Anjeli

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.06.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 441 slov
Počet zobrazení: 2 768
Tlačení: 334
Uložení: 331
Anjeli
Anjeli sú považovaní za osobné bytia, teda bytia s rozumom a slobodnou vôľou, ale rozdielne od ľudskej prirodzenosti a dokonalejšie ako ona (angelos = posol).
Jestvovanie anjelov je dogma.
 
V Písme:
Je niekoľko zmienok o anjeloch (SZ) ako o nadľudských bytostiach stvorených Bohom. V Kol 1,16 je priamo dosvedčená ich stvorenosť (V ňom bolo stvorené všetko...tróny, panstvá...). O počte anjelov sa v Písme píše veľmi hyperbolicky, preto o tejto otázke nič presnejšie nevieme.
 
Prirodzenosť anjelov:
Je duchovná, podľa svojej podstaty sú to bytosti číro duchovné, celkom nehmotné, fyzicky jednoduché. Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní. Ako duchovné bytosti majú rozum a slobodnú vôľu. Svoje pojmy si môžu vzájomne prejaviť. Ich moc je veľká, nemôžu však niečo vykonať púhou vôľou (robiť čokoľvek), to by bola všemohúcnosť. Anjeli nemajú priestorovosť ani rozmery.
Boh určil anjelom nadprirodzený cieľ – bezprostredné videnie Boha a k dosiahnutiu tohto cieľa im dal posväcujúcu milosť, ktorá je teda aj pre anjela nadprirodzený, nezaslúžený Boží dar. Anjeli boli podrobení mravnej skúške. Anjeli boli najprv v stave putovania, v ktorom si mali svojou spoluprácou s milosťou zaslúžiť blažené videnie Boha vo svojom konečnom stave. Diabol a iní démoni boli Bohom stvorení ako dobrí, ale sebou samí sa stali zlými.
 
Pôsobenie dobrých anjelov:
Hlavnou úlohou dobrých anjelov je oslava Boha a služba Bohu. Ako poslovia Boží prinášajú anjeli zjavenia a príkazy ľuďom, sú služobníkmi Božej prozreteľnosti. Sekundárnou úlohou dobrých anjelov je ochrana ľudí a starosť o ich spásu. Neprekáža im to požívať večnú blaženosť, lebo vždy a vo všetkom milujú Boha a tešia sa z toho, keď ľudia získavajú nebeskú blaženosť.
Každý človek má od krstu svojho zvláštneho anjela strážcu.
Dobrým anjelom patrí náboženská úcta (cultus duliae).
 
Pôsobenie zlých anjelov:
Boh dovoľuje, aby existovalo zlo z dôvodov, ktoré sa vymykajú našej rozumovej analýze. Boh by nedopustil hriech, keby z neho nemohol vyniesť nejaké dobro. Boh nezabránil, aby sa časť anjelov s ním rozišla.
4. Lateránsky koncil učí, že človek zhrešil z diablovho návodu, teda diabol má na základe Adamovho hriechu určitú vládu nad ľuďmi. Podľa Tomáša je prirodzenosti človeka primerané, aby mu niektoré tvory pomáhali (dobrí anjeli) a iné zase škodili (zlí anjeli).
Vplyv zlých duchov na ľudí sa prejavuje:

- Nepriamo – morálne pôsobenie – zlé okolnosti, zlí ľudia
- Priamo – fyzicky (bolesť)
-  útoky diabla (zlý duch pôsobí na telesné orgány)
-  posadnutie (diabol manipuluje z nižšími schopnosťami človeka – obrazotvornosť, pamäť, fantázia)
Pri posadnutí diabol nemôže vplývať na rozum a vôľu človeka.
Hriechom anjelov začalo svoju činnosť tajomstvo neprávosti (mystérium iniquitatis).
2 Sol 2,7: „Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.“
 
Prejavy diablovej moci:

- riadna moc:
- morálna (obrazotvornosť, zmyslovosť)
- fyzická (cez hmotu, či zlého človeka)

- mimoriadna moc:
· útoky (priamy útok diabla)
· posadnutie (diabol sa dostáva do vnútra človeka)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#anieli #básne o anjeloch


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.058