Klasická novoveká filozofia

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 867
Tlačení: 65
Uložení: 61

Klasická novoveká filozofia

 • Začiatok: prvá polovica 17.storočia
 • Vyvrcholenie: prvá tretina 19. stor.-

nemecká klas. idealistická filoz.

 • Zakladatelia: Francis Bacon

René Descartes

Thomas Hobbes

 • Spoločenské podmienky

Prechod od feudalizmu k buržoáznemu zriadeniu- nový pohľad na štát, zmena postavenia človeka, ľudské práva

Naviazanie na prírodnú filozofiu-

 • do popredia sa dostáva gnozeológia- teória poznania
 • Hľadanie poznania , aby bolo pravdivé a najefektívnejšie

Filozofické smery

 • Empirizmus: Francis Bacon

John Locke

David Hume

George Berkeley

 • Racionalizmus: Réne Descartes

Benedictus Spinoza

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Empirizmus
 • Zmyslová skúsenosť
 • Javová stránka veci
 • Zmyslové poznanie je predpokladom pre rozumové
 • Induktívna metóda
 • Anglicko
 • Vrodené idey nejestvujú
 • Gnozeologická skepsa

Racionalizmus

 • Rozum
 • Deduktívna metóda
 • Francúzsko, Nemecko
 • Vrodené idey sú v rozume narodením
 • Gnozeologický optimizmus
 • Snaha preniknú k podstate veci

empirizmus-racionalizmus

 • Spor E- R – 1.pol. 17. stor.
 • Pokus o prekonanie sporu - osvietenská filozofia
 • Pokus o prekonanie sporu- 1. tretina 19.stor. -nemecká klasická idealistická filozofia

René Descartes

Zakladateľ novovekého racionalizmu

 • vypracoval projekt systematického poznania
 • pravé poznanie musí začať radikálnou skepsou /absolútnym pochybovaním o všetkom – o tom, čo bolo kedy napísané a povedané, o svete, o bohu…/
 • jedinou skutočnosťou, o ktorej nemožno pochybovať je fakt, že pochybujeme;
 • naša pochybnosť je dôkazom toho, že myslíme
 • naše myslenie zasa dôkazom, že jestvujeme 
 • pochybnosť – myslenie – bytie /kritérium a vzor pravdy/ 
 • „Cogito ergo sum…“ /Myslím, teda som…/
 • Idea Boha je súčasťou nás samých, nie je produktom človeka a je rovnako pravdivá ako naša vlastná existencia; Boh nie je výplodom ani našej vonkajšej skúsenosti /tá je totiž zameraná na prírodu a nie na Boha/ a ani našej vnútornej skúsenosti /nedokonalý ľudský duch nemôže vymyslieť dokonalého Boha/ 
 • formuluje teologický dôkaz božej existencie /dielo „Meditácia o prvej filozofii“/
 • Ak je Boh pravdovravný a ukazuje človeku svet skutočne taký, aký je, Descartes sa pýta, v čom spočíva prameň omylov človeka…

dualistický model sveta

 • Res cogitans – vec mysliaca /myslenie, duch/ - Boh, ľudský duch – myslenie
 • Res extensa – vec rozpriestranená /telesá vyplňajúce priestor/ - telo človeka, živá a neživá príroda;
 • ľudské myslenie ju môže pravdivo poznávať cez jediný atribút - rozpriestranenosť /vyjadriteľná
 • v matematických pojmoch/;
 • nie je poznateľná cez zmysly – tie sú klamlivé
 • množstvo pohybu, ktoré dal Boh svetu je vždy rovnaké – zákon zachovania pohybu
 • poznanie sveta - deduktívna metóda

 „Rozprava o metóde“ 

 • / Pravdivé je len také tvrdenie, ktoré je rozumu zrozumiteľné 
 • / Zložitý problém je potrebné rozčleniť na menšie časti, s ktorými dokáže náš rozum lepšie pracovať
 • / Postupovať musíme od všeobecného ku konkrétnemu, od jednoduchého k zložitejšiemu
 • / O výsledkoch poznania si treba viesť presné záznamy

Anglická osvietenská filozofia

John Locke- najvýznamnejší predstaviteľ novovekého empirizmu

 • „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začínasloboda druhého.“

Rozprava o ľudskom rozume

 • dielo je písané veľmi zrozumiteľným štýlom, prístupným pre široké čitateľské publikum
 • Locke pýta, či je rozum schopný poznať pravdu a ak, tak do akej miery
 • je prvým kritickým filozofom v dejinách filozofie
 • v úvode diela autor nastoľuje otázku, ako sa do nášho vedomia dostávajú predstavy, pojmy /idey – obsahy vedomia/…na túto otázku sú možné len tri odpovede:

Idey

 • pochádzajú z vonkajšej skúsenosti na základe zmyslového vnímania; /
 • pochádzajú z vnútornej skúsenosti – vedomie sa obracia do vnútra k sebe samému a pozoruje svoju vlastnú činnosť /vnútorné vnemy – poznávanie a chcenie/; vnútorné vnemy však nevznikajú bez predchádzajúcich vonkajších vnemov!!!
 • jednoznačným zamietnutím vrodených ideí vedomie dieťaťa i divocha dokazuje, že žiadne vrodené obsahy vedomia nejestvujú
 • Naše vedomie je pred narodením ako nepopísaná doska „tabula rasa“ /white paper/
 • a až skúsenosť na ňom zanecháva isté dáta /údaje

Rozdelenie idey

 • Jednoduché idey - základné pocity a vnemy

„Základný stavebný materiál“ vedomia - rozum k nim nič nepridáva, ani neuberá

 • Zložené idey - pomocou rozumu kombinujeme jednoduché idey,

- rozum hrá aktívnu úlohu (usporadúva ich, porovnáva, skladá, zovšeobecňuje...)

Zovšeobecňovaním vznikajú všeobecné pojmy

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011