Pojem kultúra a jej prvky

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: katyp (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 289 slov
Počet zobrazení: 41
Tlačení: 4
Uložení: 5

Charakterizujte pojem kultúra a uveďte jej prvky. Posúďte, ktoré spoločenské problémy v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr. Vymenujte účel a funkciu organizácie (usporiadania) spoločnosti. Rozlíšte základné druhy sociálnych skupín a objasnite, aké druhy komunikácie vymedzujeme.

OSNOVA:

 1. Kultúra

 1. Prvky kultúry
 2. Spoločenské problémy
 3. Organizácia (usporiadanie)spoločnosti
 4. Sociálna skupina
 5. Druhy sociálnych skupín7. Druhy komunikácie

Kultúra:

 • to, čo charakterizuje každú spoločnosť
 • súbor zvykov, pravidiel, hodnôt a tradícií skupiny
 • spôsob života istej spoločnosti ľudí

Prvky kultúry:

 1. Poznanie – Informácie sú nevyhnutnou súčasťou, každej spoločnosti. Umožňujú spoločnosť urobiť lepšou a dokonalejšou.
 1. Správanie sa – hodnoty, normy, kultúrne vzory

Hodnoty - všeobecne prijaté predstavy o tom, čo je dobré a čo zlé Normy - sociálne očakávania

 1. Materiálne výtvory ľudskej spoločnosti – materiálne predmety a symboly, ktoré danú spoločnosť charakterizujú
 1. Jazyk každá spoločnosť má špecifický jazyk, v ktorom sa dorozumieva
 1. Sociálne inštitúcie manželstvo, náboženstvo, vzdelávanie, výroba
 1. Idey vierovyznanie, ideológie

Spoločenské problémy:

 • rasová a náboženská neznášanlivosť
 • iný pohľad na rodinu a manželstvo (polygamiu, homosexualitu)
 • ekonomické problémy

Organizácia (usporiadanie) spoločnosti:

 • každý celok spoločnosti musí byť organizovaný, aby nedochádzalo k chaosu a zmätku
 • všetci členovia istej organizácie majú svoj vlastný sociálny status (postavenie človeka v spoločnosti)

Sociálna skupina:

 • určitý počet osôb navzájom spojených istými väzbami, spoločnými hodnotami, normami a cieľmi

Druhy sociálnych skupín:

 1. Podľa veľkosti:
  1. malé – do 40-20 členov
  2. veľké – nad 40 členov
 2. Podľa trvania:
  1. trvalá – rodina
  2. dlhodobá – práca, manželstvo, priatelia/partneri
  3. dočasná – žiaci v triede
  4. situačná – (krátkodobá); oslava, štrajkujúci ľudia...
 3. Podľa dodržiavania pravidiel:
  1. formálna – dopredu určené pravidlá/vzťahy (učiteľ ↔ žiak)
  2. neformálna – vybudovaná na základe sympatií, spoločných záujmov (priatelia)

Druhy komunikácie:

1. verbálna:

 • reč v priamom alebo v nepriamom styku
 • prostredníctvom: telefónu, rozhovoru, listu, sms-ky, ..

2. neverbálna:

 • prostredníctvom predmetov, mimiky, gestikulácie, dotykov ale aj prostredníctvom intenzity hlasu, tempa reči a
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029