Ústava SR

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 842 slov
Počet zobrazení: 6 715
Tlačení: 414
Uložení: 401
Analyzujte ústavu SR. Pracujte s ústavou SR a analyzujte jej vnútorne členenie. Vymedzte právomoci najvyšších štátnych orgánov v 5., 6., 7. hlave ústavy SR.
 
Ústava Slovenskej republiky je základný zákon štátu, ktorému sú podriadené všetky ostatné zákony.
- definuje charakter politického zriadenia.
- skladá sa z preambuly, deviatich hláv, dovedna 156 článkov.

Preambula
: - je to akési vyhlásenie občanov, že sa podieľajú na tejto ústave prostredníctvom svojich zástupcov (,,…teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:’’).
  -obsahuje  základne myšlienkové zdroje, ciele a hodnoty štátu.

Prvá hlava
: - tvoria ju základné ustanovenia, ako zvrchovanosť, neviazanosť so žiadnou ideológiou alebo náboženstvom,..táto hlava pojednáva aj o otázkach územia, hraníc, štátnych symbolov a hlavného mesta.

Druhá hlava
: - táto časť ústavy upravuje základné práva a slobody.
  - má 8 oddielov
  - každý oddiel sa venuje istej časti práv a slobôd.
 - sú to základné ľudské práva a slobody (právo na život, nedotknuteľnosť osoby, …), politické práva (sloboda prejavu, právo na informácie, …), práva národnostných menšín (právo na vzdelanie v materinskom jazyku, …), hospodárske, sociálne a kultúrne práva (právo na prácu, právo mať majetok, …), právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva (právo na priaznivé životné prostredie, …), právo na súdnu a inú právnu ochranu (právo nevypovedať, právo na právnu pomoc, …).
  - druhá hlava ústavy SR obsahuje 44 článkov: 11. – 52. (z toho je jeden zrušený) a je zo všetkých hláv najrozsiahlejšia.

Tretia hlava:
- obsahuje ustanovenia o hospodárstve SR.
  -hovorí o tom, že naše hospodárstvo sa zakladá na princípoch sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
  - tento oddiel pojednáva aj o postavení Národnej banky Slovenska ako centrálnej banky SR.
 - tiež obsahuje informácie o Najvyššom kontrolnom úrade SR – orgán kontroly hospodárenia so štátnym majetkom a rozpočtom.

Štvrtá hlava: - týka sa územnej samosprávy, ktorú tvorí obec a vyšší územný celok (VÚC).
  -definuje okrem iného financovanie obcí a VÚC ale aj ich orgány: zastupiteľstvo a starosta (v prípade VÚC – predseda).

Piata hlava:
- tvoria ju dva oddiely.
- prvý oddiel sa zaoberá zákonodarnou mocou, ktorú má Národná rada SR.
- ústava SR definuje NR SR ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR.
- hovorí o voľbách poslancov do NR SR, ktoré musia byť všeobecné, rovné, priame s tajným hlasovaním.
- pojednáva aj o tom, kto môže byť zvolený na post poslanca, o jeho nezlúčiteľnosti funkcie, o jeho imunite, o tom, kto môže podať návrh zákona, o fungovaní NR SR, atd.
  - druhý oddiel sa týka referenda.
  - referendum slúži ako potvrdenie ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku alebo o vystúpení z neho.
  - referendum sa môže rozhodnúť aj o iných otázkach verejného záujmu.
  - tento oddiel poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa predmetu referenda, čo nemôžu byť dane a odvody, štátny rozpočet a základné ľudské práva a slobody.

Šiesta hlava
: - poskytuje informácie o výkonnej moci, teda o prezidentovi ako o hlave štátu a o vláde. Tvoria ju dva oddiely: 

Prvý oddiel
hovorí o prezidentovi ako o hlave štátu, o tom, kto môže kandidovať (každý občan SR ,voliteľný do NR SR, ktorí dosiahol vek 40 rokov), byť zvolený za prezidenta (musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov), aká je dĺžka jeho volebného obdobia (5 rokov) a jeho pôsobnosti (zastupuje SR navonok, ratifikuje medzinárodné zmluvy, podpisuje zákony, je hlavný veliteľ ozbrojených síl, vyhlasuje vojnu, zmierňuje a odpúšťa tresty, ...). Takisto ako poslanci aj prezident je chránený imunitou a možno ho stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo vlastizradu. Druhý oddiel pojednáva o vláde SR. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov, ktorých menuje prezident SR. Za výkon svojej funkcie je zodpovedná NR SR. Tento oddiel hovorí aj o rozhodovacích právomociach vo vláde. Ústava umožňuje vláde aby kedykoľvek požiadala NR SR o vyslovenie dôvery. Ak jej bude vyslovená nedôvera, prezident vládu odvolá. Jednotliví členovia vlády môžu podať demisiu prezidentovi SR. Ak však demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Vláda má právo udeľovať amnestiu ale iba vo veciach priestupkov. 

Siedma hlava
: - týka sa súdnej moci.
-pojednáva o ústavnom súde SR.
   - tiež sa zaoberá súdmi SR a Súdnou radou.
- v SR vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy.
- sústava súdov je tvorená Najvyšším súdom SR a ostatnými súdmi.
- súdy rozhodujú v občiansko-právnych a trestno-právnych veciach.
- rozsudky sú vyhlasované verejne v mene Slovenskej republiky.
- druhý oddiel obsahuje aj podrobnosti týkajúce sa vymenovania sudcu, za akých podmienok môže vykonávať túto funkciu, kedy môže byť odvolaný, atď.

Osma hlava:
- ma dve časti.
  -prvý oddiel sa týka Prokuratúry SR.
  - prokuratúra chráni práva a zákonom chránene záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
 - na cele je generálny prokurátor, ktorého na návrh NR SR vymenúva prezident SR.
  - druhý oddiel hovorí o verejnom ochrancovi práv – ombudsmanovi.
  - je to nezávislý orgán, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb.
- tento oddiel hovorí aj o tom, kto môže voliť a kto môže byť zvolený ako ombudsman.
- takisto sa tu opisujú prípady, kedy môže byt ombudsman odvolaný.

Deviata hlava
: - obsahuje prechodne a záverečne ustanovenia.
-v tejto časti sa nachádza zoznam zákonov, ktoré sa rušia a dátum, kedy táto ústava vstúpila do platnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030