Pojmy sociálna skupina a agregát

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 524 slov
Počet zobrazení: 3 201
Tlačení: 259
Uložení: 271
Rozlíšte pojmy sociálna skupina a agregát.
SOCIÁLNA SKUPINA
o  je zoskupenie osôb spojených vzájomným pôsobením, ktoré sa uskutočňuje poľa istých vzorov a pravidiel
o  tieto osoby pociťujú svoju spolupatričnosť ku skupine a aj ostatní ich pokladajú za jej členov
AGREGÁT
o  náhodný zhluk osôb
o  napr. zhluk ľudí čakajúcich na autobusovej zastávke alebo sledujúcich film v kine

Popíšte rôzne typy sociálnych skupín.
o  PRIMÁRNE
· prevládajú osobné, emocionálne vzťahy (zoči-voči)
· skupiny s malým počtom členov
· napr. rodina, rovesnícka skupina
o  SEKUNDÁRNE
· neprevládajú osobné vzťahy medzi členmi
· prevahu majú neosobné, sprostredkované vzťahy
· skupiny s väčším počtom členov
· napr. školská trieda, pracovná skupina
-  FORMÁLNE
· prevažujú neosobné- formálne vzťahy, ktoré sú často upravené formálnymi predpismi
· napr. školská trieda, pracovná skupina
-  NEFORMÁLNE
· prevažujú osobné, citové vzťahy
· napr. rodina, skupina priateľov
v  MALÉ A VEĽKÉ
· podmienené počtom členov
· rozhodujúca je ale povaha vzťahov medzi členmi skupiny
•  VNÚTORNÉ (in-group)
· tá, do ktorej človek patrí, za člena ktorej sa pokladá a označuje ju slovom „my
•  VONKAJŠIE (out-group)
· tá, ktorú človek pokladá za cudziu, prípadne sa od nej dištancuje a označuje ju ako „oni
ü  ČLENSKÉ
· tá skupina, ktorej je človek členom
ü  REFERENČNÉ
· tá skupina, na ktorú sa jednotlivec orientuje bez ohľadu na to, čo do nej patrí, alebo nie

Uveďte, podľa akých kritérií klasifikujeme sociálne skupiny.

PODĽA VÄZBY MEDZI ČLENMI SKUPINY
PODĽA TYPU SOLIDARITY ČLENOV
PODĽA SPÔSOBU SPÄSTI JEDNOTLIVCA A SKUPINY

Svoje tvrdenia dokumentujte na konkrétnych príkladoch.

uvedené vyššie

Charakterizujte rodinu ako primárnu sociálnu skupinu. Akými formami prešla rodina v procese historického vývoja a aké funkcie rodina plní?

-  rodina je sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami
-  rodina vo svojom historickom vývoji prešla niekoľkými formami
-  podľa vzoru autority
o  MATRIARCHÁT
· výsadné postavenie v rodine má žena
o  PATRIARCHÁT
· výsadné postavenie muža
o  EGALITÁRNY
· autorita je rovnomerne rozložená medzi muža a ženu
 
FUNKCIE
o  zabezpečuje reprodukciu
o  je prvotnou ekonomickou jednotkou spoločnosti
o  zabezpečuje socializáciu svojich členov
o  emocionálna funkcia
o  reguluje sexuálne správanie sa ľudí

Súčasná sociológia vymedzuje 6 modelových typov výchovy. Charakterizujte jednotlivé typy a porovnajte ich s ostatnými.
Zaujmite stanovisko k rôznym typom výchovy v rodine.
DEMOKRATICKÁ, HARMONICKÁ VÝCHOVA
o  vyznačuje sa prvkami pochopenia a akceptácie
o  rodičia stanovujú „pravidlá hry” a deti primerane kontrolujú
o  požadujú správanie, ktoré zodpovedá ich veku a schopnostiam
AUTORITÁRSKA VÝCHOVA
o  sa vyznačuje príkazmi, pevnosťou až tvrdosťou rodičovských rozhodnutí
o  rodičia sú nároční, kontrolujú a presadzujú svoju moc bez ohľadu na zrelosť dieťaťa
o  u dieťaťa oceňujú poslušnosť, rešpekt k autorite, práci, tradícii, zachovávanie poriadku
ZHOVIEVAVÁ
o  vyznačuje sa benevolenciou rodičov, ktorý majú málo požiadaviek
o  deťom chýba kontrola a sociálna zodpovednosť
o  majú príliš veľkú slobodu, skoro vôbec ho rodič neobmedzuje
ZANEDBÁVAJÚCA
o  vyznačuje sa nedbalosťou rodičov, nezaujímajú sa o činnosť svojich detí
o  málo s deťmi hovoria
NADMERNE OCHRANNÁ VÝCHOVA (opičia láska)
o  vyznačuje sa nadmernou starostlivosťou rodičov
o  všetko robia „len pre ich dobro”
o  prianie dieťaťa je mu často rozkazom
o  deti to vedie k nesamostatnosti, pohodlnosti detí
DISHARMONICKÁ VÝCHOVA
o  vyznačuje sa rozporuplnosťou
o  rodičovské reakcie sú riadené popudmi a náladami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013