:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Zákonnosť, PZ, zbor nápravy I,II,III

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1419 slov
Počet zobrazení: 4976
Tlačení: 375
Uložení: 393
zákonnosť, PZ, zbor nápravy I,II,III, poľahčujúce okolnosti
Zákon je všeobecne záväzný a platný predpis vydaný orgánom štátnej moci.
Zákonnosť je dodržiavanie všetkých zákonov v štáte tými, ktorých sa to týka → v štáte vládne zákon a štátnu moc ohraničuje a limituje právo (autorom právneho štátu je T. PAINE).
Znaky zákonnosti:
1.) vláda práva nad štátom
2.) moc sama seba obmedzuje – predstavitelia štátnej moci konajú len to, čo im zákon dovoľuje
3.) občan môže robiť všetko, čo zákony nezakazujú, je závislý od zákona, nie od toho, kto je pri moci
4.) občan má právnu istotu a právo na prezumpciu neviny, má právo na riadny súdny proces a súkromie a bezpečie v štáte
5.) sú rešpektované ľudské a občianske práva a štát vytvára podmienky pre ich realizáciu
6.) existuje spoločenský súhlas = konsenzus, v ktorom sa prejavuje vôľa občanov
7.) mala by existovať všeobecná neosobná právna spravodlivosť
8.) ľudia majú právne vedomie a rešpektujú ho
 
Ochranu zákonnosti u nás zabezpečujú:
1.) súdy
2.) prokuratúra
3.) notárstvo
4.) advokácia
5.) zbor nápravnej výchovy
 
Súdy a sústava súdov je jednotná a tvoria ju:
1.) trestné
2.) civilné
3.) obchodné
4.) správne súdy
 
Súdy zaujímajú v sústave justičných orgánov popredné miesto. Sú to aj orgány štátnej moci, ktoré prerokovávajú spory, rozsudkom rozhodujú o vine a nevine a o ukladaní trestov. Úlohou súdov je poskytovať ochranu občanom, organizáciám štátu. Súdy chránia politické, osobné, rodinné, pracovné, majetkové a iné práva a záujmy občanov, ktoré sú zaručené zákonom. Súdy všetkých stupňov rozhodujú v senátoch (3-5 členovia), o niektorých veciach menšieho spoločenského významu môže rozhodovať aj jediný sudca – samosudca (na úrovni okresného súdu, môže rozhodnúť aj bez našej neprítomnosti). Senáty okresných a krajských súdov sa skladajú zo sudcov z povolania a z prísediacich. Všetkých sudcov volia zákonodarné orgány. Sudcovia z povolania sa volia doživotne. V senátoch je predseda senátu a 4 prísediaci (2 sudcovia z povolania + 2 sudcovia z ľudu). Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu vymenováva prezident republiky na päť rokov.  Na Ústavnom súde je 13 sudcov, ktorých vymenováva prezident z 26 sudcov, ktorí sú navrhnutí NR SR na dobu 12 rokov. Sudcom sa môže stať bezúhonný občan nad 30 rokov s vysokoškolským právnickým vzdelaním a po absolvovaní justičnej skúšky.
Na súde vystupujú:
1.) obžaloba – žalobca = prokurátor zastupujúci štát, vypracúva a prednáša žalobu
2.) obhajoba – obhajca = advokát zastupujúci záujmy obžalovaného
 
Sústavu súdov v SR tvorí:
1.) Najvyšší súd SR v BA – zaoberá sa kriminálnou činnosťou a vážnymi prípadmi
2.) Krajské súdy SR
3.) Okresné súdy SR
4.) Ústavný súd SR v KE
5.) Vojenský súd SR
6.) Špeciálny súd v BBpriamo podlieha Najvyššiemu súdu
 
Zásady sudcov:
1.) nezávislosť sudcov (od politickej strany)
2.) voliteľnosť a odvolateľnosť sudcov - dosadzuje ich prezident republiky, niektorých doživotne na návrh vlády. Odvolávajú sa, ak urobí trestný čin (aj mierny), ktorý je v rozpore s vykonávaním jeho profesie, alebo kvôli veku
3.) rovnosť občanov pred zákonom → pred súdom (poslanecká imunita)
4.) právo obvineného na obhajcu
5.) verejnosť
6.) ústnosť
 
Druhy trestov:
1.) odňatie slobody (do výšky 15 rokov, výnimočne do 25 rokov/doživotie)
2.) strata čestných titulov a vyznamenaní
3.) strata vojenskej hodnosti
4.) zákaz činnosti (lekár, sudca, ...)
5.) prepadnutie majetku
6.) peňažný trest
7.) prepadnutie vecí
8.) vyhostenie – týka sa cudzincov
9.) zákaz pobytu

Notárstvo je upravené Notársky poriadkom z r. 1992 – je to verejný úrad, ktorý vykonáva verejnú činnosť charakteru verejnej správy. Notár je štátom určený a splnomocnený právnik, ktorý vykonáva notársku činnosť podľa notárskeho poriadku, že koná nezávisle, nestranne, je viazaný ústavou a zákonmi. Ako verejný orgán rieši veci nespornej povahy/charakteru. Notára vymenováva minister spravodlivosti na návrh Notárskej komory. Notár musí byť zapísaný v notárskej zápisnici, musí mať 5 rokov vysokej školy- právo, právna prax 5 rokov. (z toho 2 roky v notárstve), treba zložiť notársku skúšku, bezúhonnosť. Bude mať vlastnú pečiatku.
Úlohy:
1.) spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch (predaj auta, nehnuteľnosti) - overenie podpisov, dokument overený notárom nadobúda právnu silu
2.) osvedčuje významné skutočnosti, overuje to, čo sa v skutočnosti naozaj stalo
3.) vydáva osvedčenie o právnych dokumentoch- overovanie vysvedčení, pasom, OP, ...
4.) poskytuje poradenskú činnosť - dáva právnické rady
5.) môže vykonávať správu majetku, prijímať listiny, peniaze do úschovy
 
Advokácia je osobné povolanie (lat. advocatus = ten, kto je privolaný, aby poskytol radu, alebo právnu pomoc).
Advokátom je ten, kto je zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátske komora v BA.
Podmienky:
1.) vysoká škola – právo
2.) 5-ročná prax, z toho 3 roky v advokátskej kancelárii
3.) advokátska skúška
4.) bezúhonnosť
5.) spôsobilosť
 
Úlohy:
1.) zastupovanie občanov pri súdoch
2.) poradná činnosť
3.) zastupovanie právnických a fyzických osôb pri rokovaniach
 
Prokuratúra (lat. cura = kurátor) je štátne zastupiteľstvo – sústava samostatných nezávislých štátnych orgánov, ktorých úlohou je chrániť práva a záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Jej úlohy upravuje Zákon o prokuratúre z r. 1996:
1.) verejný žalobca v trestnom stíhaní osôb podozrivých zo spáchania trestných činov
2.) dozor nad dodržiavaním zákonov
3.) dozor na miestach, kde sa vykonáva väzba a dozor na ochranným liečením
4.) dozor pri dodržiavaní zákonov pri rozhodnutiach orgánov štátnej správy
5.) zastupuje štát ako vlastníka v konaní pre súdom
6.) upozorňuje na nedostatky v legislatíve
7.) vysvetľuje znenie zákonov
 
Policajný zbor SR je ozbrojeným bezpečnostným zborom ktorý plní úlohu vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Jeho činnosť kontroluje NR SR a vláda. Vo svojej činnosti sa riadi zákonom NR SR o policajnom zbore (1993). Plní tieto úlohy:
1.) chráni život a bezpečnosť osôb a majetku (osobnú bezpečnosť určených osôb a ochranu určených subjektov)
2.) odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov
3.) vedie boj proti terorizmu
4.) zabezpečuje ochranu štátnych hraníc
5.) dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
6.) vykonáva pátranie po osobách, pátranie po veciach.
 
Policajný zbor SR tvorí:
1.) služba kriminálnej polície
2.) služby poriadkovej polície
3.) služby dopravnej polície
4.) služby ochrany objektov
5.) služby cudzineckej polície
6.) služby hraničnej polície
7.) služby osobitného určenia
8.) úrady vyšetrovania – samostatná organizačná súčasť PZ. Funkciu vyšetrovateľa môže plniť iba príslušník PZ starší ako 24 rokov, ktorý má VŠ právnické vzdelanie a ako čakateľ vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Útvary PZ zriaďuje minister vnútra, celkový početný stav PZ určuje vláda.
 
Oprávnenia policajta:
-požadovať potrebné vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočnosti
-požadovať preukázanie totožnosti
-oprávnenie na zaistenie osoby (cudzinca, predbežné zaistenie veci), odňať zbraň
-oprávnenie na zastavenie a prehliadku dopravného prostriedku
-oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy
-oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
-uzatvoriť verejne prístupné miesta
-otvoriť byt ak je ohrozený život, zdravie osoby, či hrozí závažná škoda
 
Donucovacie prostriedky policajtov:
-hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
-prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
-putá, zbraň, služobný pes
-špeciálna vodná striekačka
-zásahová výbuška
-úder strelnou zbraňou, hrozba zbraňou
-varovný vystrel do vzduchu
-technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku (zastavovací pas)
 
Zaistenie osoby nesmie trvať viac ako 24 hodín, zaistenie cudzinca - 30 dní, zaistenie veci - 60 dní.
 
Zbor nápravnej výchovy – výkon väzby, práva a povinnosti osôb vzatých do väzby upravuje zákon o výkone väzby. Väzba sa vykonáva v ústavoch na výkon väzby v 3 nápravnovýchovných skupinách:
1.) 1.nápravno-výchovná skupina – tí, ktorí ešte neboli trestaní alebo za posledných 10 rokov majú čistý trestný register
2.) 2.nápravno-výchovná skupina – raz trestaní
3.) 3.nápravno-výchovná skupina – recidivisti, opakovaní ťažkí zločinci, sem sú umiestňované osoby, ktoré sa previnili proti republike (únos lietadla, vlastizrada, ...)
 
Stráženie zabezpečuje zbor väzenskej a justičnej stráže. Kontrolu v ústavoch vykonávajú:
1.) orgány NR SR
2.) minister spravodlivosti a ním poverené osoby
3.) generálny riaditeľ zboru a ním poverené osoby
4.) prokuratúra
 
Poľahčujúce okolnosti:
- silné citové rozrušenie
- nedostatok vedomostí alebo skúseností
- spojitosť s chorobou
- príliš mladý alebo príliš starý, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť
- tlak odkázanosti alebo podriadenosti
- hrozba alebo nátlak
- núdza, tiesnivé osobné alebo rodinné okolnosti, kt. si sám nespôsobil
- trestný čin spáchaný pri odvracaní útoku alebo nebezpečenstva
- predtým viedol riadny život
- dobrovoľné nahradenie škody, pričinenie sa o odvrátenie následkov
- oznámenie, priznanie sa a úprimné oľutovanie
- napomáhanie pri objasňovaní
- prispenie k odhaleniu organizovanej, zločineckej alebo teroristickej skupiny
Priťažujúce okolnosti:
- obzvlášť zavrhnutiahodná pohnútka
- pomsta inému za to, že si plnil povinnosti vyplývajúce zo zákona (proti vychovávateľovi, učiteľovi...)
- úmyselné zmarenie alebo sťaženie uplatnenia základných práv a slobôd
- spáchanie trestného činu za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti
- čin spáchaný verejne
- organizátor
- zneužitie osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná
- zneužitie mladistvej osoby
- predchádzajúce odsúdenie za trestný čin
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)
0.012