Deviácia, sociálna kontrola, sociálna zmena, komunita, extrémizmus

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: katyp (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 693 slov
Počet zobrazení: 41
Tlačení: 4
Uložení: 5

-Charakterizujte pojmy deviácia, sociálna kontrola, sociálna zmena, komunita, extrémizmus.

-Na základe historického poznania uveďte príklady priebehu sociálnych zmien v spoločnosti.

-Rozlíšte pojmy evolúcia, revolúcia, pokrok, sloboda a modernizácia.

DEVIÁCIA

- správanie narušujúce všeobecne uznávané normy a pravidlá správania dané spoločnosťou

- odchýlka od štandardných sociálnych foriem.

- podtrieda sociálneho správania, je to termín na označenie odchýlky od očakávaného správania, ktoré predpisuje sociálna norma platná v určitej spoločnosti.

SOCIÁLNA KONTROLA

- je to proces, prostredníctvom ktorého si spoločnosť ako celok alebo jednotlivé soc. skupiny (škola, nemocnica...) vynucujú konformné správanie

- tvorená všetkými sociálnymi mechanizmami, ktoré majú zabezpečiť poriadok a bezpečnosť spoločnosti

 1. a) formálna – oficiálny tlak na dodržiavanie noriem správania sa, je typická pre veľké soc. skupiny, dohliada sa na dodržiavanie noriem prostredníctvom nariadení, zákazov, príkazov a zákonov

  - zároveň sú sformované orgány, ktoré dohliadajú na dodržiavanie poriadku (polícia) a sú vypracované formy, ktoré vynucujú dodržiavanie poriadku

  b) neformálna – neoficiálny tlak zo strany skupiny, ktorá nás núti dodržiavať normy

  - najvýraznejšie je to vidieť na tlaku verejnej mienky
  - tlak vo forme sankcii – odmeny, ocenenia, pochvaly a tresty, zahanbenia, výsmech, odsudzovanie, pokarhanie

SOCIÁLNA ZMENA

-je podstatná zmena sociálneho usporiadania spoločnosti, ide o zmeny v oblasti kultúry spoločnosti, zmeny jej sociálnej štruktúry, sociálneho správania ľudí, zmeny vzťahov medzi jednotlivcami, sociálnymi skupinami ...

DRUHY SOCIÁLNY ZMIEN:

1)Podľa zvolenej úrovne analýzy

 1. a) zmeny na mikroúrovni života spoločnosti
 2. b) zmeny na makroúrovni života spoločnosti

2)Podľa oblasti života spoločnosti

 1. a) zmeny politické
 2. b) zmeny ekonomické
 3. c) zmeny kultúrne

3)Podľa kvality ( resp. povahy )

 1. a) evolučné
 2. b) revolučné

Zdroje sociálnej zmeny ( faktory, determinanty ) – sú to také skutočnosti, ktoré sociálne zmeny spôsobujú, vyvolávajú, prípadne ovplyvňujú

Hlavné zdroje sociálnej zmeny

 1. a) prírodné prostredie
 2. b) vývoj populácie
 3. c) vedecko-technický pokrok a technologický rozvoj
 4. d) kultúrne zmeny ( najmä ideológie )
 5. e) kolektívne správanie
 6. f) sociálne hnutie
 7. g) súťaženie, resp. konkurencia a konflikt

KOMUNITA (spoločenstvo)

- je prostredie alebo skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Slovo komunita býva často používané ako synonymum pre pospolitosť, teda protiklad pojmu spoločnosť. Výraz komunita pochádza z latinského slovného základu spoločného s communicare, komunikácia - komunikovať.

Zmysel komunity

Fenomén komunity - spoločenstva umožňuje vytvoriť a zažiť nehierarchické, veľmi hlboké medziľudské väzby, ťažko realizovateľné v súčasnom sociálnom prostredí. Umožňuje ľuďom prijať, transcendovať a oslavovať ich rozdielnosti a odlišnosti, čo ich uschopňuje komunikovať efektívne, otvorene a spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré boli vytýčené pre spoločné dobro. „Ako dôsledok mnohí členovia skupiny vytvárajúcej spoločenstvo prežívajú pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorý veľmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných skupinách.“

EXTRÉMIZMUS

neštandardné správanie, prípadne ideológia, ktoré sa významným spôsobom odlišujú od všeobecne akceptovaných a zaužívaných stanov.

Extrémizmus nemusí automaticky znamenať kriminálne konanie, často mu však je pripisované popieranie či porušovanie etických, právnych alebo iných významných spoločenských štandardov.

Extrémizmus býva často spájaný s rasovou, národnostnou, prípadne náboženskou neznášanlivosťou.

Medzi základné druhy extrémizmu patria politický a náboženský extrémizmus.

Vyhranený extrémizmus je často sprevádzaný verbálnou alebo fyzickou agresivitou.

PRÍKLADY PRIEBEHU SOCIÁLNYCH ZMIEN V SPOLOČNOSTI:

-prírodné prostredie, vývoj populácie, vedecko-technický pokrok a technologický vývoj, kultúra, súťaženie, konkurencia a konflikty v spoločnosti i medzi spoločnosťami, kolektívne správanie. V poslednom čase vzbudili pozornosť teórie modernizácie, teória svetových systémov a teória závislosti.

EVOLÚCIA

-postupná kvantitatívna zmena človeka

REVOLÚCIA

-hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami.

Pojem revolúcia sa používa aj vo význame: zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

POKROK

-napredovanie, ktoré sa spočiatku chápalo neutrálne, t. j. ako postup k lepšiemu aj k horšiemu; s nástupom novoveku (15. storočie - 16. storočie) sa pokrok chápe čoraz viac ako zlepšovanie, stupňovanie a vývin k vyššiemu. Súbežne s tým význam výrazu pokrok nadobúda ideologickú účinnosť, stáva sa prísľubom možnosti vziať osud do vlastných rúk. V súlade s tým potom pokrok prebieha vždy zároveň s vysokým hodnotením praktických schopností a zručností.

 SLOBODA

-neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle.

-Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt.

 MODERNIZÁCIA

-prispôsobenie, prispôsobovanie sa najnovším vymoženostiam, poznatkom, modernizovanie života, modernizácia výroby, poľnohospodárstva...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Deviácia, sociálna kontrola, sociálna zmena, komunita, extrémizmus

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014