Morálny zákon

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 568 slov
Počet zobrazení: 5 162
Tlačení: 526
Uložení: 544
Morálny zákon
V biblickom zmysle ho možno definovať ako otcovské poučovanie, ako Božiu výchovu. Morálny zákon predpisuje človekovi cesty, normy správania, ktoré vedú k prisľúbenej blaženosti, zakazuje cesty zla, ktoré odvádzajú od Boha a od jeho lásky.
  Zákon je norma správania vyhlásená kompetentnou autoritou pre spoločné dobro. Každý zákon nachádza svoju prvú a poslednú pravdu vo večnom zákone. Morálny zákon je vyjadrený rôznymi formami, ktoré sú medzi sebou zladené: večný zákon - prameň všetkých zákonov v Bohu, prirodzený zákon, zjavený zákon, ktorý zahŕňa starý zákon a nový  (evanjeliový) zákon, občianske a cirkevné zákony.

PRIRODZENÝ MORÁLNY ZÁKON
  Je vpísaný do duše každého človeka, lebo tento zákon je ľudský rozum, ktorý prikazuje konať správne a zakazuje páchať hriech. Keďže rozum, ktorý ho vyhlasuje je vlastný ľudskej prirodzenosti, volá sa "prirodzený" zákon. Prirodzený morálny zákon má svoj pôvod v Bohu. Jeho hlavné príkazy sú vyjadrené v Desatore. Prirodzený zákon je všeobecný a nemenný. Je všeobecný preto, lebo jeho autorita sa vzťahuje na všetkých ľudí; vyjadruje dôstojnosť ľudskej osoby a určuje jej práva a povinnosti. Aplikovanie prirodzeného zákona je rozmanité, tak ako sú rozmanité životné podmienky rôznych miest a kultúr. Napriek tomu v rozdielnych kultúrach zostáva prirodzený zákon normou, ktorá ľudí navzájom spája a popri nevyhnutných rozdieloch im ukladá spoločné princípy.
 
STARÝ (ZJAVENÝ) ZÁKON
Knihy Starého zákona nám hovoria o skutočnosti, že Boh si vyvolil izraelský národ za svoj ľud a zjavil mu svoj Zákon, a takýmto spôsobom pripravoval Kristov príchod. Starý – zjavený zákon je prvou fázou zjaveného zákona. Jeho morálne predpisy sú zahrnuté v desiatich prikázaniach. Zakazujú, čo sa protiví láske k Bohu a blížnemu, a predpisujú, čo je pre ňu podstatné. Podľa kresťanskej tradície je starý – zjavený – zákon nedokonalý, lebo neoslobodzuje od hriechu; jeho úlohou je najmä odhaľovať a ukazovať hriech. Starý – zjavený – zákon je prípravou na evanjelium.
 
NOVÝ (EVANJELIOVÝ) ZÁKON
Je dokonalosťou Božieho zákona, prirodzeného, zjaveného. Je Kristovým dielom a je vyjadrený najmä v reči na vrchu. Sv. Augustín to potvrdzuje slovami:
„Ak niekto bude nábožne a triezvo uvažovať o reči, ktorú Ježiš Kristus povedal na vrchu, ako ju čítame v Evanjeliu podľa Matúša, myslím, že v nej nájde dokonalé pravidlo kresťanského života, čo sa týka šľachetných mravov... Povedal som to, aby bolo zrejmé, že táto reč dokonale obsahuje všetky prikázania, ktoré stvárňujú kresťanský život.“
  Evanjeliový zákon dopĺňa a privádza k dokonalosti Starý zákon. Evanjeliový zákon završuje prikázania Zákona tak, ako to povedal Ježiš Kristus – „Neprišiel som zrušiť Zákon, ale naplniť.“ Pánova reč na vrchu neznehodnocuje morálne predpisy starého zákona, ale rozvíja ich skryté možnosti a vyvodzuje z nich nové požiadavky: zjavuje celú ich božskú a ľudskú pravdu. Nepridáva nové vonkajšie predpisy, ale vedie až k obnove koreňa činov, totiž srdca, kde človek volí medzi čistým a nečistým, kde sa utvára viera, nádej a láska a s nimi ostatné čnosti. Evanjelium tak privádza Zákon k jeho plnosti.  Nový evanjeliový zákon koná skutky nábožnosti – almužnu, modlitbu a pôst, ale zameriava ich na „Otca, ktorý vidí aj v skrytosti“. Evanjeliový zákon je zhrnutý v zlatom pravidle: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“
Nový  - evanjeliový zákon má názov aj:
- zákon lásky – lebo nás pobáda konať skôr z lásky ako zo strachu
- zákon milosti – lebo prostredníctvom viery a sviatostí udeľuje milosť, aby sme mohli konať
- zákon slobody – lebo nás oslobodzuje od zachovávania právnych predpisov starého zákona, pobáda nás konať dobrovoľne z lásky
Evanjeliový zákon obsahuje okrem prikázaní aj evanjeliové rady. Prikázania majú odstraňovať to, čo je nezlučiteľné s láskou; evanjeliové rady majú za cieľ odstraňovať, čo by mohlo prekážať rozvoju lásky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044