Starí a dlhodobo chorí

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 836 slov
Počet zobrazení: 53
Tlačení: 3
Uložení: 3

Starí a dlhodobo chorí 

Sociálna charakteristika starej populácie

Stará populácia je:

 • heterogénna, nesúroda, tvorená odlišnými jednotlivcami s rozdielnymi potrebami. Je to dôsledok individuálneho starnutia človeka, spôsobu života,....
 • riziková - pre zníženie adaptačných mechanizmov starého života. Za rizikové osoby sa pokladajú – osoby vo veku nad 80 rokov, osamelé a ovdovelé staré ženy, inštitucionalizovaní starí ľudia, starí ľudia žijúci v izolácii, bezdetný starí ľudia, starí ľudia so zdravotným hendikepom, staré páry, kde jeden z nich je vážne chorý.
 • feminizovaná – vysoká úmrtnosť mužov v strednom veku, relatívne predlžuje dĺžku života žien so všetkými dôsledkami,
 • menlivá – z dôsledku nestability homeostázy starého človeka so soc.  prostredím,
 • polymorbídna a multimorbídna – starý človek s pribúdajúcim vekom trpí veľkým počtom ochorení. Morbidita sa vo vzťahu k veku rozdeľuje na tri skupiny:
 1. Fatálne choroby vznikajúce na podklade aterosklerózy (ICHS, IM, degeneratívne ochorenia mozgu).
 2. Katastrofické príhody (NCMP, fraktúry krčka stehennej kosti a kosti panvy).
 3. Malé choroby a stres, ktoré vedú k zmene aktivity.
 • ekonomicky limitovaná – z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov a zdrojov spoločnosti pre starú populáciu. Je sociálne závislá na medzigeneračných vzťahoch, pretože starí ľudia sú často nemajetní, bez poistenia, majú nízky príjem, nemajú dostatok úcty, sú zneužívaní, evidujú zlé vzťahy ...

Sociálna starostlivosť – sociálna pomoc

Účinná starostlivosť o seniorov si vyžaduje koordinovaný multiodborný a tímový prístup, kt. zahŕňa nielen zdrav. pracovníkov ale predovšetkým pracovníkov soc. sféry.

Prvá pomoc pri Infarkte myokardu

 • poloha – polosed s pokrčenými DK. Postihnutému pri vedomí nikdy nezdvíhame nohy nad úroveň tela, lebo návrat krvi ku zlyhávajúcemu srdcu by mohlo spôsobiť úplný kolaps!
 • uvoľniť odev – okolo pása, krku,
 • v miestnosti vyvetrať,
 • aktivovať ZZS (112, 155),
 • sledovať vedomie, P,D, prípadne TK,
 • podať acylpyrín a nechať pohrýzť,
 • podáme Nitroglycerín, ak ho pacient užíva,
 • ak bezvedomie – KPR.

Lekárska PRP

 • fyzikálne vyšetrenie a anamnéza,
 • zmeranie FF a natočenie EKG,
 • podávanie kyslíka, zaistenie DC,
 • zaistenie venózneho prístupu,
 • podávanie liekov – nitroglycerín, analgetiká, betablokátory, antikoagulanciá.

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

 • Správne sa stravovať – jesť koľko treba, nesoliť a uprednostniť príjem vitamínu C a pektínov.
 • Konzumovať energicky vyváženú potravu.
 • Znížiť telesnú hmotnosť u obéznych pacientov – pokles TK sa dosiahne už pri znížení hmotnosti o 5 kg, udržiavať primeranú váhu na základe BMI.
 • Dopriať si dostatočný fyz. a psych. odpočinok – vyhýbať sa pracovnému preťaženiu, duševnému a nervovému napätiu.
 • Spať denne 6 – 8 hodín.
 • Vylúčiť nadmerný stres.
 • Naučiť sa relaxovať.
 • Nesprchovať sa studenou vodou a ani priveľmi teplou vodou (vazodilatácia alebo vazokonstrikcia ciev).
 • Kontrolovať si pravidelne TK.
 • Nefajčiť.

Význam sledovania krvného tlaku, pulzu na JIS

Denný záznam - základný štandardizovaný dokument pre OAIM a JIS na 24 hodín – okrem iných údajov sa FF zaznamenávajú každú hodinu alebo podľa ordinácii lekára.

Jednotlivé FF sa zapisujú inou farbou pera (napr. pulz – červená, TT – zelená, TK modrá) dych – píše sa počet dychov za minútu a uvedené farebné hodnoty sa spájajú a vytvárajú 24 hod. krivku jednotlivých hodnôt FF = prehľadné údaje o nameraných hodnotách v priebehu celodenného merania.

Charakteristika odboru profesionálne ošetrovateľstvo

Profesionálne ošetrovateľstvo sa začínalo formovať v 19. storočí. V tomto storočí sa začína aj prudký rozvoj s medicínou. Zakladateľkou profesionálneho ošetrovateľstva bola Florence Nightingelová (nar. 12. 5. 1820 – 1910). V roku 1860 založila prvú oše. školu v Londýneškola sv. Tomáša. Vytvorila oše. teóriu o vplyve prostredia na liečbu chorých a zaviedla 5 základných prvkov zdravého prostredia: 

 1. Svetlo
 2. Čistota
 3. Čistý vzduch
 4. Čistá voda
 5. Kanalizácia

Druhý významný človek, kt. sa podieľal na rozvoj oše. – Nikolaj Ivankovič Pirogov (ruský chirurg), priviedol civilné ruské ošetrovateľky, kt. učil ošetrovať rany. Ako prvé mali rovnošaty.

Henry Dunant – preslávil sa v roku 1859 v bitke pri Solferáne kde prvý krát zriadil lazaret a zmobilizoval dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom. Z jeho iniciatívy vznikol Medzinárodný Červený v roku 1864, ktorý dodnes združuje dobrovoľníkov.

Profesionálne oše. na Slovensku

Jana Hrebendová – počas bojov slovenských dobrovoľníkov s košútovskými vojskami na Myjave v r. 1848 sa ako prvá na Slovensku ujala ošetrovania ranených a organizovala oše službu medzi vidieckymi ženami.

Elena Marothy Šoltésova – predsedníčka spolku Živena, pričinila sa o to aby začali vznikať dievčenské školy.

Rozvoj oše. vzdelávania :

 • Významný medzník r. 1872 – v Bratislave Ján Ambro založil Krajinský ústav pôrodných babíc – slúžil rodičkám a pre vzdelávanie pôrodných babic.
 • V r. 1874 vznikla v Prahe prvá oše škola v Rakúsko-Uhorsku – zakladateľkami boli Eliška Krásnohorská a Karolína Světlá.
 • 1914 – Ministerstvo zdrav. Vydalo vyhlášku o 2. ročnom štúdiu.
 • 1919 Bratislava – lekárska fakulta na univerzite Komenského.
 • 1929 - prvá Oše. škola na Slovensku – oše. škola kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža v BA, predstavenou bola Mária Fides Dermeková.
 • 1932 KE – zakladá sa oše. škola rádových sestier vincentiek v Košiciach.
 • 1933 Martin – prvá civilná škola, ktorá vznikla na pôde ústavu Milana R. Štefánika.
 • 1948 – dochádza k zmene koncepcie vzdelávania ošetrovateľstva, štúdium sa mení z 2 ročného na 4. ročné štúdium, nastupujú 15 ročné študentky, pridávajú sa okrem odborných predmetov aj všeobecné. Vznikajú 3 odbory: zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra a štúdium sa končí maturitnou skúškou. V r. 1960 bol založený Ústav pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave, ktorý zabezpečoval vzdelávanie sestier v špecializačných formách štúdia.
 • 1989 – reformy v zdrav. aj v školstve.
 • 2001 – nový študijný odbor – zdravotnícky asistent a študijný odbor sestra možno získať v odbore diplomovaná sestra na stredných školách alebo bakalárskym štúdiom na vysokých školách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zdravotnicky asistent maturitne temy


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016