Význam vzdelania

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 490 slov
Počet zobrazení: 9 400
Tlačení: 656
Uložení: 666
Význam vzdelania

Vzdelanie
je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania. Získavanie vzdelania je vzdelávanie. Hlavným miestom civilizovanej spoločnosti, kde sa poskytuje mládeži sústavné vzdelávanie, sú školy. Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, zatiaľ čo výchova vštepuje predovšetkým základné návyky, určitú citovú orientáciu.
 
Typy vzdelávania :
o Formálne vzdelávanie („formal learning“) vzťahujeme k inštitúciám určeným na vzdelávanie a odbornú prípravu. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov a nadobudnutiu kvalifikácie.
o Neformálne vzdelávanie („non-formal learning“) prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov. Neformálne vzdelávanie sa môže byť umožňované na pracovisku a v rámci aktivít občianskych združení a organizácií (napr. mládežnícke organizácie, odbory a politické strany). Môže byť umožňované aj prostredníctvom organizácií, ktoré boli vytvorené na doplnenie formálnych systémov vzdelávania (napr. výtvarné, hudobné, športové krúžky, súkromné hodiny ako príprava na skúšky).
o Informálne vzdelávanie (neinštitucionálne vzdelávanie; „informal learning“) je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania sa nemusí byť zámerné. Dokonca si ho vzdelávajúci sa ani nemusia uvedomovať a nemusia ani rozpoznať, ako prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam.
 
Právo na vzdelanie pre všetkých občanov zaručuje Ústava Slovenskej republiky (čl. 46). Oblasť CŽV (celoživotného vzdelávania)je v kompetencii Ministerstva školstva Slovenskej republiky  (zákon č. 575/2001 )
 Formálne vzdelávanie upravujú tzv. školské zákony:
 
Význam vzdelania
Ako ekonomický faktor – vzdelaný človek si skôr nájde prácu, dosahuje vyšší životný štandart
Politická rovina – vzdelaný človek reaguje na politickú situáciu, demokraciu, má širší rozhľad a je odolnejší voči xenofóbii, rasizmu a iným dogmám, čo má význam pre slobodnú demokratickú spoločnosť a jej rozvoj.
Kultúrny činiteľ – rozvoj a poznanie kultúrneho dedičstva, úcta k hodnotám, porozumenie, rešpekt a úcta voči iným kultúram a hodnotám
Globalizačný aspekt – rozvoj vedomostí, zmenšovanie vzdialeností, možnosť pracovať v cudzine (znalosť jazykov, technológii...)
 
Požiadavka Európskej únie –vytvoriť systém celoživotného vzdelávania a jeho kľúčové kompetencie (byť jazykovo zdatný – komunikovať v cudzej reči, byť počítačovo gramotný – internet, www, pracovať na svojom vzdelávaní po celý život,
Cieľom  celoživotného učenia(CŽU) je utvárať a dotvárať osobnosť - výchovou cez city a vôľu a vzdelávať cez rozum, čím sa človek socializuje (adaptuje, uplatňuje a realizuje v spoločnosti), kultivuje (stotožňuje s kultúrou spoločnosti) a personalizuje (individuálny jedinec). Zjednodušene môžeme povedať, že cieľom CŽU je podpora aktívneho občianstva a zamestnanosti.
 
Dôvody:
celoživotné zamestnania prakticky zanikajú každý človek niekoľko krát za život zmení svoje zamestnanie systém prvotného vzdelávania nie je schopný dodať človekudostatok informácií a vedomostí pre zvyšok života
Zabezpečenie informačnej gramotnosti všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľstva.

Tradičnú školu je potrebné čo najskôr premeniť na školu modernú
Je potrebné zmeniť obsah aj formu výučby s ohľadom na informatizáciu. Efektívnym nástrojom informatizácie spoločnosti je informatizácia  vzdelávania, ( používať informačné technológie )
Informačné a komunikačné technológie sa musia stať nástrojom, ktorý žiak aj pedagóg používajú pri ich každodennej práci.
podporiť zvyšovanie počítačovej gramotnosti občanov a celoživotné vzdelávanie v oblasti IKT a to aj v spolupráci so súkromným sektorom
zlepšiť komunikáciu v jazykoch
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014