Ústava Slovenskej republiky SR

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 03.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 062 slov
Počet zobrazení: 98
Tlačení: 2
Uložení: 3

Ústava Slovenskej republiky

- základný zákon štátu

- tvorená ústavnými zákonmi (napr. právna sila)

- ústavu SR vypracováva, mení a schvaľuje NR SR

- kvalifikovanou väčšinou (3/5 zo 150 poslancov)

Štruktúra ústavy SR:

 • Preambula (slávnostné vyhlásenie občanov SR, vyjadruje základnú filozofiu, ciele, slobodný život...)
 • 9 hláv
 1. hlava
 2. Všeobecné ustanovenia

- demokratický štát

- suverénny štát

- právny štát

- štátna moc -> z ľudu – vykonáva sa priamo (referendum)

nepriamo – volení zástupcovia

- SR nie je viazaná na žiadne náboženstvo, ideológiu

- štátny jazyk – slovenčina

- štátna moc – zákonodarná, súdna, výkonná

- najväčšiu moc má parlament

- na čele stojí prezident

 1. Štátne symboly – pečať, znak, vlajka, hymna

-> hanobenie štátnych symbolov je trestné

 1. Hlavné mesto : Bratislava
 1. hlava
 • Ľudské práva

- zakotvené v medzinárodných zmluvách a dohovoroch o ochrane ľudských práv a slobôd

- sú neodňateľné, nedotknuteľné, nezrušiteľné

- zaručujú sa všetkým bez rozdielu

 • Skupiny

- osobné práva a slobody

- politické práva a slobody

- hospodárske, sociálne, kultúrne práva

Osobné práva a slobody

 1. Právo na život vrátanie zákazu trestu smrti (do 3mesiaca rozhoduje mama)
 2. Právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia – ochrana pred neoprávneným zhromaždením, zverejňovaním a zneužívaním osobných údajov; nikoho nemožno mučiť, krutý trest, ponižujúce správanie
 3. Právo vlastniť majetok (právo dedenia, možnosť vyvlastnenia za primeranú náhradu)
 4. Právo na nedotknuteľnosť obydlia
 5. Sloboda svedomia myslenia, náboženského vyznania viery
 6. Právo na osobnú slobodu
 7. Právo na listové tajomstvo a ochranu osobných údajov (SMS, listy)
 8. Sloboda pohybu a pobytu ( nesmie opustiť SR tí, čo sa dopustili trestného činu)
 9. Právo na právnu ochranu (ak neporuším zákon nebudem trestne stíhaná, ak poruším mám právo na spravodlivý proces)

Prezumpcia neviny – človek je nevinný pokiaľ mu súd nepreukáže vinu

Politické práva a slobody

 1. Sloboda prejavu a právo na informácie (pornografia, osobné údaje, výrobné tajomstvo)
 2. Petičné právo (možnosť ako sa občania môžu obracať so svojimi sťažnosťami na štátne orgány
 3. Právo pokojne sa zhromažďovať (demonštrácie, protesty)
 4. Právo slobodne sa zhromažďovať ( do politických strán)
 5. Právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných (priamo- referendum, petícia; nepriamo- voľba zástupcov)
 6. Práva národnostných menšín a etnickcých skupín – používať národný jazyk v národnom styku, študovať v materinskom jazyku, možnosť naučiť sa slovenský jazyku

Hospodárske práva a slobody

 1. Sloboda vlastníctva
 2. Sloboda povolania (možnosť výberu povolania)
 3. Sloboda podnikania

Sociálne práva

 1. Právo na prácu
 2. Právo na spravodlivú odmenu
 3. Právo na odpočinok
 4. Právo na ochranu pred svojvoľným prepúšťaním a diskrimináciou v zamestnaní
 5. Právo na štrajk
 6. Právo na zabezpečenie v starobe
 7. Ochrana matky a dieťaťa, rodiny, manželstva, mladistvých a zdravotne postihnutých
 8. Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť
 9. Dôstojné bývanie

Kultúrne práva

 1. Právo na vzdelanie
 2. Sloboda vedeckého bádania
 3. Právo na ochranu životného prostredia
 4. Ochrana kultúrneho dedičstva
 1. hlava – hospodárstvo SR
 • Sociálne a ekologicky orientovaná trhová ekonomika
 • Ochrana hospodárskej súťaže
 • Opakom konkurencie je monopol
 • Hospodárenie cez štátny rozpočet
 • SR má vlastnú emisnú banku – NBS
 • Platidlo – euro
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
 1. hlava – územná samospráva
 • Obec – základ územnej samosprávy

- zdržuje osoby s trvalým pobytom v obci

- hospodárenie obce

- rozhodovacia právomoc

 • Orgány obce

- obecné zastupiteľstvo (parlament)

- starosta obce (prezident) 

 1. hlava – zákonodarná moc
 • Národná rada slovenskej republiky, NR SR (jednokomorový parlament)

Kompetencie NR SR

 • vo vzťahu k legislatíve (schvaľovanie ústavy, ústavných zákonov a zákonov)
 • vo vzťahu k zahraničiu (ratifikácia medzinárodných zmlúv -> odsúhlasenie, prezident ju musí podpísať až potom je platná teda sa stáva súčasťou zákona)
 • vo vzťahu k vláde – schvaľovanie vládneho programu, schvaľovanie rozpočtu SR, kontrola vlády
 • voľba predstaviteľov :
  • najvyššieho súdu SR
  • najvyššieho kontrolného úradu SR

súčasné parlamentné strany : SMER, KDH, OĽANO, MOST- HÍD, SDKÚ-DS, SAS

zloženie NR SR

 - predseda NR SR – Pavol Paška

 - poslanci - 150 poslaneckých mandátov

- volení v parlamentných voľbách – každé 4 roky

Rozdelenie poslancov na poslanecké kruhy

 - poslanci jednej strany tvoria poslanecký klub

Iné rozdelenie na parlamentné výbory

 - poslanci sa vyberajú podľa kvalifikácie, odbornosti (napr. školský, zdravotnícky)

 - ich úlohou je pripomienkovať zákony (pred schválením), zákon určitého odvetvia ide k výboru, ktorý má toto

odvetvie na starosť a majú ho pripomienkovať

Prijímanie zákonov v NR SR

 • NR SR je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
 • Na prijatie zákona je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
 • Na prijatie alebo zmenu ústavy je potrebná 3/5 všetkých poslancov

Referendum

- spôsob ako občania môžu priamo zmeniť alebo rozhodnúť o ústave alebo o zákonoch, a tým priamo ovplyvniť dôležité rozhodnutia štátu

- forma priamej demokracie

- referendum vyhlasuje prezident, ak ho o to požiadajú : občania formou petície (350 000)

NR SR

- výsledky referenda sú platné ak sa ho zúčastní minimálne 50% všetkých voličov SR

- výsledky referenda sú prijaté, ak ich podporila minimálne 50% občanov, ktorí sa referenda zúčastnili

 1. hlava výkonná moc
 • Prezident
 • Vláda

Prezident

 • Smerom k zahraničiu – reprezentuje nás; menuje, vysiela a prijíma poslancov
 • Smerom k NR SR – podpisuje –fignuje schválené zákony; má právo veta – môže vrátiť zákon do NR SR s pripomienkami
 • Smerom k vláde - vymenuje vládu – na návrh lídra víťaznej politickej strany

- odvoláva vládu – na základe vyslovenej nedôvery

- prijíma demisiu vlády – je dobrovoľná

Ak podá demisiu, ale je odvolaný :

 • predseda – padá vláda
 • minister – vymení sa
 • smerom k súdnej moci - má právo udeľovať amnestiu, odpúšťať tresty, zastaviť trestné konanie

 - vyhlasuje referendum

- vypovedá vojnu

Voľba prezidenta

 - je volený priamo občanmi

 - funkčné obdobie je 5 rokov

Odvolanie prezidenta

 - NR SR

 - ak vykonáva činnosť proti : demokracii, územnej celistvosti a zvrchovanosti SR

Vláda

Zloženie vlády :

 - podpredseda vlády – premiér

 - podpredsedovia

 - ministri

Zostavenie vlády

- cieľom predsedu je zostaviť väčšinovú vládu (väčšinová podpora v NR SR)

- po voľbách NR SR prezident poverí lídra víťaznej politickej strany zostavením vlády

- na jeho návrh prezident vymenuje vládu

Funkcie vlády

- vydávajú vládne nariadenia (vždy musia byť v súlade s ústavou a zákonmi)

 - riadi a kontroluje ministerstvá

 - vypracováva návrh štátneho rozpočtu

Odvolanie vlády

 - najprv musí NR SR vysloviť nedôveru vláde

 - na základe toho ju môže prezident odvolať

Demisia vlády – odstúpenie vlády z vlastnej iniciatívy

 1. hlava – súdna moc
 • ústavný súd SR
 • sústava súdov SR

ústavný súd SR

 • nezávislý orgán súdnej ochrany
 • sídlo – Košice
 • má 13 sudcov, menuje ich prezident

kompetencie

 1. kontrola dodržiavania ústavnosti
 2. ochrana práv a slobôd občanov
 3. rozhodovanie o súlade právnych predpisov s ústavou SR
 4. výklad ústavných zákonov
 5. rozhodovanie o sťažnostiach vo veci volieb, referend, mandátu

 Judr. Ivetta Macajková – predsedníčka ústavného súdu SR

Sústava súdov SR

 - najväčší súd SR

 - krajské súdy

 - okresné súdy

 - vyšší vojenský súd

- vojenské obvodové súdy

Systém 2- stupňových súdov

- z prvostupňového súdu sa odvoláva na 2-stupňový (ten to prešetrí), buď potvrdí alebo 1-stupňovému nariadi ďalšie

konanie

- najvyššie súdy kontrolujú činnosť krajských súdov

- môžu prijímať odvolania

- príjmu odvolania z krajského

Senát 1-5 sudcov (trestné právo)

Špecializovaný trestný súd

 - závažnou trestnou činnosťou (korupcia, mafia, terorizmus)

Judr. Štefan Harabin - predseda ústavného súdu

 1. hlava – prokuratúra SR
 • generálna prokuratúra
  • vyšetruje trestné činy (spolu s políciou)
  • bdie nad zákonnosťou a dodržiavaním zákonov
  • v mene štátu podáva žalobu
 1. hlava

Upravuje :

 • Vzťah k ratifikovaným medzinárodných zmluvám
 • Zmeny ústavy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.053