Pojmy sociálny status a sociálna rola

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 306 slov
Počet zobrazení: 8 638
Tlačení: 495
Uložení: 548
Porovnajte pojmy sociálny status a sociálna rola.
SOCIÁLNY STATUS
o  je hodnota postavenia, ktoré človek zaujíma v nejakom sociálnom útvare
o  toto postavenie má vzhľadom na iné postavenia určitú hodnotu a je viazané s vykonávaním určitej roly
SOCIÁLNA ROLA
o  je súbor očakávaného správania človeka, odráža jeho postavenie v spoločnosti, je tým, čo sa od človeka v danom postavení očakáva

Vysvetlite rozdiel medzi predpísanou rolou a skutočným výkonom roly.

-  PREDPÍSANÁ ROLA
-  očakávané správanie spojené s určitým sociálnym statusom
-  VÝKON ROLY
-  skutočné správanie aktéra roly

Podľa spôsobu nadobudnutia rozlišujeme 3 typy sociálnych pozícií. Akých?

-  VRODENÝ STATUS
v  jedinci ho nemôžu ovplyvniť
v  napr. rasa, pohlavie, vek
-  ZÍSKANÝ STATUS
v  človek ho nadobúda vlastným pričinením
v  napr. profesia, vzdelanie
-  VNÚTENÝ STATUS
v  jedincovi ho vnúti spoločnosť alebo sociálna skupina
v  napr. nezamestnanosť

Čo je cieľom sociálnej kontroly?

-  rešpektovanie sociálnych noriem a prispôsobovanie sa normám správania v spoločnosti
-  dodržiavanie zákonov v spoločnosti, čo sledujú a vynucujú štátne orgány

Vysvetlite pojmy sociálna deviácia, konformita, nonkonformita.

SOCIÁLNA DEVIÁCIA
o  je správanie jednotlivca, ktoré spoločnosť či sociálna skupina pokladá za porušenie spoločenských či skupinových noriem
o  je prirodzeným javom v spoločnosti
KONFORMITA
o  opak deviácie
o  zhodnosť, súhlas, prispôsobenie sa sociálnym normám
NONKONFORMITA
o  stupeň medzi konformitou a deviáciou
o  správanie jednotlivcov, ktoré sociálna skupina alebo spoločnosť síce pokladá za odchýlku od svojich noriem, nepresahuje však hranice tolerancie skupiny či spoločnosti

Vysvetlite, v čom spočíva dôležitosť procesu socializácie a charakterizujte jednotlivé fázy socializácie.

-  je proces sociálneho učenia, v ktorom si jednotlivec osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti a formuje sa ako individuálna osobnosť a sociálna bytosť
2 ZÁKLADNÉ FÁZY:
o  PRIMÁRNA FÁZA
· sa uskutočňuje v období detstva a dospievania
· rozhoduje o utváraní základov osobnosti jednotlivca
· trvá do dospelosti cca 25 rokov
o  SEKUNDÁRNA FÁZA
· prebieha v období dospelosti
· môžeme ju rozdeliť na socializáciu v produktívnom veku a v postproduktívnom veku
· v tejto fáze sa ľudia vyrovnávajú s novými životnými situáciami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014