v záujme zachovania zdravia a života človeka.

 1. PRINCÍP NONMALFICIENCIE = neuškodiť inému:

- každý zdrav. pracovník má pracovať s pacientom ako s človekom, akceptovať jeho dôstojnosť, identitu a integritu (celistvosť človeka). Vo svojej práci by mal byť tolerantný, mal by vynaložiť všetky odborné vedomosti, ale aj ľudské schopnosti na prinavrátenie zdravia človeku. Mal by sa usilovať, aby svojimi odbornými zásahmi neuškodil človeku.

 1. PRINCÍP SPRAVODLIVOSTI

- vyžaduje, aby každý pacient dostal adekvátnu odbornú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na náboženstvo, rasu, farbu pleti, bez ohľadu na vek, politické presvedčenie, pohlavie,...

 1. PRINCÍP AUTONÓMIE = svojbytnosti:

- vyžaduje rešpektovať rozhodnutia pacienta na základe dôkladnej informovanosti a slobodnej voľby,

- nato, aby sa človek mohol správne rozhodnúť, potrebuje vysvetlenie jednotlivých zdravotných postupov, aby ich pochopil a prijal.

 1. PRINCÍP INFORMOVANÉHO SÚHLASU:

- je praktický dôsledok predchádzajúcich princípov, vyžaduje od pac, aby súhlasil s plánovanými dg a liečebnými postupmi, ako aj so spôsobom poskytovania oše starostlivosti – vyžaduje podpis pacienta po predchádzajúcom poskytnutí dostatočných informácií.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017