Vývoj ústavy Československa

Spoločenské vedy » Právo

Autor: Dievča julka
Typ práce: Referát
Dátum: 04.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 453 slov
Počet zobrazení: 11 134
Tlačení: 605
Uložení: 572
Od vzniku Československa v roku 1918 až do súčasnosti platili tri ústavy.

- Ústava ČSR z roku 1920
- Ústava 9.mája 1948
- Ústava ČSSR z roku 196

Ústavný vývoj môžeme rozdeliť do troch etáp.
I. obdobie od vzniku ČSR až do roku 1945
II.  obdobie ústavného vývoja od oslobodenia v roku 1945 do roku 1948
III. obdobie od roku 1948 do roku 1960
IV. obdobie od prijatia socialistickej ústavy v roku 1960 až do roku 1992
V.  samostatný vývoj SR až po súčasnosť
 
I. Etapa
- po vzniku ČSR došlo k schváleniu dočasnej ústavy, ktorá upravovala sústavu najvyšších štátnych orgánov, spôsob ich vzniku, vzájomné vzťahy a kompetencie medzi nimi. Najvyšším štátnym orgánom bolo Národné zhromaždenie, malo 256 členov z toho 40 zo Slovenska. Druhý najvyšší orgán bol prezident, volilo ho  NZ 2/3 väčšinou. Vláda mala 17 členov a bola najvyšším výkonným orgánom. NZ prijalo konečnú podobu ústavy v roku 1920.
- vzorom sa stala francúzska, belgická, americká ústava a ústava Weimarskej republiky. Skladala sa z preambuly, 10 článkov uvádzacieho zákona, 6 hláv so 134 paragrafmi.
Deklarovala jednotu ČSR, princíp jednotného politického československého národa, unitárna forma štátneho zriadenia, parlamentná republika na čele s prezidentom. NZ dvojkomorové, poslanecká snemovňa 300 poslancov na 6 rokov ( od 30 rokov), Senát 150 senátorov na 8 rokov od 45 rokov. Prezident bol volený na  7 rokov.
V roku 1918 boli zrušené šľachtické výsady a nastolila sa rovnoprávnosť žien. Ústava platila do 14.3.1939 a po oslobodení v rokoch 1945 – 1948.
 
II. Etapa
- obnovila sa ústava z roku 1920 postupne sa však menila a dopĺňala ďalšími zákonmi. V týchto rokoch sa prijali tri pražské dohody, ktoré riešili kompetencie medzi československou vládou a slovenskými národnými orgánmi v prospech centrálnej vlády. Nastúpil proces znárodňovania a pozemkovej reformy.
 
III. Etapa
- ústav deklarovala víťazstvo robotníckej triedy a pracujúceho ľudu. Zakotvila základy nového hospodárskeho zriadenia – plánovanú ekonomiku so štátnym vlastníctvom výrobných prostriedkov. Najvyšší celoštátny orgán bolo jednokomorové NZ. Ústava mala formálny charakter, pretože postup štátnych orgánov kontrolovalo centrum Komunistickej strany.
 
IV. Etapa
- začiatkom 60. rokov zodpovedné inštitúcie dospeli k záveru, že socializmus zvíťazil, preto v roku 1960 prijatá nová ústava ČSSR. Republika bola vyhlásená za socialistický štát a bola zakotvená vedúca úloha KSČ. Boli zrušené slovenské národné orgány a otázka Čechov a Slovákov bola riešená  zákonnom o federácii z roku 1968. Federálne zhromaždenie bolo dvojkomorové, snemovňa ľudu mala 200 poslancov volených z celej federácie a snemovňa národov 150 z toho 75 Slovákov. Československé občianstvo bolo jednotné, ústava a ústavný zákon o čs. federácii s viacerými zmenami platili až do 31.12.1992.
 
Dôležité zmeny:
-  1990 kompetenčný zákon posilnil postavenie národných republík
-  1991 listina základných práv a slobôd
-  1991 ústavný zákon o zriadení ústavného súdu
 
V. Etapa
Ústavný vývoj na Slovensku od roku 1989 nadobudol rýchle tempo. Nová ústava bola potrebnou väčšinou hlasov schválená 1. septembra 1992 a slávnostne podpísaná 3.septembra 1992. Posledná dôležité zmena bola uskutočnená v roku 1999 a to priama voľba prezidenta.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2.9)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041