Otázky na birmovku

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: Butterfly
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 173 slov
Počet zobrazení: 30 157
Tlačení: 1 178
Uložení: 1 200
Otázky na skúšanie:

BOH JE LÁSKA

1. Kto je Boh? 2
Boh je náš Otec a Pán. Stvoritel neba i zeme./Gn 1,1/
2. Koľko bohov existuje? 2
Boh je len jeden. /Mk12,29/
3. Koľko osôb je v jednom Bohu? 2
V jednom Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syn, Duch Svätý = jedným menom ich voláme Najsvätejšia Trojica. /2Kor13,13/
4. môžemevediet niečo o Bohu, keď je neviditeľný? 2
O Bohu môžeme vediet aj keď je neviditeľný, tek že sa nám zjavuje z krás prírody, v láske dobrých ľudí a najviac vo sv. Písme a cez pôsobenie v našich životoch a vo svete. /Ex3,8/,KKC341/
5. Má Boh telo ako my? 2
Boh nemá telo, On je čistý duch a je všadeprítomný. /2Kor2,17/
6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné? 3
Boh vie všetko, vie čo bolo, je a bude. Pozná naše myšlienky a tužby. Bohu nič nie je nemožné. /LK2,37/
7. Miluje Boh všetkých ludi? 3
Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretže sám je Láska. /1Jn4,8/
8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším? 3
Pretože Boh je môj otec, miluje ma takéhe aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať aj keď zkreším. /Dt4,31/
9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku? 3
Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od Boha oddeľuje hriech a neplnenie Božej vôle. /Gen3/
10. Musím vždy cítiť, že Ťa Boh miluje? 3
Nemusím vždy cítiť, ale musím veriť, že Boh je láska a vždy mi chce len to najlepšie. /Ž34,11/

HRIECH

11. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo Boží poriadok vo svete? 6
Boh stvoril všetko tvorstvo dokonalé a krásne /1 Tim4,4/. Avšak dokonalosť a harmoniu stvorení narušilo pôsobenie padlých anjelov a hriech ľudí. /KKC391,KKC413/
12. Čo je hriech? 6
Hriech je neposlušnosť voči bohu, /Rim5,19/ urážka Boha a odmietnutie Jeho lásky. /1Jn3,8/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorí je život, je to teda vstup do smrti. /KKC414/
13. V čom spočíva hriech prvých rodičov? 6
Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. /Gn3,1-13,KKc397,398/
14. Ako voláme hriech Adama a Evy? 6
Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom. /Rim5,19/
15. Čo je to dedičný /pervotný/ hriech? 6
Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC404/
16. Aké su dôsledky prvotného hriech? 6
Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech. /Gn3,KKC405/
17. Akým spôsobom sa pácha hriech? 6
Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami azanadbavánim dobrého. /Mt15,18/
18. Aký je to tažký hriech? 6
Tažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. /KKC1854-1861/
19.Aké je výchdisko z ťažkého hriechu? 6
Východisko z ťažkého hriechu je hrich pred Bohom zo srdca olutovať, vyznať vo sv. Spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí.
20. Aký je to ľahký hriech? 6
Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba dobrovolnosť alebo plné vedmie, alebo je to melá vec.
21. Aká je východisko z ľahkého hriechu? 6
Boh ma očistí od lahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie a to kedykoľvek počas dňa.
22. Ktoré sú hlavné hriechy? 6
Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev, lenivosť. /Mk7,20;Gal5,19-21/
23. Je zatratený človek, ktorý spácha tažký hriech? 7
Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak je zachránený.
24. Existuje neodpusiteľný hriech? 7
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame. /Mt9,12/
25. Čo je pokámie? 7
Pokánie je to zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojíme pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujeme svoj hriech a prosíme Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. /KKC1423,1431/
26. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy? 7
Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám prisľúbil a poslal Vykupitela Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. /Jn3,16.KKC1433/

JEŽIŠ KRISTUS- NAŠA SPÁSA

27. Kto je Ježiš kristus? 7
Ježiš je Spasiteľ ľudi /1Tim1,10/ On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriech. /Kor15,57/ Ježiš Kristus je druhá Božšská osoba Najsv. Trojice, je to Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
28. Ako sa Syn Boží stal človekom? 7
Sym Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. /KCC43, Mt1,18/
29. Koľko trval Ježišov skrytý a koľko verejný život? 7
Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. /Lk3,23/
30. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh? 7
To, že Ježiš je opravdivý Boh, dával najavo tým, že konal zázraky, ako napr.: pozri Lk8,40-48; Mk1,2; Mk8,1-9 a napokon sám vstal zmŕtvych. /Kc746/
31. Ako zomrel Ježiš Kristus? 7
Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať. Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. /Lk23,13-32/
32. Čo sa stalo po Jeho smrti? 7
Ježiša potom pochovali, ale On na tretí deň vstal zmŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, Satanom, hriechm a nad utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista. /KKC651/
33. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi? 7
Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dni a potom vystúpil na nebiesia k svojmu Otcovi- Bohu. /Sk1,3/
34. Čo prisľubil apoštolom, keď opúšťal zem? 7
Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa ja stalo po 10-tich dňoch. /KKC743/
35. Vysvetli čo je spása? 16
Spása je záchrana od večného zatratenia nešej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. /Jn10,10;Mk16,16/
36. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou? 16
Výkupený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijime vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. /Rim10,9/
37. Čo znamená slovo kresťan? 16
Slovo kresťan zanamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci).

VIERA

38. Kto je kresťan? 16
Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa joho učenia. /Sk11,26/
39. Čo je viera? 16
Viera je dar od Boha aje k spáse nevyhnutná. Je základom toho, v čo dúfame a dôkazom toho čo nevidíme. /Hebr11,1/ Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. /Ef3,17/ Viera je dôvera v Boha.
40. Kde je zahrnuté učenie viery? 16
Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha. /KKC strana 53,194/
41. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať? 16
Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta SV. Písmo, modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
42. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan verit? 16
Boh je len jeden. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrtelná. Milosť Božia je ku spáse potrebná. /Šesť hlavných právd/
43. Ako sa v tvojom živote prejavuje to, že ceríš v Boha? 16

DUCH SVATÝ

44. Kto je Duch Svätý? 17
Duch Svätý je Tretia Božská Osoba Najsv. Trojice. Je rovnocenou osobou s nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
45. Prečo Boh zoslal na zen svojho Svätého Ducha? 17
Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. /Jn14,26,Sk1,8/
46. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov? 17
Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil svojimi darmi, aby mohli hlásať evanielium po celej zemi.
47. Čo je hlavnou činnostou Ducha Svätého? 17
Hlavnou činnostou Ducha Svätého je láska, t.j. vytváranie spoločenstva človeka s Bohom a človeka s človekom.
48. Aké su dary Ducha Svätého? 17
Dary Ducha Svätého sú múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia  a mnohé dalšie.
49. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem?
Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou a na konci sveta ako Sudca živých i mŕtvych, dobrých i bezbožných. /MT24,3,Zjv1,7/
50. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná Cirkev?
Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zam. /Zjv19,7/
51. a/ Ako očakávaš Ježišov druhý prichod ty? /tešíš sa naň, alebo sa bojíš, alebo ti to je jedno?/
b/ Čo pre teba znamená Ježišova výzva: Bdejte- buďte pripravený! ? /1Pt5,8, Mt24,42/
 
CIRKEV

52. Čo je cirkev? 18
Cirkev je spoločenstvo pokrstenývh, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. /Sk20,28, Ef5,25/
53. Kto založil Cirkev? 18
Cirkev založil Ježiš Kristus. /Ef5,23/
54. Aké je poslanie Cirkvy? 18
Poslanie Cirkvy je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
55. Kto sú členovia Cirkvi? 18
Členovia Cirkvy sú všetci svätív nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
56. Prečo sa v Cirkvi objavujú chyby? 18
Lebo ju tvoria ľuďia a tí podliehajú ľuďským slabostiam.
57. Kto je hlavou Cirkvi? 18
Hlavou Cirkvy je pápež. /Benedikt VI/

SVIATOSTI

58. Čo sú sviatosti? 10
Sviatosti sú prostiredky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život. /KKC1210/
59. Vymenuj 7 sviatostí. 10
Krst, birmovanie, sviatost oltárna, sviatost zmierenia, pomazanie chorých, posvätenie kňažstva, manželstvo.
60. 4o je krst?
Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. /Sk2,38/ Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvy, Pokrstený dostáva nezmazateľnu pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom.
/KKC1213,1272/
61. Aká poslanie som dostal pri krste? 18
Pri krste som dostal poslasnie kráľa, proroka a kňaza. /KKC1241/
62. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvy? 18
Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvy, hoci v malo spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásatelom Božieho Slova a svedčiť o živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať sa za potrby bratov a sestier.
63. Čo je birmovanie? 17
Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje aby sme boli praví a odvážny kresťania. /KKC1316/
64. Kto ustanovil sviatosť birmovania? 17
Sviatosť birmovania ustanovyl Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Svätého Ducha. /Sk8,14-17/
65. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov? 17
Birmoanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našuvieru, rozvíja naše schpnosti aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o Ježišovy Kristovy a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi. /KKC1309/
66. Kto môže udeliť sviatosť birmovania? 17
Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitých prípadoch ju môže vysluhovať poverený kňaz. /KKC1312-1314/
67. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? 17
Keď je birmovanec pripravený po duchovnej a vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného, a vkladaním ruky so slovami: Prijmi znak daru Ducha Svätého! Birmovanec odpovedá: Amen! Biskup: Pokoj s tebou! Birmovanec: I s duchom Tvojím!
68. Čo je krizma?
Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom za Zelený štvrtok pri sv. Omši. /KKC1241-1242/
69. Čo je sviatosť zmierenia? 10
Je spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšta hriechy a zmieruje nás s nebeským Otcom.
70. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia? 10
Pred sv. Spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, rozhodnutiee skoncovať s hriechom.
Pri sv. Spovedi: vyznanie hriechov, vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. /KKC1422-1498/
71. Čo je dokonalá ľútosť? 10
Keď v prítomnosti Boha úprimne ľutujem svoje hriechy peto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kôli strachu z trestu, kôli zlému pocitu, z vypočítavosti alebo z potreby očistit sa, alebo prišiel nejaký termín spovede- vtedy ide o nedokonalú ľútosť. /KKC1492/
72. Čo je milosť posväcujúca? 10
Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu- je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžeme žiť spoločenstvo s Bohom. /KKC824/
73. Čo je Euchristia? 8
Sviatosť, v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný náš Pán Ježiš Ktistus. /KKC1328-1333/
74. Kedy ustanovil Ježiš Eucharistiu? 8
Ježiš ustanovyl Eucharistiu pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb na víno na svoje telo a krv a dal ich prímať apoštolom. A povedal: Toto robte na moju pamiatku! . /Lk22,14-20/
75. Čo sa deje vo sv. Omši? 8
Vo sv. Omši sa spítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho zmŕtvychvstanie- je to nekrvavá obeta. /KKC1368/
76. Prečo prijímam telo Pána Ježiša? 8
Telo Pána Ježiša prijímam preto, lebo Pán Ježíš povedal: Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom žiť. Tiež dostávem milosti, ktoré obnovujú a poslňujú moje priteľstvo s Bohom. Dostávam silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach, atď... /KKC1416/
77. Ako sa pripravíme na sv. Prímanie? 8
Jednu hod. Pred sv. Prijímaním nebudeme nič jesť, piť ani žuť, aktívne sa zapájame do slávenia sv. Omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv. Prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. /KKC1416/
78. čo je pomazanie chorých? 12
Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh poslňuje starých a chorých šudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia. /KKC1449/
79. Čo je sviatosť kňažstva?
Sviatosť kňažstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz klása Božie slovo a vyhlasuje sviatosti. /KKC1592/
80. Čo je sviatosť manželstva? 13
Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti. /KKC1660/

CESTA DO NOVÉHO ŽIVOTA


81. Končí sa život človeka smrťou? 12
Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná. /KKC1052/
82.Čo je očistec? 12
Očistec je predsieň neba, kde sa šlovek očisťuje, aby mohol čistý predstúpiť pred Božiu tvár. /KKC1472,1030-1031/
83. Z čoho sa človek potrebuje očistit v očistci? 12
V očistci sa človek očistuje od dôsledkov hriech, ktoré síce boli odpusten, ale hriechy nejakým spôsobom  poškodili dušu. Napr. Neviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, náklonosť k hriechu atď.
84. Čo je nebo? 12
Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že tento život nikdy nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nestpravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života. /KKC1053/
85. Môžeme nebo zažívať už tu na zemi? 12
Večnú blaženosť môžeme poznávať a zažívať len sčasti, skrze lásku Boha i ľudí, skrze pôsobenie Boha v našom živote: najmä cez prostriedky jeho milostí.
86. Kto sú to anjeli? 2
Sú to čisý duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu. /KKC330/
87. Načo stvoril Boh anjelov? 2
Aby oslavovali Boha, žili v spoločenstve s ním a pomáhali ľuďom.
88. Čo je Božia milosť?
Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. /KKC1999-2003/
89. Dokedy je Božia milosť v našom živote?
Keždý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.

SVATÉ PÍSMO

90. Čo je Biblia? 5
Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze svätého Ducha svoje slovo. /KKC105/
91. Ako sa delí Sv. Písmo? 5
Delí sa na Starý a Nový zákon. /KKC81,122/
92. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone? 5
V Starom zákone ná  Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.
93. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone? 5
V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život prvotne Cirkvi.
94. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú? 5
Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Jám.
95. Čo sú to apoštolské listy? 5
sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol.
97. Čo opisujú Skutky apoštolov? 5
Opisujú život prvotnej Cirkvi. Nepísal ich sv. Lukáš.
98. Kto je Panna Mária?
Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa bez poškvrnt dedičného hriechu. /KKC437,456,484-486,723-726/

MOJ VZŤAH S BOHOM

99. Čo znamená modliť sa? 4
Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať Bohu chválu a ústu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal. /KKC2559/
100. Prečo je potrebné sa modliť? 4
Modliť sa máme preto, lebo modlitba je najdostupnejší prostriedok pre získanie milostí a všetkého dobra od Boha, a najmä preto, lebo Boh každého človeka neustále volá k dôvernému stretnutiu s Ním. /KKC2744/
101. Vypočuje Boh vždy naše modlitby? 4
Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo počkaj, teda- buď vytrvalý. /KKC2738-41,2616/
102. Čo Ti prináša to, že si kresťan?
103. Ako často chodíš na sv. Spoveď?
104. Ako často chdíš na sv. prijímanie?
105. Modlievate sa spolu v rodine?
106. Čo si sa dnes pomodlil?
107. Ako často čítaš Sv. Písmo?
108. Prečo chceš ísť k sviatosti birmovania?
109. Čo by si potreboval od Ducha Svätého pre Tvoj další život?
110. Ako často sa obreciaš na Ducha Svätého?
111. Pomodli sa modlitby:
A.    Otče náš...
B.    Zdravas Mária...
C.    Sláva Otcu...
D.    Anjel Pána...
E.    Pod Tvoju ochranu...
F.    Vymenuj tajomstvá sv. ruženca
G.    Vyznanie viery
H.    Vymenuj 10 Božích prikázaní
I.    Vymenuj 5 cirkevných prikázaní:
112. Ako sa volá diecézny biskup?
113. ako sa volá správca našej farnosti?
114. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?
115. Čo Ťa oslovilo z birmovaneckých náuk?
116. Kedy bývajú sväté omše v našom kostole?
117. Aké a kedy bývajú pobožnosti v našom kostole?
118. V akom čase si môžme vybavovať potrebné záležitosti na našom farskom úrade?
119. Kedy je v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia?

PRIKÁZANIA

120. ako znie prikázanie lásky? 9
Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, e,ým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba samého.
121. Čo je centrom prežívania nedele? 10
Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej Eucharistii.
122. Prečo je nedela sviatočným dňom? 10
Kresťania slávia nedelľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
123. Čo zahŕňa štvrté prikázanie? 11
Štvrté prikázanie zahŕňa úctu a poslušnosť detí k rodičom, ale tiež aj povinnosti rodičov voči deťom.
124. Prečo si máme vážiť ľudský život? 12
Každý ľudský život je darom od Boha.
125. Ako nazývame nabezpečenstvo, ktoré ohrozuje dnešnu civilizáciu? 12
Dnešnú civilizáciu ohrozuje tzv. Kultúrna smrť , t.j. životmé pohromy, násilie, zločiny, terorizmus, vojny, ohrozenia z biologických a genetických pokusov.
126. Kto pácha hriech nečistoty? 13
Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľadá len sexuálne uspokojenie alebo žije sexuálne mino sviatostného manželstva. Dôstojnosť ľudskej lásky ničia hriechy vôľnej sexuality, ako sú: pornografia, masturbácia, prostitúcia, znásilnenie a homosexualita.
127. Čo zakazuje Boh v siedmom prokázaní? 14
Sahať na cudzí majetok, alebo po ňom hriešne túžiť.
128. Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať? 14
Z hriechu krádeže sa nestačí vyspovedať, ukradnutú vec treba vrátiť.
129. Kedy páchame hriech ohovárania? 15
Vtedy, keď bez príčiny hovoríme o chybách druhého v jeho neprítomnosti.
130. Kedy páchame hriech osočovania?
Vtedy, keď vymýšlame alebo zveličujeme chcyby iných.
131. Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo svete?
Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním Božieho zákona.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036