:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Rodinné právo

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 849 slov
Počet zobrazení: 3757
Tlačení: 371
Uložení: 370
rodinné právo
Rodinné právo je odvetvie slovenského práva, riadi sa zákonom o rodine č. 94/1963 Zbierky zákonov. Predmetom rodinného práva je upravovať vzťahy medzi manželmi navzájom, medzi rodičmi a deťmi, medzi osvojencami a osvojiteľmi, medzi ďalšími príbuznými, ako aj vzťah náhradnej rodinnej výchovy medzi príbuznými v priamom rade (priamy potomok a rodič, starí rodičia, ...), ale aj niektoré majetkové vzťahy (vyživovacia povinnosť, ...).

Zásady rodinného práva:
1.) zásada rovnoprávneho postavenia ženy a muža vo všetkých rodinných vzťahoch, týka sa osobných aj majetkových vzťahov (bezpodielové spoluvlastníctvo - majetok nadobudnutý počas manželstva - nie sú určené, ktoré podiely komu patria). Podielové vlastníctvo znamená zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po sobáši. Okresný súd pri rozvode nemusí riešiť otázku spoločného vlastníctva manželov
2.) zásada rovnoprávnosti občanov v rodinných vzťahoch - odstránenie rasovej, náboženskej a inej diskriminácie
3.) zásada odstránenia diskriminácie detí podľa pôvodu - deti sa nemajú rozlišovať medzi mimomanželské a narodené v manželstve
4.) zásada ochrany - materstvo, manželstvo, rodina sú pod ochranou štátu. Iné formy spolužitia (druh a družka) upravuje Občiansky zákonník. Ochrana manželstva, rodiny, deklarácia práv dieťaťa z r. 1959- rodina má zabezpečovať harmonický duševný a telesný rozvoj dieťaťa
5.) zásada dobrovoľnosti a slobodného rozhodovania pri uzatváraní manželstva
6.) zásada monogamie - jej porušenie = polygamiu sankcionuje trestné právo:
· polyandria = mnohomužstvo – 1 žena + viacero mužov (Tibet, Sibír, India, ...)
· polygýnia = mnohoženstvo – 1 muž + viacero žien
7.) zásada jednotného východného pôsobenia rodiny a spoločnosti (škola)
8.) zásada vzájomnej morálnej a materiálnej pomoci, ktorú sú povinní poskytovať všetci členovia rodiny podľa svojich možností a schopností, všetci sú povinní rodine pomáhať a zveľaďovať
 
Manželstvo je inštitúcia, ktorá sa uzatvára medzi dvoma osobami odlišného pohlavia za účelom zachovania rodu, výchovy detí. Je to spoločenská inštitúcia, ktorá zlyháva → veľká rozvodovosť.
Podmienky uzavretia manželstva – osoby odlišného pohlavia spôsobilé na právne úkony, ktoré sa tak osobne slobodne rozhodli predložia:
1.) žiadosť a potrebné doklady na:
· matriku (civilný sobáš) - vek, stav, bydlisko snúbencov
· cirkevný úrad
2.) vyhlásenie, že dobrovoľne vstupujú do manželstva
3.) nie sú im známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
4.) podať vyhlásenie, že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav
5.) urobiť vyhlásenie ohľadom ich priezviska a priezviska ich detí
 
Okolnosti vylučujúce manželstvo:
1.) nie je možné uzavrieť manželstvo so ženatým, ženatou
2.) blízky príbuzenský vzťah (→ incest)
3.) maloletosť (súd však môže výnimočne povoliť maloletému staršiemu ako 16 rokov)
4.) duševná porucha snúbenca, ktorá má za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 
Zásady manželstva:
1.) vzájomný rešpekt
2.) láska a vernosť
3.) vzájomné poskytovanie osobnej, mravnej, hmotnej pomoci, pomoc v chorobe, starobe
4.) povinnosť vytvárať zdravé rodinné prostredie
 
Spôsob zániku manželstva:
1.) smrť jedného z manželov
2.) vyhlásenie jedného z manželov za mŕtveho/nezvestného
3.) rozvod
4.) odluka – bývajú v oddelených domácnostiach
 
Typy rodín:
1.) matriarchálne
2.) patriarchálne
3.) egalitárne
 
Typy manželstiev:
1.) exogamné/exogamické – 1 z manželov je z iného národa/kultúry
2.) endogamické – obaja sú tej istej národnosti/kultúry
 
Rodičia majú povinnosť zabezpečovať zdravý fyzický a psychický vývoj dieťaťa, ochranu záujmov dieťaťa, zastupujú dieťa pri právnych úkonoch, spravujú majetok maloletého.
Dieťa žijúce v spoločnej domácnosti s rodičmi je povinné pomáhať rodičom, rešpektovať a ctiť ich, prispievať na úhradu spoločných potrieb, ak je zárobkovo činné.
 
Náhradná rodinná starostlivosť je dočasné opatrenie, ktoré nahrádza osobnú rodičovskú starostlivosť, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť, pričom vyživovacia povinnosť voči dieťaťu im zostáva. Vzniká len rozhodnutím súdu a môže mať nasledujúcu formu:
1.) adopcia – dieťa musí byť staršie ako rok, náhradní rodičia preberajú povinnosti a práva ako normálni rodičia
2.) náhradná osobná starostlivosť – zverenie maloletého dieťaťa inej osobe ako rodičom, najčastejšie príbuzným
3.) pestúnska starostlivosť – dočasná starostlivosť, rodičia sú mŕtvi alebo nie sú schopní starať sa o dieťa, pestún dostáva od štátu finančný príspevok na výživu dieťaťa
4.) ústavná starostlivosť – detské domovy
 
Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súd stanoví poručíka, ktorý bude dieťaťu zabezpečovať výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok. Súd, na návrh osvojiteľa, môže rozhodnúť tiež o osvojení maloletého dieťaťa. Osvojením vzniká rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi, čiže vzniká príbuzenský vzťah. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa (ak zákon nejestvuje inak) alebo poručíka, ak rodičia nežijú. Na osvojenie dieťaťa do cudziny je potrebný aj súhlas Ministerstva práce a rodiny Slovenskej republiky.
 
Výživné je povinnosť jedného z rodičov „platiť na dieťa“, vzťahuje sa len na občanov, medzi ktorými sú rodinnoprávne vzťahy. Právo na výživné je nepremlčateľné. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť. Ak dochádza k neplneniu, nastupuje súd, ktorý určí aj rozsah vyživovacej povinnosti. Zákon o rodine rozlišuje viacero druhov vyživovacej povinnosti:
1.) vyživovacia povinnosť rodičov k deťom nastáva narodením dieťaťa a trvá do času, kým deti nie sú schopné živiť sa samy
2.) vyživovacia povinnosť detí k rodičom znamená zabezpečenie primeranej výživy rodičom, ak ju potrebujú, a deti sú schopné samy sa živiť
3.) vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými (predkovia a potomkovia) je povinnosťou iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú
4.) vyživovacia povinnosť medzi manželmi je vzájomná, pretože manželia majú nárok na rovnakú životnú úroveň a predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.6)
0.012