Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 9 304
Tlačení: 643
Uložení: 696
sociálna stratifikácia a sociálna mobilita
V každej spoločnosti existujú sociálne nerovnosti, teda existuje vrstva bohatých a chudobných → každá spoločnosť sa delí na vrstvy = straty = triedy a toto vyplýva z toho, že nie všetci ľudia majú rovnaký prístup k sociálnym zdrojom. Sociálne zdroje sú:
1.) bohatstvo – mať ekonomické zázemie, majetok, príjem, mať určitú hodnotu vo forme peňazí alebo hmotných statkov
2.) prestíž – mať spoločenské zázemie, obdiv, úctu, vyplýva z ekonomického postavenia a bohatstva, ajkeď niekedy nemusí (farár na dedine nemá bohatstvo, ale prestíž)
3.) moc – mať politickú moc a následne ekonomickú moc, ovládať skupinu ľudí, je to presadenie sa jednotlivca v spoločnosti alebo celej sociálnej skupiny – ovládanie, riadenie a manipulácia
 
Sociálna stratifikácia (strata = vrstva) je delenie a usporiadanie spoločnosti na vrstvy, kde sa vytvoria najvyššie, stredné, nízke a najnižšie vrstvy podľa bohatstva.
Znaky sociálnej stratifikácie:
1.) univerzálny jav – každú spoločnosť možno deliť do strát
2.) je výsledkom usporiadania a fungovania spoločnosti, nie je výsledkom individuálnych rozdielov medzi ľuďmi
3.) prechádza z generácie na generáciu – dedí sa (bohatí rodičia → bohaté deti)
4.) je podporovaná len určitou časťou spoločnosti, a určitou časťou je aj odmietaná

Stratifikačný systém je spôsob usporiadania spoločnosti, akési štátne zriadenie – sociálne nerovnosti sa vyvíjajú a pretrvávajú v celej histórii. Môže byť:
1.) uzavreté – nie je možná sociálna mobilita
2.) otvorené – je možná sociálna mobilita
Sociálna mobilita je prechod jednotlivca alebo celej sociálnej skupiny do inej vrstvy. Môže byť:
· horizontálna – prechod z jednej pozície do druhej, pričom sa nemení sociálne postavenie (napr. striedanie zamestnaní počas celého života v rámci jednej spoločenskej vrstvy, ...)
· vertikálna – pohyb sociálnej pozície zdola nahor a naopak (napr. postavenie lekárov sa zlepšilo, učiteľov zhoršilo, ...)
· intergeneračná – sociálne postavenie a pozícia generácií sa mení (deti sa majú lepšie/horšie ako rodičia, napr. syn šoféra sa stane diplomatom, ...)
· intrageneračná – pohyb medzi sociálnymi pozíciami v živote jednotlivca v priebehu života, pričom sa nemení jeho sociálne zaradenie, ale sociálna pozícia
Štrukturálna mobilita je jav, keď sa mení celá štruktúra spoločnosti, lebo sa zmenilo postavenie všetkých sociálnych skupín a označuje vertikálny pohyb celých sociálnych skupín
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023