Pankreatitída

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 741 slov
Počet zobrazení: 59
Tlačení: 4
Uložení: 5

Pankreatitída 

Prvá pomoc pri bezvedomí

Bezvedomie – strata schopnosti reagovať na vonkajšie podnety následkom prechodnej alebo trvalej poruchy mozgu.

Zhodnotiť bezpečnosť (záchrancu, postihnutého, okolia) posúdením nehody. U postihnutého:

1) Posúdenie vedomia: oslovenie, otrasenie (mierne, pozor na úrazy), bolestivý podnet (trapézový sval).

2) Posúdenie priechodnosti DC:

 • vidím, cítim, počujem → líce priložiť k ústam postihnutého, cítime výdych, na svojom líci, počúvame a zrakom súčasne skontrolujeme, či sa dvíha hrudník, zisťujeme farbu kože a slizníc (rozoznať nedostatočné dýchanie),

3) Udržanie priechodnosti dýchacích ciest:

 • ak je viditeľný obsah v DÚ (v bezvedomí pootvorené ústa) → vyčistiť a následne spriechodniť DC manévrom „prst-brada“, pri úraze chrbtice - trojhmat (iba skúsený zdravotník), spriechodnenie dýchacích ciest má prednosť pred obavami z poškodenia chrbtice,
 • ak postihnutý dýcha → uložiť do stabilizovanej polohy (ak nie sú prítomné mnohopočetné zlomeniny),
 • kontrola pulzu – všímať si kaluž krvi → ihneď zastaviť krvácanie.
 • Ak postihnutý nedýcha a je v bezvedomí:
 • zavolať ZZS a začať s oživovaním (až do príchodu odborníkov):
 • u dospelých najprv privoláme ZZS a potom začíname s KPR v pomere 30 : 2,
  • u detí 1 min. KPR (5 úvodných vdychov, novorodenci pomer 3 : 1, u starších rovnaký pomer ako u

  dospelých), potom privolať ZZS.

     Ak sa obnoví dýchanie a obeh:

 • pátrať a ošetriť ďalšie poranenia – hlavne hlava, hrudník...,
 • sledovať vitálne funkcie a čakať do príchodu odbornej pomoci,
 • chrániť pred podchladením,
 • zaistiť prípadne fľaštičky od liekov, zvratky ...., a odovzdať postihnutého posádke ZZS. 

Zdravotnícka dokumentácia používaná na OAIM

Pri príjme na OAIM musí lekár vypísať Záznam o hospitalizácii a Chorobopis. Sestra alebo zdravotnícky asistent v prípade, že je šatňa na oddelení preberie šatstvo, peniaze a cenné predmety v prítomnosti svedka (pacient môže mať poruchu vedomia preto je potrebné, aby sa zdravotnícki pracovníci chránili pred prípadným falošným obvinením) a vypíše Potvrdenie o úschove vecí. Peniaze a cenné predmety odloží do trezoru a vydá ich iba oproti podpisu (len pacientovi alebo najbližším príbuzným). Informovaný súhlas v neodkladnej starostlivosti, kedy je ohrozený život človeka a potrebný rýchly zásah sa nevyžaduje. Dekurzy a teplotnú tabuľku nahrádza Denný záznam, slúži pre záznamy sestry aj lekára na 24 hodín.

Hlavným dokumentom pre vedenie anestézie je Záznam o anestéze, ide o obojstranný dokument, ktorý popisuje priebeh anestézie.

Súčasťou dokumentácie pacienta hospitalizovaného na OAIM je Zdravotný záznam – zápis vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby vykonávaného sestrou. Sestra podobne ako na inom oddelení robí záznamy o príjme, preložení, prepustení (ošetrovateľská prepúšťacia správa), či úmrtí do hlásenia sestier, objedná pacientovi stravu alebo ju zruší (Dodatočné hlásenie zmien v počte diét) a urobí záznam do záznamu Hlásenia počtu chorých a pod.

Etické požiadavky na osobnosť a správanie ZA

Požiadavky na osobnosť ZA:

 1. Odborné predpoklady – správne využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností, bez osvojenia kt. nemožno poskytovať základnú starostlivosť.

ZA pracuje spoľahlivo, usilovne, obetavo, a najlepšie podľa svojich možností a schopností. Nemal by vo vzdelávaní zostať pasívny, mal by smerovať k celoživotnému vzdelávaniu.

 1. Osobnostné predpoklady:
 • emocionálne – citová stabilita, sebaovládanie, schopnosť empatie,
 • etické, morálne – slušné správanie, taktnosť, rešpekt, úcta, zachovanie ľudskej dôstojnosti, svedomie, hodnotová stupnica, neprenášanie vlastných problémov a starostí na pacienta,
 • sociálne – láska k ľuďom, ochota pomáhať, schopnosť produktívnej interakcie, komunikácie a spolupráce, zdvorilosť, prosociálne správanie = konanie v prospech pacienta, neočakávanie protislužby, či odmeny, podporovanie odpovede v interakcii a komunikácii, prejavenie súcitu a solidarity, pochopenie pacientových starostí.
 • charakterové – trpezlivosť, diskrétnosť, nekonfliktnosť, schopnosť robiť kompromisy.
 1. Fyzické a 4. psychické predpoklady - dobrý telesný, zdravotný a psychický stav. Prejavujú sa dobrou kondíciou, schopnosťou striedať prácu s odpočinkom a spánkom, vhodnou životosprávou, primeraným životným štýlom, odbúraním škodlivých návykov, celkovým pozitívnym naladením, zdravým sebavedomím, adekvátnou toleranciou stresových faktorov.
 2. Sebarealizácia – nájdenie zmyslu, významu a prospešnosti svojho povolania, čo vedie k presvedčeniu o vlastnej užitočnosti. 

Základné princípy v správaní ZA:

 1. a) trpezlivý a úctivý prístup k pacientovi,
 2. b) slušné správanie,
 3. c) vhodná komunikácia,
 4. d) zaobchádzanie s pacientom ako so seberovným,
 5. e) zachovanie rešpektu vo vzťahu k pacientovi,
 6. f) taktnosť,
 7. g) konanie v prospech pacienta,
 8. h) pomoc pacientovi pri denných aktivitách,
 9. i) zabezpečenie polohy pacienta,
 10. j) zachovanie povinnosti mlčanlivosti.

Informovaný súhlas a stavy u ktorých sa nevyžaduje

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie - je to záznam o tom, že pacient bol poučený o svojom zdravotnom stave po tom, ako mu dôkladne, jasne a zrozumiteľne zdravotnícki pracovníci vysvetlili, čo sa s ním bude diať. Poučenie má obsahovať informácie o účele liečby, spôsobe akým sa vykonáva, o jej následkoch a rizikách. Pacient má právo odmietnuť poučenie, ak si neželá poznať podrobnosti o svojej liečbe. Aj v takomto prípade sa musí urobiť záznam  o tom, že pacient odmietol poučenie, ale súhlasí s liečbou. Lekár by mal informovať o rizikách takéhoto rozhodnutia. Ak ide o dieťa, poučenie sa poskytne jeho zákonnému zástupcovi.

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade:

 • neodkladnej starostlivosti (šok, úraz),
 • ochranného liečenia uloženého súdom (psychiatrická liečba, v prípade, že pacient predstavuje nebezpečenstvo pre seba a svoje okolie),
 • osoby šíriacej prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje okolie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zdravotnicky asistent maturitne temy


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021