:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Právne normy, štruktúra a pôsobnosť

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 857 slov
Počet zobrazení: 13744
Tlačení: 540
Uložení: 567
právne normy, štruktúra a pôsobnosť
Právne normy sú je to obsahom slovenského práva, upravujú určitú skupinu právnych vzťahov v rozličných odvetviach práva. Právna norma je pravidlo správania sa obsiahnuté v právnom predpise, pre prípad nerešpektovania zabezpečené donucovacími prostriedkami. Je to základný prvok právneho systému a výsledok činnosti nejakého štátneho orgánu.
Usporiadanie právnych noriem:
1.) horizontálne – logická a časová súslednosť
2.) vertikálne – podľa právnej sily od najväčšej po najmenšiu
 
Špecifické znaky právnej normy:
1.) záväznosť
2.) štátom uznaná alebo stanovená forma
3.) všeobecnosť – vzťahuje sa na viacerých – výnimky: poslanecká a diplomatická imunita
4.) normatívnosť – každá právna norma niečo zakazujeú obmedzuje, stanovuje pravidlá správania → sankciu nájdeme v Trestnom zákone
5.) efektívnosť – ako často je právna norma využívaná a do akej miery je rešpektovaná, je potrebná kontrola a efektívnosť nie je podmienkou vydania právnej normy 
6.) štátne donútenie – najdôležitejší znak = plnenie si právnických povinností:
· priame = sekundárne = SÚD
· nepriame = primárne = UPOMIENKY, prvotné donútenie, POKARHANIE
7.) osobitná forma vyjadrenia = zákony, predpisy, vyhlášky – normatívny právny akt nie je to isté ako právna norma (nemusí byť ucelený, nemusí mať napr. hypotézu, dispozíciu alebo sankciu)
 
Poznáme štátne donútenia:
1.) priame – priamo zasahuje štát, udeľuje tresty a vyznamenania
2.) nepriame – je nepriame, vychádza z nášho vedomia, preventívne formy pôsobenia
 
Rozdelenie právnych noriem:
1.) zákonné = primárne – ústava, ústavné zákony, zákony
2.) podzákonné – nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev, všeobecné záväzné nariadenia, nesmú byť v rozpore s primárnymi
3.) normatívne – všeobecné, adresované neobmedzenému počtu jednotlivcov
4.) individuálne – presne zameraná pôsobnosť na osobu, miesto, problém (napr. zákaz pobytu)
5.) konštitutívne (právotvorné) – vznik, zmena, zánik právnych vzťahov, poistenie, manželstvo, úver, ...
6.) deklaratórne – spojené s potvrdením existencie – neexistencie právneho vzťahu (napr. potvrdenie záväzku dlžník – veriteľ), potvrdzujú právny vzťah
 
Pôsobnosť právnej normy:
1.) osobná – pre všetkých občanov alebo len určité skupiny
2.) miestna – oblasť pre ktorú je právna norma záväzná (napr. obdobie žltačky – zákaz hromadných akcií na konkrétnom mieste) – priestorová = na celom území štátu
3.) časová – určenie času, odkedy dokedy je nutné normu dodržiavať (napr. dodržiavanie nočného pokoja):
· doba platnosti = odkedy je platná/schválená, aj nie je dané, tak automaticky po 15 dňoch → legisvakačný čas = čas na zoznámenie sa s právnou normou
· doba účinnosti
· retroaktivita
 
Druhy právnych noriem:
1.) primárne = pôvodné = zákonné – tieto normy prijímajú štátne orgány zákonodarnou alebo ústavnou právomocou
2.) sekundárne = odvodené = podzákonné  – prijímajú orgány s výkonnou právomocou
 
Štruktúra právnej normy:
1.) hypotéza = predpoklad – stanovujú sa podmienky za ktorých musí subjekt splniť právnu povinnosť (občan SR má právo voliť)
2.) dispozícia = znenie – pravidlo správania sa toho, komu je právna norma adresovaná (zákaz priblíženia sa v určitej vzdialenosti k určitej osobe)
3.) sankcia – postih (ak sa priblíži na menej ako 200 m ide do väzenia):
· reparačná
· retribučná
· satisfakčná
· represívna
 
Hierarchia právnych aktov podľa stupňa právnej sily:
1.) ústava a ústavné zákony - univerzálne
2.) medzinárodné zmluvy
3.) zákony, ktoré prijíma parlament (dôchodková reforma) – univerzálne
4.) vládne nariadenia (stanné právo) – univerzálne
5.) vyhlášky a nariadenia ministerstiev – univerzálne
6.) právne normy s lokálnou pôsobnosťou (poplatky za psa) – všeobecné záväzné rozhodnutie – nariadenia mestského/obecného zastupiteľstva, školy, ...
 
Historický vývoj právnych noriem:
1.) Chammurapiho kódex – 280 paragrafov, platí zásada odplaty (oko za oko, zub za zub) cca 1700 pr.Kr.
2.) Európsky systém – ovplyvnili ho právne normy vývoja gréckych mestských štátov Sparta a Atény; predstavitelia = 1. zákonodarcovia: Drakon, Solón, Kleistenes (ostrakizmus = vrchol aténskej demokracie), Perikles
3.) Rímske právo – predstaviteľ: Justiniánus I. – Corpus Iuris Civilis (súbor občianskych práv)
4.) Anglicko – vydaná Magna charta libertatium – 1215 (Veľká listina slobôd) – ovplyvňuje a obmedzuje moc kráľa  - Ján Bezzemok
5.) humanizmus – Machiavelliho dielo Vladár – požaduje poslušnosť a nevyhnutnosť rešpektovania zákonov, politici v tomto období sú označovaní ako machiavelliho deti; Thomas More – dielo: Utópia – hlása vízie utopistických spoločností; Thomas Campanella – dielo: Slnečný štát – hlása vízie utopistickej spoločnosti; J.J. Rousseau – návrat k prirodzenému poriadku; John Locke – začína ako prvý deliť štátnu moc; Montesquieu – moc delí na zákonodarnú, súdnu, výkonnú
6.) 18. storočie 2 dokumenty: Deklarácia práv človeka a občana 1789 – základné ľudské práva a slobody; Americká ústava 1787
7.) 19. storočie – dôležitá úloha Napoleona – zákonník Code Civil 1804 – prvý krát oddelil štátnu moc od cirkvi, hlásal rovnosť, slobodu vlastníctva a presvedčenia
8.) 19./20. storočie – vznik pracovného práva, súvisí s revolúciami, vznikom robotníckeho hnutia, nástupom imperializmu, sociálno-demokratické strany (SDS)
9.) 20. storočie – je charakteristické bojom za rovnaké práva proti diskriminácií
10.)  2. polovica 20. storočia – do popredia vstupujú nové problémy ako globalizácia, mierové spolužitia, spojenie práva a vedy
 
Zákonodarný proces = legislatívny proces je prijímanie právnej normy, v ktorom príslušný štátny orgán prijíma príslušnú právnu normu
 
Právny predpis je normatívny právny akt, ktorý sa líši od právnej normy tým, že nie je ucelený (napr. nemá sankciu, ...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)
0.018