Ľudské práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 01.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 405 slov
Počet zobrazení: 16 142
Tlačení: 813
Uložení: 886

Ľudské práva 

Ľudské práva sú práva fyzických osôb, ktoré vyplývajú z príslušnosti k ľudskému rodu. Týkajú sa rôznych oblastí, v ktorých jedinec nemá podliehať kontrole štátu, pokiaľ zároveň rešpektuje zákony. Vychádzajú z ľudskej prirodzenosti a princípov humanity.
 
Ľudské práva sú napr. právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, rovnosť ľudí, slobodu pohybu, prejavov a svedomia, právo združovania a zhromažďovania, zákaz mučenia, neľudského zaobchádzania pri výkone trestu, nútených prác....
 
K myšlienke ľudských práv prispelo kresťanstvo svojím poňatím mravnej rovnosti ľudí pred Bohom a dôrazom kladeným na ľudskú osobnosť.

Vlastnosti
- univerzálne (platné pre všetkých)
- nezrušiteľné a neodňateľné (nemožno ich žiadnym spôsobom odňať)
- nepremlčateľné (človek nemôže o ne prísť tým, že ich neuplatňuje)
- nezadateľné (človek sa ich nemôže vzdať)
 
Typológia ľud. práv na základe 3 generácií (vývojových stupňov)
- Občianske a politické práva (práva 1. generácie)
Prvýkrát sa objavujú v ústavách počas buržoáznych revolúcií v 18. stor. Garantujú ochranu ľud. života, ľud. dôstojnosti a slobodného rozvoja osobnosti (právo na život, nedotknuteľnosť osoby, právo vlastniť majetok, sloboda pohybu, pobytu, myslenia, svedomia, nábož. vyznania....)

- Hospodárske, sociálne a kultúrne práva (práva 2. generácie)
Práva vyššieho vývojového stupňa, definované Všeob. deklaráciou ľud. práv OSN, Medzinárodným paktom o hosp., sociál. a kult. právach ( v Európe: Európsky dohovor o ochrane ľud. práv a zákl. slobôd, Európska sociálna charta)
Garantujú právo zakladať odborové organizácie, právo na slobodnú voľbu povolania, na spravodlivú odmenu za prácu, na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, na ochranu zdravia, vzdelania...)

- Práva solidarity (práva 3. generácie)
Ich vznik si vyžiadali globálne problémy (hrozba jadrového konfliktu, ekologické krízy, ozónová diera, preľudnenie planéty, nedostatok potravín), ktoré ohrozujú ľudstvo ako celok. Garantujú právo na zdravé životné prostredie, na život v mieri, právo národov slobodne disponovať s ich prírodným bohatstvom...)

História: 

- stredovek: nerovnosť a nesvojprávne postavenie človeka v spoločnosti sa prejavuje ako poddanstvo a nevoľníctvo
- 18.stor. : vzrastá záujem o ľud. práva
- po 2.SV: súčasné poňatie ľud. práv
- 1948: Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
- 1950: Európsky dohovor o ochrane ľudských prv a základných slobôd
- 1961: Európska sociálna charta
- 1989: Dohovor o právach dieťaťa
- 1991: Listina základných práv a slobôd (zakomponovaná do Ústavy SR)

Ochrana ľud. práv

- na medzinárodnej úrovni:
Najvýznamnejším orgánom OSN, ktorý sleduje dodržiavanie ľud. práv je Komisia pre ľud. práva (v Ženeve). Rada Európy má na ochranu ľud. práv 2 inštitúcie: Európska komisia pre ľud. práva a Európsky súd pre ľud. práva (v Štrasburgu, zástupcovia z každého štátu- vyše 40 sudcov)
- na vnútroštátnej úrovni:
súdny systém, ombudsman, policajný zbor

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038