Pojem a druhy učenia

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 916 slov
Počet zobrazení: 3 535
Tlačení: 171
Uložení: 185

Pojem a druhy učenia

-  učenie sa považuje za kľúčové slovo v Pg psych
-  viacero aspektov: logický, kybernetický, pedagogický, biologický, fyziologický, spoločne. determinácie, gnozeologický, psychologický (Linhart)
Učenie – chápeme ako cieľavedomé, zámerné osvojovanie vedomostí, pohybových zručností a návykov. Vo všeobecnosti je učenie zmena správania, resp. vlastností osobnosti vplyvom skúseností.
-  interdisciplinárny pojem
-  utváranie osobnosti
-  je aktivita subjektu
-  proces, kt. slúži ako autoregulačný mechanizmus (integruje celú osobnosť)
Ďurič – učenie je celoživotný údel človeka, netýka sa len osobnosti študujúcej v škole, všetko čím disponujeme získavame v procese učenia sa → súčasť každej psy disciplíny 

Zmena času - letný čas a zimný čas - posúvanie času

Základná druhy učenia:

1.  učenie ako osobitná činnosť, ktorá je špeciálne zameraná na naučenie sa niečoho; ide tu o zámerné učenie sa človeka (napr. žiak sa učí algebru)
2.  učenie ako výsledok činnosti, ktorá bezprostredne smeruje k inému cieľu; účenie tu vystupuje ako komponent inej činnosti, do ktorej je proces učenia zahrnutý
 
širšie vymedzenie: prispôsobenie sa životným podmienkam, prostrediu (adaptačný mechanizmus)
· nadobúdanie skúseností
· zmeny v potenciálnom správaní
· celoživotný údel človeka
· cieľom je zmeniť jednotlivca
· cieľom je dosiahnuť zmeny v poznaní, hodnotení, komunikovaní a pretváraní konania jednotlivca ako aj sociálnych skupín
užšie vymedzenie:   proces osvojovania si individuálnych vedomostí, zručností, návykov, vlastností, spôsobov správaní
· aktivita uskutočňovaná systematicky, organizovane a intencionálne v rôznych typoch inštitucionalizovaného vzdelávania, ktorá prebieha v plánovaných a organizovaných pedagogických situáciách učenia sa
· dva typy učenia: učenie seba samého (vedomá autoregulácia)
učenie niekoho iného (riadené učenie)
· riadené zámerné učenie → celoživotný proces utvárania osobnosti prostredníctvom učenia a samoučenia → vyučovanie
výsledkom učenia sú: osvojené vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, zmenené osobnostné vlastnosti

Učenie podľa Fontanu:

-  pomerne trvalá zmena v potenciálnom správaní, ktorá závisí od skúseností a prejavuje sa v zmenách správania
-  upozorňuje na to, že učenie musí jednotlivca zmeniť
-  zmena nastáva v dôsledku skúseností
-  zmena je teda v potenciálnom správaní sa (prejaví sa až s odstupom času)
-  nie všetky zmeny správania sú výsledkom učenia
-  učenie a pamäť: pamäť je nevyhnutnou podmienkou učenia
Učenie podľa Linharta: - učenie je tá forma činnosti, pri kt. jednotlivec mení svoje vlastnosti a správanie pod vplyvom vonkajších činiteľov a v závislosti od dosiahnutého výkonu
základné ľudské činnosti – hra – učenie – práca
Učenie podľa Pardela: učeniu sa pripisuje formujúci význam osobnosti
hlavnou črtou učenia sa je tvorivý moment odrážajúci sa v schopnosti sebautvárania, sebaregulácie, sebavýchovy (regulačná funkcia v činnosti človeka)

Učenie podľa Štefanoviča

– učenie = zámerné cieľavedomé systematické nadobúdanie vedomostí, zručností, návykov ako aj foriem správania a osobných vlastností v pg praxi = proces vyučovania
- vyučovanie v šk. prostredí – zložitý súbor rozmanitých činností učiteľa a žiaka, kt. sa realizujú vo vzájomnej interakcii
U ←→  Ž
  plní výchovno-vzdelávacie ciele  získava vyučovaní pomoc pre vlastné
  učenie sa, pre vzdelávanie, kvalifikáciu,
pre odborné vlastnosti
Základom učiteľovho poznania sú odpovede na otázky:
· aký žiak je?
· aký by mal byť?
· aký by mohol byť?
 
vyučovanie - má sa podieľať na uspokojovaní potrieb žiakov, ktorými sú:
VYUČOVAŤ? (Petty)
VY – vysvetlenie, čo sa majú učiť a prečo
U – ukážka a ako sa to majú učiť
Č – činnosť
O – overovať, opravovať
V – vybavovanie (vybavovacie pomôcky): poznámky
A – aktívne opakovanie
T – testovanie
? – otázky žiakov
tradičné vyučovanie → pasívne metódy
humanisticky orientované vyučovanie → na žiaka zamerané vyučovanie – interaktívne metódy na aktivizáciu Ž, obojstranná komunikácia
 
→ požiadavka na efektivitu vyučovania, učenie je efektívne keď: žiaci
1. vedia, čo majú robiť (predstavy, ciele, ...)  ČO?
2. chápu, prečo sa majú učiť PREČO?
3. vedia, ako a kedy budú skúšaní  SKÚŠANIE?
4. vedia, že majú prístup k informáciám PRÍSTUP K INFO?
5. majú podporu spolužiakov, učiteľov a rodičov  PODPORA!
6. pracujú vlastným tempom (kt. im vyhovuje) VLASTNÉ TEMPO!
7. majú dostatok zdrojov informácií   ZDROJE INFO!
8. zaujíma ich to, čo robia (má to zmysel) ZMYSEL!
9. využívajú viaceré aktivity (sú aktívni)  AKTIVITA!
10. sú ochotní a schopní referovať o svojom vlastnom postupe REFLEXIA!
Vygotskij   – zóna aktuálneho vývinu (štádium, v kt. žiak zvláda primerané veku úlohy)
  - zóna najbližšieho vývinu (štádium ťažších náročnejších úloh)
→ požiadavka na efektivitu vyučovania, učenie je efektívne keď: učitelia

- poskytujú jasné ciele (reálne splniteľné, primerané)
- poskytujú jasné pokyny, inštrukcie
- budujú na predchádzajúcich zručnostiach, vedomostiach, skúsenostiach
- vytvárajú motivujúce prostredie
- poskytujú vhodné zdroje a zabezpečujú ľahký prístup k informáciám
- poskytujú rôzne aktivity
- podporujú zodpovednosť žiakov
- podporujú sebamotiváciusebadisciplínu
- pre prípravu žiaka na budúcnosť je potrebné vo vyučovacom procese, robiť všetko pre to, aby učenie sa pre žiakov bolo OSLAVOU (poznania nového, múdrosti, vzdelania)
- aby učenie bolo radosťou
- aby učenie bolo dobrodružstvom
- aby učenie bolo vzrušujúce
- a aby bolo interpersonálne pozitívne naladené

(9.-13. priamo vychádza z projektu Milénium)

ITV podľa Kovalíkovej

- nezvoní sa (každé zvonenie naruší stabilitu NS, rozptyľuje, odporúča sa skôr zdvihnúť ruku, jemné zvonenie, iné melódie)
- len pozitívne formy hodnotenia – pozitívna spätná väzba (pochvala) → základná potreba: pozitívneho ocenenia (apatia voči negatívnemu správaniu sa, negatívne hodnotenie nič nevyrieši, negatívne hodnotenie → negatívna reakcia)
- trpezlivosť – nenáhlivosť
- mať systém požiadaviek, poriadok v triede, zásady fungovania na vyučovaní (na tvorbe zásad sa majú podieľať aj žiaci)
- „človek sa učí celým telom, nebráňme deťom prijímať informácie každou časťou ich tela“
- odporúčanie: vytvoriť v triede mozgovú kompatibilitu triedy, kt- má tieto zložky:

a)  neprítomnosť ohrozenia (ak sa žiaci boja písomky, nemôžu sa sústrediť, nemôžu pracovať)
b)  významnosť obsahu (dôležitosť obsahu pre život)
c)  možnosť voľby – výberu (nenásilne, dať šancu výberu)
d) adekvátny čas (učivo má vychádzať z poznania žiakov)
e)  obohacujúce prostredie (učivo má provokovať všetky zmysly)
f) spolupráca (vzájomný rešpekt a deľba úloh)
g)  okamžitá spätná väzba (reflexia a sebareflexia)
h)  dokonalosť (každý výkon žiaka v tom momente je jeho najvyšším možným výkonom a tak ho vždy treba oceniť)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020