Cirkevné a kanonické právo

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: mirka2
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 03.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 450 slov
Počet zobrazení: 4 400
Tlačení: 270
Uložení: 315
Cirkevné a kanonické právo
 
Prednáška 3.3.2005
-  law of right, recht, derechto(špan.), diritto(talian.), ius(lat.),
-  a) iusbere- prikazovať
b) iustitia- spravodlivosť
c) iungere- spájať
d) ious- dobrý, svätý
 
právo- podľa normatívnej teórie- súhrn noriem ktoré usmerňujú ľudskú spoločnosť k spoločenskému dobru
 
normy:
komu je norma adresovaná: a) singulárne- jednotlivým častiam
  b) generálne- všeobecný, všetkým
 
na základe logiky:  a) afirmatívne- niečo prikazuje
   b) negatívne- niečo zakazuje
 
na základe podmienky: a) kategorické- nejaká činnosť musí byť vykonávaná  b) hypotetické-  platí len až nastane určitá situácia
  (smrť pápeža- kto akú moc preberá)
 
Právny vzťah
-  zameraný medzi niekým a niekým
pozície-  a) aktívna- pozícia moci (najsilnejšia)
b) pasívna- podriadenosť (najslabšia)
 
moc- má ju ten alebo tá spoločnosť, ktorá je schopná zaväzovať iných k dodržovaniu zákonov
podriadenosť- musí nutne konať tak ako stanovuje nadriadenej
 
subjektívne právo- schopnosť subjektu zaväzovať iných pre svoje vlastné záujmy
 
povinnosť- subjekt musí obetovať svoje záujmy v prospech toho, ktorý je v subjektívnom práve
 
fakulta- sa chápe ako schopnosť nejakej činnosti v rámci právne vzťahu
 
bremeno- ak chce subjekt dosiahnuť istý cieľ, musí druhému(fakulta) niečo dovoliť
 
Pramene práva
 
právny prameň- z čoho nejaká vec pochádza alebo v čom má vznik
právny základ(fundament)- niečo čo stojí na základoch
  - norma, ktorá sa neopiera o inú normu, ale z nej vychádza
  ďalšia(sloboda)
 
Cirkevné právo(kanonické)
 
konfesné právo- právo, ktoré sa zaoberá vzťahom štátu a cirkvi
 
cirkev- spoločenstvo všetkých ľudí, ktorý veria v Krista- cirkev Kristova(pokrstený ľudia, ktorý majú platný krst)
-  evanjelická cirkev, protestantská cirkev, pravoslávna(ortodoxná), kalvínska, husiti(anglikánska)
-  katolícka- a) rímskokatolícka (západná)
b) gréckokatolícka ( východná)
-  rímskokatolícka- uznáva za hlavu cirkvi pápeža( aj gréckokatolícka)
  - 7 sviatostí
  - apoštolská postupnosť- ako sa odovzdávala moc
  - a) monistická- židia, kresťania, babtisti
b) polyteistické- pohania
 
- cirkev Kristovia- kresťania
  - kresťania- veria v najsvätejšiu

-  kanonické( cirkevné právo)- súhrn pozitívnych noriem ktoré vydáva legitímna  autorita cirkvi a ktoré regulujú medziosobné  vzťahy v živote cirkevnej spoločnosti
 
normy- a) kódexové
b) mimokódexové
 
  - na základe autora- a)Boh- normy božieho práva
 b)človek- normy ľudského práva
 
-  formy- a) písané- zákon
  b) nepísané- zvyk, prirodzené právo
 
-  predmet- a) normy verejného práva- pojednávajú o cirkvi ako takej
b) normy súkromného práva- keď reprezentujú záujmy jednotlivých
veriacich
 
rozsah:
  územie- a) univerzálne- platia na určitom území 
  b) partikulárne- platia na určitom mieste
 
osoby-  a) generálne- všeobecné- všeobecné pokrstenie
  b) špeciálne- zvláštne- týka sa len istých skupín
 
okolnosti- a) riadne 
  b) výnimočné
 
dispenzácia- a) dišpenzovateľné
  b) nedišpenzovateľné- nedá sa od noriem uvoľniť, autorom je Boh 
 
 
-  1917- kódex kánonického práva, vzťahoval sa len na latinskú cirkev
-  1983- platí dodnes
-  promulgácia- vyhlásenie zákona
-  Ján Pavol II- vydal ho aj pre gréckokatolícku cirkev(CCEO- Codex Canonum edararium orientalium)
-  Rozdiel- v disciplíne, v obradoch
 
Kódex kanonického práva- 7 kníh
1) Všeobecné normy 
2)  O božom ľude- najväčšia
3)  O rečení(učiaca úloha cirkvi)- misionárska
4)  O posvätovatejskej úlohe- 7 sviatostí
5)  Majetkové právo cirkvi- vnútorné predpisy
6)  Trestné právo cirkvi
7)  Procesné cirkevné právo
-  knihy sú tvorené z kanónov, dvojjazyčný
 
Prednáška 17.3.2005
 
Kniha 1. : Všeobecné normy
 
-  1. kanón- predpisy sa vzťahujú na latinkú cirkev( buď sú pokrstený alebo do nej  prijatý)
 
-   cirkevné zákony : Zákon sa ustanovuje vtedy keď sa vyhlasuju(promulgácia)
 
a) všeobecné zákony- vyhlasujú  sa v časopise, ktorý vydáva pápež-AAS(Aktá apoštolskej stolice)
b) partikulárne zákony- platia pre diecézy. Diecézny biskup vydáva zákony- aktá diecézy
 
  diecézy: Bratislavsko-trnavská(Sokol), Nitra, Banská Bystrica, Košice 
 
zákony nadobúdajú účinnosť: ak sa nič nehovorí, tak všeobecné zákony nadobúdajú  účinnosť po uplynutí 3 mesiacoch ododňa promulgácie, partikulárne nadobúdajú do 1 mesiaca
 
  vacacio legis- prázdniny zákona, čas medzi vyhlásením a účinnosťou zákona
 
  9 mesiacov- Kodex Canonum 
 
  kánon č. 9: retroaktivita a iretroaktivita
a)  prijatý zákon sa nemôže vydať so spätnou účinnosťou (musia sa  menovite spomenúť minulé veci) 
kánon č. 11: cirkevné zákony zaväzujú pokrstených, dostatočne žívajú rozum- 7 rok  života prjatý do cirkvi

 
  výklad( exegéza ) zákonov
 

 z hľadiska autora- a) výklad hodnoverný(autentický)- podáva ho zákonodarca
b) výklad vedecký- podávajú ho odborníci cirkvi(súkromný výklad) 
b)  výklad bežný- taký ako ho podáva zvyk
 
z hľadiska spôsobu- a) výklad striktný(prísny)- berie vlastný význam slov, najchudobnejší a
najužší výklad slov
c)  výklad široký- pripisuje aj širší význam slov 
 
- v cirkvi sú 3 druhy zákonov, ktoré sa musia vysvetľovať striktne- trestné zákony obsahujúce  výnimku zo zákona, zákony, ktoré zužujú vykonávanie práv
 
1) 23-28 strana- téma zvyk
 
- zvyk sa viaže na 2 podmienky- spoločné presvedčenie ľudí(v istej komunite)
- musí byť istý čas

- zvyky delíme: z hľadiska času: a)najmladšie- 30 rokov
b)storočné
  c) môžu byť od nepamäti  
 
- zvyky- a) protizákonné
  b) zvyky, ktoré môžu byť v súlade so zákonom
c) zvyky, ktoré sú mimo zákona
 
- nijaký zvyk nemôže mať silu zákona, ak je v rozpore s božským právom
 
- administratívne zákony
-  administrácia- spracovanie
-  administratívny úkon- dekrét
kategória dekrétov: a) reskripty- z latinského slova odpoveď, odpis
  - delia sa na dva druhy- privilégium a dišpenz
  - privilégium- nadrámec zákona
  - dišpenz- žiadosť o uvoľnenie, vzťahuje sa na
  cirkevné zákony 
     b) všeobecné dekréty: zákon- vydáva ich iba zákonodarná
  autorita
 
- Fyzické a právnické osoby:
 
Fyzické osoby
  - od narodenia
  - v cirkevnom práve je to od krstu
-  krst- nadobudnutie občianstva v cirkvi + práva a povinnosti
-  18 rok života- osoba je plnoletá
-  menej ako 18- osoba je maloletá
-  do 7 roku života- dieťa- nie je zodpovedné samo za seba, predpokladá sa, že nepoužíva rozum
-  kánon 99- tomu, komu trvalo chýba užívanie rozumu sa pripodobňuje deťom
 
-  1) obyvateľ- invola. V cirkevnom práve je tá, kde má trvalé bydlisko(farské). Trvalé bydlisko sa získava s úmyslom zostať tam natrvalo alebo sa nachádza na území farnosti viac ako 5 rokov.
 
-  2) prisťahovalec- advena. Je tam, kde má prechodné bydlisko. Ak má úmysel zostať na území aspoň 3 mesiace alebo ak sa pobyt na tom území natiahol na 3 mesiace
 
-  3) cudzinec- peregrinus. Nadobúda sa mimo trvalého aj prechodného bydliska
 
-  4) potulný- vagus. Nemá ani trvalé bydlisko ani prechodné bydlisko
 
 
-  kánon 107- každý veriaci dostane svojho farára na území trvalého alebo prechodného
bydliska
 
-  kánon 108- pokrvnosť. Vzťah na základe krvi. Počíta sa na línie a stupne. Vzniká na základe heterosexuálneho vzťahu muža a ženy
 
švagrovstvo:  rodinné príbuzenstvo. Vzniká z platného manželstva. Existuje medzi mužom a pokrvnými ženy a medzi ženou a pokrvnými muža
 
-  kánon 111: ten, kto dovŕši 14 rok života sa môže slobodne rozhodnúť do akej cirkvi bude patriť(rímskokatolíckej/gréckokatolíckej). Ak sa rodičia dohodnú, platí dohoda. Ak sa rodičia nedohodnú, dieťa sa zaraďuje do toho obradu, do ktorého patrí otec.
 
 
Právnické osoby
 
-  súhrn osôb a vecí alebo len spoločenstvo osôb
-  takisto majú práva a povinnosti
-  aby sa v cirkvi mohlo hovoriť o právnických osobách, musia byť najmenej traja
fundácia: zoskupenie len vecí
-  v cirkvi- právnická osoba- farnosť
 
-  riadiaca moc: moc jurisdikcie. Je rezervovaná istej skupine- klerici( tí, čo prijali sviatosť kňažstva. Môže byť ním iba muž, ktorí prijal prvý stupeň kňažstva- diakonát)
 
-  kánon 129: s riadiacou mocou môžu spolupracovať aj laici
 
-  cirkevný súd: 3 sudcovia- hlavný, vyšetrovací, prísediaci- môžu to byť aj laici
 
-  delenie moci: a) moc zákonodarná ( diecézy, biskup, pápež, kocncil)
  b) moc výkonná- exekutívna
c) moc súdna- judiciálna moc
  - diecézny biskup, cirkevný súd
 
  -  v cirkevnom práve rozdeľujeme: a) vlastnú riadiacu moc- danú úradom
b) zastupiteľskú
 
-  ordinár- kánon 34- pod menom ordinár sa rozumie pápež, diecézny biskup a všetci tí, ktorí stoja na čele nejakej partikulárnej cirkvi
 
- počítanie času: dôležité v procesnom práve. Kánon 200- 203.
a) čas súvislí- neznáša nejaké prerušenie
b) čas užitočný- tomu, kto uplatňuje svoje právo, tak prislúcha , že ak  o ňom neviem alebo nemôže konať, tak mu ten čas neplynie

Prednáška 24.3.2005
 
DRUHÁ KNIHA- BOŽÍ ĽUD
 
-  543 kánonov
  - hovorí o právach, povinnostiach a rozdelení veriacich
-  obsahuje teológie o Bohu
-  veriaci je ten, ktorý je pokrstený. Spoločenstvo pokrstených- cirkev
-  pápež hovorí, že medzi pokrstenými je cirkev katolícka(všeob.). Riadi ju rímsky biskup- pápež
-  katechument- tí, ktorí nie sú pokrstení, ale pripravený na krst
-  kánon 207: boží ľud sa delí na klerikov(prijali aspoň diakonát) a laikov(pokrstený)
 
Povinnosti a práva veriacich- „cirkevná ústava“
 
-  medzi všetkými veriacimi je opravdivá rovnocennosť
-  všetci veriaci majú povinnosť viesť dobrý život
-  aby všetci mali poslušnosť voči partnerovi
-  veriaci majú právo na svoju mienku, aby ju predkladal pastierovi
-  veriaci majú právo s duchovnými potrebami sa obracať na pastierov
-  veriaci majú právo na svoj obrad: západný- ambrorianský(v Miláne)
  - mozárovský( Španielsko) 
  východný- carihradský  
-  veriaci majú právo slobodne zakladať združenie s duchovným a náboženským cieľom
-  veriaci majú právo na kresťanskú výchovu
-  veriaci majú právo slobodne sa rozhodnúť pri voľbe svojho životného stavu
-  tí, ktorí sa venujú teológii majú slobodu bádania
-  povinnosť prispievať na potreby cirkvi: na diela lásky, apoštola(charita); na boží kult; zabezpečenie klerikov
-  právo na dobrú mienky- bonna fama
 
Povinnosti a práva laikov
 
-  rodičia podľa cirkevného práva majú povinnosť postarať sa o kresťanskú výchovu
-  všetci laici majú právo vzdelávať sa v posvätných vedách
-  laici majú právo poskytovať rady klerikom
-  laici v cirkvi majú robiť služby- čítať v kostole(lektor); rozdávať prijímanie; viesť aj motlidby v kostole; na misiách udeľovať krst
 
Povinnosti klerikov
 
-  keď sa niekto chce stať klerikom musí vstúpiť do seminára- vychováva klerikov
-  semináre rozdeľujeme na malé a veľké. Do veľkého seminára môže vstúpiť muž, ktorý má 18 rokov. Malý seminár- stredoškolský internát- v Taliansku. Na čele seminára stojí rektor. Zloženie seminára: ekonóm, vicerektor, špirituáli(majú duchovné vedenie).
-  Inkoxdinácia klerika- začlenenie
a) diecézny(svetský)
b) rehoľný klerik
-  klerikom sa niekto stáva prijatím diakonátu
-  prestup z jednej skupiny do druhej je exhardinácia
 
-  povinnosť poslušnosti pápežovi a svojmu biskupovi
-  právo na vlastný názor
-  verné vykonávanie funkcií
-  povinnosť o svätosť
-  povinnosť modliť sa breviár
-  zachovávať celibát
-  majú sa s náležitou rozvážnosťou správať
-  majú sa vzdelávať
-  majú právo sa združovať
-  majú viesť jednoduchý život
-  majú povinnosť rezidovať- musia sa zdržiavať na mieste, kde sú
-  majú právo na dovolenku
-  majú nosiť cirkevný oblek
-  zakazuje sa im podnikanie ak mu nato nedá výnimku biskup
-  zakazuje sa im účasť v politických stranách
-  pápež zakazuje klerikom vykonávať občiansku moc
-  majú sa vyhýbať vojenskej službe
-  v latinskej cirkvi môžu byť aj ženatí diagoni- dosiahli vek aspoň 40 rokov, prijali len prvý stupeň kňažstva- diagonát a odsúhlasila im to manželka, museli mať sobáš pred uzavretí diagonátu. Ženatí diagonáti môžu podnikať, vykonávať občiansku moc a byť v politických stranách. Oni vždy stoja pri biskupovi
 
-  znak kňazskej moc- štóla
-  kňazská moc- duchovná- odpúšťa hriechy, premieňanie chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista
 
Strata klerického stavu:
 
-  nedá sa stratiť krst, birmovka, kňazstvo- nedajú sa z duše vytrieť
-  klerický stav sa stratiť dá
-  stav sa dá stratiť: a) súdnym rozhodnutím
  b) trestom
  c) reskriptom pápeža, ktorým klerik žiada aby bol zbavený stavu
-  niekto, kto stratil stav, môže ísť opäť do stavu len reskriptom pápežskej stolice
 
Hierarchické usporiadanie cirkvi
 
-  Rímsky veľkňaz: - pápež
  - je nástupca svätého Petra
 - je zástupca Krista
- je hlava cirkvi
  - pastier celej cirkvi na zemi
  - má najvyššiu moc cirkvi
    - voľba pápeža: - musí byť na základe zákona zvolený za pápež
  - slobodné prijatie voľby
  - musí byť vysvätený za biskupa
 
-  voľbu pápeža majú na starosti kardináli. Niektorí kardináli stoja na čele úradov-  pomáhajú pápežovi
-  kardináli- a) stoja na čele úradov 
  b) biskup
-  ak pápež zomrie, dekan zvolá všetkých kardinálov do Ríma(do 15 dní od smrti). Pápež môže sám skončiť alebo ak má psychickú chorobu. Kardináli sa zhromaždia do uzavretého komplexu- konkláve a tam volia pápeža
-  sú tri spôsoby voľby pápeža( predtým sa však uchováva mlčanlivosť)
  a) zvolaním- ukážu na jednu osobu
  b) dohodou- kompromis- voľbu realizujú len niekoľkí kardináli- 9-15
  c) voľba hlasovacími lístkami- pápežom sa stáva, keď dosiahne 2/3 väčšinu
-  ak kardinál dovŕši 80 rokov, stráca možnosť voľby pápeža
 
- Kolégium biskupov
-  zhromaždenie všetkých biskupov na svete
-  nazýva sa všeobecný koncil
-  spolu s pápežom môže vydávať zákony
-  zvolávať koncil môže len pápež, takisto ho rozpustiť alebo preložiť
-  rozhodujúci hlas majú všetci na koncile
 
- Rímska kúria
-  zoskupenie úradov, ktoré pomáhajú pápežovi v riadení cirkvi
1) kongregácie  - na čele stoja kardináli
   - kongregácia pre náuku vied
  - kongregácie pre kauzy svätých
  2)  štátny sekretariát- pomáhať pápežovi kontaktovať sa so štátom
  3)  rady- na čele stojí biskup
-  napr.: pápežská rada pre rodinu, zdravotníkov, pre dialóg s ateistami, pre výklad testu zákona
4) tribunály- súdy: a) rímska rola 
b) apoštolská signatúra- mala by pozostávať z kardinálov
c) apoštolská penitenciázia

Prednáška 7.4.2005
Legáti pápeža(poslanci)- pápež má právo vysielať svojich legátov do krajín, medzinárodných organizácií(OSN), diecéz (partikulárnych cirkví)
Nucius(biskupi) – idú do iných krajín natrvalo
Úloha legátov:  a) informovať pápeža
  b) pomáhať biskupovi 
  c) sprostredkovať vymenovanie nových biskupov 
d) napomáhať pokoju a spolupráci medzi národmi
e) poskytovať pomoc konferencii biskupov
 
-  Partikulárna cirkev: 95% partikulárnej cirkvi na celom svete je diecéza, apoštolský vikaniát, územné opátsvto
 
- Biskupi
 
-  ten, ktorý prijal tretí stupeň kňazstva
-  má najvyššiu duchovná moc
-  nazývajú sa tiež zástupcovia apoštolov
-  apoštolská postupnosť
-  má riadiť(viesť)
-  je učiteľ
-  je kňaz
delenie biskupov  : historické(kánon 376): a) diecézny: stoja na čele diecéz  b) titulárny: nemajú diecézu
: pomocníci, tí čo stoja na čele
pápežských ústavov
  : má titul zaniknutej diecézy 
 
  - podmienky na biskupa(kánon 378): a) duchovné(viera, dobré mravy, nábožnosť)
  b) ľudské(múdrosť, rozumnosť) 
c) dobrá povesť 
d) vek: 35 rokov
e) musí byť aspoň 5 rokov kňazom
  f) vzdelanie: mať aspoň doktorát alebo licenciát
 
-  Diecézny biskupi
 
-  majú veľkú moc: moc vlastná, moc riadna
-  moc je obmedzená len výnimkami, ktoré si rezervoval pápež
-  má sa starať o ekumenizmus(zblíženie medzi kresťanmi)
-  má sa starať o svojich kňazov
-  má chrániť vieru
-  má byť príkladom
-  každú nedeľu a prikázanú sviatosť slúži omšu za svojich podriadených
-  má zákonodarnú moc- nemôže ju na nikoho iného delegovať, môže sa poradiť, ale zákony musí vyhlásiť sám, zákony platia len pre diecézy
-  je povinný zatupovať svoju diecézu vo všetkých právnych úkonoch aj pred štátom
-  rezidencia- má povinnosť sídliť v diecéze
-  vyzidovať- právo navštevovať
-  každých 5 rokov ísť do Ríma a navštíviť pápeža
-  podať podrobnú správu o stave diecézy
-  uctiť si hroby apoštolov Petrov a Pavla
-  ak biskup dovŕši 75 rokov, musí sám požiadať pápeža o zrieknutia(pápež môže rozhodnúť áno alebo nie)
 
- Biskup koadjútor
 
-  pomocný biskup rožňavskej diecézy Filo
-  pomocný biskup, ktorý má automatické právo nástupníctva, keď sa uvoľní diecézny biskup
-  jeho právomoci mu dáva pápež
 
-  Pomocný biskup
 
-  nemá právo nástupníctva
-  jeho úlohou je pomáhať biskupovi v riadení a zastupovať keď treba
 
- Konferencia biskupov
 
-  má svojho hovorcu
-  kánon 447
-  je stála inštitúcia
-  je to zhromaždenie všetkých biskupov nejakej krajiny, štátu alebo územia
-  je ustanovená na pastoračné účely
-  ustanovovať, upravovanie alebo zrušenie môže len pápež
-  rozhodujúci hlas majú len diecézny biskupi
-  každá konferencia má svoj štatút
-  zasadnutie konferencie má byť aspoň raz do roka
-  u nás je predsedom Tondra
 
- Diecézna kúria
 
-  súhrn osôb, inštitúcií, úradov, ktorý pomáhajú diecéznemu biskupovi v riadení svojej diecézy
-  na čele diecéznej kúrie je diecézny biskup. Jeho zastupuje vo výkonnej moci generálny vikár. Generálny vikár môže byť jednoduchý kňaz, ale aj pomocný biskup. Diecézny biskup si môže spraviť biskupského vikára, ktorý má na starosť len časť exekutívy(výkonnej moci) napr.: pre ekonómiu. Môže byť jednoduchý kňaz, ako aj pomocný biskup.
-  ďalej sú tu: riaditeľ kúrie(riaditeľ kancelárie), notári(overuje, vyhotovuje dokumenty, zapisuje)
-  patria sem tieto úrady: ekonomická rada- má dva hlasy(fakultatívny, deliberatívny), kňazská rada, pastoračná rada
 
- Farnosť
 
-  diecéza sa skladá z farnosti
-  je to spoločnosť veriacich natrvalo ustanovené o ktoré sa stará kňaz titul farár
-  jedine diecézny biskup má právo zriaďovať alebo rušiť  farnosti a vymenovávať farárov
-  diecézny biskup má právo zriaďovať alebo rušiť farnosti a vymenovávať farárov
-  diecézny biskup nesmie rušiť alebo zriaďovať farnosti skôr ako si  vypočuje mienku kňazskej rady
-  farárom môže byť ten muž, ktorý prijal sviatosť kňažstva(2. stupeň)
-  farár musí spĺňať tieto podmienky: duchovné kvality, dobré mravy, starostlivosť o duše, intelektuálne vlastnosti
-  farár sa vymenováva na neobmedzený čas
-  môže existovať aj správca farnosti- administrátor- na určitý čas
-  funkcie farára: a) vyslovovať krst
b) mal by vyslovovať birmovanie- ak mu to biskup dovolí
c)  vyslohovať viatiku a zaopatrovať umierajúcich
d) sobášiť
e)  pochovávať
f)  na najväčšie sviatky by mal on slúžiť omšu
g) viesť farské knihy- matriky, účtovníctvo
 
Prednáška 14. 4. 2005
 
Učiaca úloha cirkvi- 3 kniha, manus-docendi
 
- o misiách, vyučovanie náboženstva- katechéza(katechizmus)
- katechéta- učí náboženstvo, a) duchovný pastiery(z úradu)
  b) rodičia
 
- kánon 777: kedy má katechizovať hlavný farár
  1) farár by mal katechézu pred vysluhovaním sviatosti
  2) deti, dospelí, ktorí idú prvýkrát na pokánie(spoveď)
  3) duševne postihnutí
  4) mládež
  5) dospelí 
  - dohliada nato biskup
 
- katolícke školy/ cirkevné školy(štát)
- nielen učitelia, ale aj rodičia
- kánon 500- cirkev má právo viesť a zakladať školy akéhokoľvek druhu, odboru a stupňa
- kánon 803- definuje aká je to katolícká škola- iba tá škola, ktorú písomným dokumentom
uznáva cirkevná autorita
- učenie sa má opierať o katolícku náuku
- učitelia: bezúhonnosř života, správnou náukou
- katolícke školy zakladá vacsinou diecéza(diecézny biskup)
- vizitácia- navševovať a kontrolovať
- katolícke školy- základne a stredné
 
- katolícke univerzity- zakladá konferencia biskupov
- cirkevná univerzita- zakladá svatý otec/pápežu
 
O posvacovacej úlohe- 4. kniha
 
a) výkon sviatosti- 7, založil ho Kristus
b) svateniny- žehnania, pohreb, požehnávania doma,
- založené cirkvou
 
a) krst, birmovka,eucharistia, pomazanie chorých, manželstvo, kňazstvo
 
-nikto nemože prijať ostatné sviatosti ak nie je pokrstený
-nedajú sa opakovať: krst, birmovka, kňazstvo
 
KRST- a) dieťa- o krst požiada aspoň jeden z rodičov
b) dospelý- potrebné, aby sa naň pripravil (KB určí ako dlho má trvať príprava)
- katechumeni (krst najmä na bielu sobotu)
-dvojitý spôsob: poliatím vodou
  povolením
-kánon 855: aby sa deťom dávali mená, ktoré sú blízke cirkvi
  čas: najmä na Bielu Sobotu
každú nedeľu
  miesto: farský kostol
  kto vysluhovať krst: vysluhovateľ- diakon, kňaz, biskup (mimoriadne každý človek- úmysel prijať ho do cirkvi)
- o krste sa musí napísať záznam- farnosť- krstné matriky
  prijímateľ- dieťa: - s krstom súhlasiť aspoň 1 rodič
  - opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere
  - v nebezpečenstve smrti sa môže pokrstiť aj proti volí rodičov
- krstní rodičia : 2 alebo 1, majú pomáhať pri katolíckej výchove
 - vek: 16 rokov, katolík, 3 sviatosti (krst, prijímanie, birmovka)
  - nesmie byť potrestaný žiadnym cirkevným trestom
  - nie otec alebo matka dieťaťa
  - úmysel túto funkciu plniť
- rodičia: krstní rodičia- duchovné príbuzenstvo, kmotrovci
 
BIRMOVKA- sv. dospelosti, vysluhuje len biskup, s jeho povolením aj kňaz
  - na V hneď po krste, na Z od 13rokov
  - sv., ktorá dáva dary ducha svätého
  -  prijímateľ: pokrstený, eucharitia,
  vek, ktorý stanoví biskup
  birmov. otec (matka)- tak ako aj krstní rodičia
 
1. sv. PRÍJMANIE-(eucharistia)- vysluhovateľ: kňaz (sv. omša)
- rozdávateľ: kňaz, diakon
  iný veriaci (muž, žena, ktorí majú na to povolenie biskupa)
- frekvencia: cez všedné dni 1x (max 2x)
nedele a sviatok 2x (max 3x)
- milodar: má právo prijať, ak má viac omší má právo ponechať si len 1, ostatné vrátiť
- prijímateľ: nie v stave ťažkého hriechu
euch. post- 1 hod- výnimka voda a tí čo berú lieky
  aspoň 1x do roka(pápež odporúča Veľkú noc)
- uchovávanie sv. oltárnej: v svätostánku, bezpečné miesto
  zo závažného dôvodu môže farár premiestniť na iné bezpečné miesto
 
SPOVEĎ- pokánie
- 2 spôsoby odpustenia hriechov: -sv. pokánia : individuálna spoveď, rozhrešenie (osobná)
  hromadná, spoločná (výnimočne, v prípade nebezpečenstva)
  - v spovedelnici, povinní spovedať sa len z ťažkých hriechov, ľahké sa automaticky odpúšťajú
- dokonalá ľútosť: keď nebezpečenstvo pominie hriechy treba zopakovať pri najbližšej individuálnej spovedi
- kňaz potrebuje povolenie od biskupa- spodná fakulta
- platná spoveď: vyznať ťažké hriechy
  ľútosť a napravenie krívd, škody
  viac nehrešiť
 
POMAZANIE CHORÝCH- vo vážnom nebezpečenstve smrti, ak vyzdravie môže prijať aj 2. x, prijať aj z dôvodu vysokého veku
- odpustenie všetkých hriechov, pred smrťou
 
KŇAZSTVO- odpúšťanie hriechov
- slávenie omše
- 3 stupne: diakon, kňaz, biskup
- prijať iba pokrstený muž
- ženatý muž s dovolením pápeža
 
Prednáška 28.4. 2005
-   Miešané manželstvo: je medzi katolíkom a kresťanom( patrí do takej cirkvi, ktorá nie je  zjednotená s Vatikánom. Je sviatostné
 
-  Sanácia( na základe )- niekedy treba manželstvo uzdraviť( po právnej stránke )
a)
b)
 
-  Svätenia
-  žehnania, požehnania, exorcizmy(vyháňanie zlého ducha z tela), pohreb, kult( úcta k obrazom)
-  odobrenie cirkevného  pohrebu- v extrémnych prípadoch
   - kánon 1184: tím, ktorí odpadli od katolíckej cirkvi
- tí, ktorí si zvolili kremáciu odporujúcu katolíckej cirkvi
- tí, ktorí spôsobili veľké pohoršenie iných veriacich
 
-  Dni pokánia
-  v cirkvi sa zavádza z dôvodu pamiatky na Kristov život a jeho utrpenie a aj z dôvodu osobnej dokonalosti
-  kánon 1250: sú nasledovné obdobie kedy sa má konať pokánie(1) piatky, (2) v pôstnom období
-  piatky preto, lebo každý piatok je spomienka na Kristovu smrť
-  kánon 1252: prísny pôst, ktorý sa má zachovať v cirkvi, platí dva krát do roka- raz do sýta sa najesť a zdržiavať sa mäsitých jedál. Platí od 18. roku do 60 roku života. Zdržiavať mäsitých jedál sa majú od 14. roku života.
-  Pôstne obdobie sa začína popolcovou stredou a záver je na Veľký piatok, lebo vtedy zomrel Kristus
 
6.kniha- Sankcie cirkvi
 
-  trest- pozbavenie duchovného dobra
-  treba rozlišovať na jednej strane hriechom a na druhej strane deliktom
-  hriech: prestupenie Božieho príkazu. Nie každý hriech je deliktom, ale vážne hriechy cirkev špecifikovala ako delikty. Každý delikt je hriechom, ale nie každý hriech je deliktom.
 
-  Tresty- mediciálne tresty( cenzúry)- A) exkomunikácia- právne vylúčenie cirkvi,
Najvážnejší cirkevný trest
B) interdikt
C) suspenzia 
 
-  prvé dva tresty sa týkajú aj laikov, posledný len klerikov
 
-  odňatie exkomunikácie je pápežovi rezervované: a) zneúctenie eucharistie
b) priame porušenie spovedného
   tajomstva
    c) fyzický útok na pápeža    d) biskupská vysviacka    c) kňaz, ktorý rozhreší páchateľa  v 6. božom prikázaní
 
-  tresty:
  latal sentendicie – sú špecialitou len cirkvi, tresty, ktoré nasledujú automaticky vo  svedomí po spáchaní určitého deliktu
  ferende sentendicie- tresty, ktoré nasledujú po vyhlásení rozsudku
 
-  Procesné právo
-  na 95% je procesné právo, ktoré sa týka neplatnosti manželstva
-  zvyšných 5% sa v cirkvi riešia trestné, majetkové a administratívne procesy
-  po formálne stránke procesy rozdeľujeme na tieto skupiny:
a)  ak subjekty, ktoré sú rovnocenné a majú spor, hovoríme o sporovom procese
b)  ak nariadený cirkvi žaluje podriadeného cirkvi, hovoríme o trestnom procese. Objektom tohto sporu je trestný čin, následkom je sankcia. Patrí sme spáchanie deliktu
c)  Ak podriadený cirkvi žaluje nadriadeného cirkvi, hovoríme o administratívnom procese. Patrí sem spravovanie veci v cirkvi + preloženie farára
 
- Cirkevné súdy
-  cirkevný súd sa v cirkevnom práve nazýva tribunál
-  3 druhy tribunálov pre sporové a trestné kauzy:
a)  cirkevný diecézny tribunál- v porovnaní so štátom okresný súd
b)  metropolitný tribunál- tribunál druhej inštancie
c)  apoštolský tribunál- rímska rota. Má sídlo vo Vatikáne
 
-  tribunály pre administratívne spory:
apoštolská signatúra: Rieši administratívne spory medzi podriadenými a nadriadenými. Je vo Vatikáne. Sudcami sú kardináli a biskup. Káuz je menej. Dá  sa prirovnať k Ústavnému súdu. Rieši otázku kompetencie.
 
-  CIRKEVNÝ DIECÉZNY SÚD: Každá diecéza má cirkevný súd. Každá diecéza má súdneho vikára. Ku kancelári tohto súdu patrí aj obhajca(trvalá inštancia). Patrí sem aj notár. Patrí sem verejný prokurátor(promotor spravodlivosti). Advokát- osoba zastupujúca stránku v procese. Tí advokáti, ktorých si volí stránka, sa volajú ex mandato procuratorio. Tí advokáti, ktorých určuje diecézny súd sa volajú ex oficio.
 
Prednáška 5.5.2005
 
-  Dynamická časť procesu:
 
-úvodná časť pozostáva: (1) prijatie žaloby, (2) predvolanie obžalovanej stránky (3) dekrét dosvedčenia sporu
 
-  (1) Prijatím žaloby vzniká medzi stránkami a sudcom(personálom tribunálu) procesné vzťahy. Sudca nikdy nemôže začať kauzu z vlastného predmetu. Keď sa týka manželstva, žalobu môže podať jeden z manželov. Promótor spravodlivosti môže podať žalobu vtedy, ak je verejne známe, že manželstvo je neplatné. Žalobu môžu podať aj deti, ak kauza je riešením ďalšej kauzy(prostriedkom na vyriešenie)
-  Forma žaloby: kánon 1502, 1504
  Žaloba- libelus
  -zo žaloby musí byť jasné, kto je žalobca a kto je obžalovaný
  -musí tam byť predmet žaloby- vec
  -adresy strán
  -žalobný spis musí mať náznak žiadosti, opisu prečo si myslí, že
  -manželstvo je neplatné
  -opis životnej siutácie- zoznámenie, opis situácie pred uzavretím 
  manželstva, udalosti okolo svadby, situácia po svadbe(prvé problémy),
  rozluka
  -žaloba musí mať funus- právnický smrad
  -prečo si myslí, že manželstvo je neplatné
  -žaloba musí byť datovaná 
-  žalobu treba adresovať na určitý súd, posiela sa poštou doporučene alebo osobne. Na súde preberá žalobu notár. Vo výnimočných prípadoch môže byť podaná žaloba ústne.
-  Prijatie žaloby- vypracovanie žaloby 
- ustanovenie tribunálu
-  Súdny vikár(predseda cirkevného súdu) vymenuje na manželskú kauzu 3 súdov. Ak je kauza ťažká, môže vymenovať 5 sudcov.
-  1. je predseda, 2. je referent, 3. je prísediaci; obhajca zväzku, notár
-  Predseda kauzy preskumáva, či sa žaloba môže prijať alebo nie. Žaloba sa môže odmietnuť, ak sa stránka obrátila na nekompetentný súd. Kompetentný súd- súd, toho miesta, kde sa manželstvo uzavrela; súd toho miesta, kde má obžalovaná stránka trvalé alebo prechodné bydlisko; súd toho miesta, kde má žalobca trvalé alebo prechodné bydlisko, ale len vtedy, ak vikár toho súdu, kde má obžalovaná stránka trvalé alebo prechodné bydlisko dá nato dovolenie; súd toho miesta, kde sa nachádza najviac dôkazov
-  Žaloba sa môže odmietnuť vtedy, ak stránka ktorá je žalobcom je zákonite nespôsobilá
-  Žaloba sa môže odmietnuť, ak chýbajú základné prvky žaloby
-  Ak žaloba spĺňa všetko, bude prijatá vypracovaním dekrétu. Keď sa žaloba odmietne treba uviesť dôvody

-  (2) - táto časť sa musí prísne zachovať
-  obžalovaná strana musí vyjadriť svoj postoj- význam procesu
-  predvolanie obžalovanej stránke sa uskutočňuje dekrétom, kde sa obžalovaná stránka musí vyzvať, aby sa osobne dostavila. Dekrét sa musí posielať doporučene! AK sa predvolanie(dekrét) vráti, cirkevný sudca musí opäť poslať dekrét. Ak 2x posebe obžalovaná stránka na vyzvanie nereaguje, cirkevný súd vyhlási neprítomnosť obžalovanej stránky. Predvolaná obžalovaná stránka musí vyjadriť stanovisko, aby došlo k bode (3)
 
-  (3)- je to vymedzenie okruhu sporu
-  presné hranice sporu
-  dosvedčenie sporu sa vždy robí na zasadaní: proti tomuto dosvedčeniu sa môžu stránky odvolať
-  ak neprejavia zmenu i nesúhlas celá úvodná časť je uzavretá
-  dôkazová fáza procesu- zbierajú sa dôkazy
 
zrieknutie sa súdenia kauzy- ak sudcu viaže ku stránke veľké priateľstvo alebo nepriateľstvo, alebo ak sú v 4. stupni bočnej čiare pokrvenstva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018