:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Štátny rozpočet

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 548 slov
Počet zobrazení: 4046
Tlačení: 346
Uložení: 350
štátny rozpočet
Rozpočtová (fiškálna) politika je ovplyvňovanie štátu prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu od vládnej úrovne až po miestnu, regionálnu úroveň.
Štátny rozpočet  je centralizovaný peňažný fond, ktorý má formu bilancie (porovnanie ľavej strany = príjmy T a pravej strany = výdavky G). Môže byť:
1.) rozpočtový prebytok – príjmy sú väčšie ako výdavky ( T>G).
2.) rozpočtový nedostatok – príjmy sú nižšie (T<G), vzniká štátny dlh
Štátny deficit je prenos štátneho dlhu z jedného roka na druhý
3.) vyrovnaný rozpočet – (T=G)
 
Etapy štátneho rozpočtu:
1.) prípravná - etapa zostavovania štátneho rozpočtu (prezident, premiér, minister financií)
2.) etapa schvaľovania parlamentom
3.) etapa plnenia - v priebehu plnenia môže prísť k presunom v jednotlivých položkách
4.) kontrola - stanovuje sa záverečný štátny účet, akási uzávierka (bilancia)
 
Zásady štátneho rozpočtu:
1.) každoročné zostavovanie štátneho rozpočtu
2.) úplnosť- všetky príjmy a výdavky sa musia zahrnúť
3.) reálnosť- treba vychádzať z reálnej ekonomickej situácie, z reálneho rastu HDP a reálnych predpokladaných príjmov
4.) schodkovitosť- ŠR má formu schodku, platí „zlaté pravidlo rozpočtovej politiky“= schodok sa snažia dorovnať
5.) publicita (verejnosti)- ŠR nemôže byť zostavovaný tajne

Príjmy štátneho rozpočtu:
1.) pravidelné
· dane
· poplatky
· clá
· pokuty
2.) nepravidelné
· jednorázové príjmy- napr. štát predá štátny majetok
· mimoriadne- štát zavedie v tomto roku mimoriadne poplatky
· dočasné- sú výnosy z cenných papierov
Výdavky štátneho rozpočtu:
1.) ekonomického charakteru = investičné - do podnikov
2.) neekonomického charakteru
· neinvestičné- na rozvoj infraštruktúry
· pre potreby štátu- vláda, parlament
· na obranu štátu- armáda, bezpečnosť
· na splácanie štátneho dlhu
· sociálne výdavky- štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok, prídavky na deti, dávky v hmotnej núdzi, ...)
 
Poplatky- kolky, koncesionárske poplatky sú povinné platby štátu vyplývajúce zo zákona, ich výška je stanovená od rozsahu a obsahu činností v štát. správe (súdne poplatky- pri rozvode, akékoľvek súdne rokovania- súdne trovy); správne poplatky- kolky, pri vybavovaní občianskeho preukazu, matričná činnosť; miestne poplatky (za smeti, za psa...)

Clá sú poplatky vyplývajúce zo zákona, ktorými sa platí za dovoz tovaru do krajiny (dovozné clo), za vývoz tovaru je vývozné clo alebo za prepravu tovaru je prepravné clo. Výkonný orgán štát. správy, ktorý vyberá clo sa nazýva colnica.

Pokuty určuje mesto a obec, ich cieľom je udržiavanie poriadku.

Daň je povinná platba štátu, stanovená zákonom, je presne stanovená výška dane a presne stanovený čas platby. Riadi sa daňovou sústavou z roku 1992. Dane delíme na:
1.) priame dane
· dane z príjmov fyzických a právnických osôb
· majetkové dane (z nehnuteľností, stavieb, pozemkov)
· dedičná daň
· daň z výhry, z darovania
· cestná daň
2.) nepriame dane - odvádza ich za nás platiteľ daní:
· daň z pridanej hodnoty = DPH = univerzálna daň - je to daň z obratu znížená o výrobné náklady, platíme ju v cenách tovarov a služieb
· selektívne dane = prohibičné dane- pre vybrané druhy tovarov (daň z uhľovodíkových palív a mazív, daň z alkoholu, piva, vína, tabakových výrobkov), cieľom je znížiť spotrebu daných výrobkov

Daňový subjekt je ten, čo platí dane. Môže byť:
1.) daňový poplatník (daňovník)- platí priame dane, znáša aj daňové zaťaženie
2.) platiteľ daní- platí nepriame dane, neznáša daňové zaťaženie.
Daňový objekt je to, z čoho odvádzame daň (nejaká vec, predmet- dom, nehnuteľnosť).
Daňový základ je suma peňazí, z ktorých sa odvádza daň.
Daňová sadzba je to merítko, ktoré je dané, určené v daňových tabuľkách, podľa ktorých sa zdaňuje daňový základ.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.3)
0.014